Фа­таль­ні ми­ті...

Чо­му емо­цій­ні спа­ла­хи за­мість про­ду­ма­ної по­лі­ти­ки ба­га­то ра­зів ко­шту­ва­ли поль­сько­му на­ро­до­ві жа­хли­вих ка­та­строф і стра­ж­дань

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Щось ду­же ча­сто й си­стем­но по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся на те­ле­е­кра­нах роз­мов­ля­ю­чі го­ло­ви, що за­кли­ка­ють укла­сти мир з агре­со­ром на будь-яких умо­вах. «На бу­дья­ких умо­вах» озна­чає ка­пі­ту­ля­цію, оку­па­цію й по­сту­по­ву (більш-менш швид­ку) лі­кві­да­цію укра­їн­ської дер­жа­ви. І те, що де­які во­жді, які сто­ять за ці­єю до­бре ор­га­ні­зо­ва­ною псев­до­па­ци­фіст­ською кам­па­ні­єю, не ро­зу­мі­ють, до чо­го все при­йде, їх ані­скіль­ки не ви­прав­до­вує. А де­хто все чу­до­во усві­дом­лює й де­мон­тує Укра­ї­ну з пов­ним ро­зу­мі­н­ням здій­сню­ва­но­го.

Ось тут у те­ле­е­фі­рі «Ес­пре­со-TV» і «Ра­діо Сво­бо­да» ви­ник ві­до­мий мо­то­гон­щик пан Мо­ча­нов і по­чав ма­лю­ва­ти стра­шні кар­ти­ни Апо­ка­лі­пси­су­Ар­ма­гед­до­ну, тре­тьої сві­то­вої вій­ни й зни­ще­н­ня на­шої кра­ї­ни, якщо не по­го­ди­мо­ся на мир­ний план Пу­ті­на-По­ро­шен­ка що­до Дон­ба­су, тоб­то на ви­бо­ри під ав­то­ма­та­ми дон­ба­сів­ських ко­ла­бо­ран­тів Крем­ля, на фа­кти­чне ви­зна­н­ня «ДНР»/»ЛНР», на осо­бли­вий ста­тус цих пу­тін­ських «бан­ту­ста­нів» у скла­ді Укра­ї­ни, ко­ли во­ни ма­ти­муть і да­лі свої ар­мії під ке­рів­ни­цтвом ро­сій­ських офі­це­рів (і чи лег­ше нам бу­де, якщо ці фор­му­ва­н­ня на­звуть «на­ро­дною мі­лі­ці­єю»?), свої ко­ро­ва­ні ФСБ РФ спец­слу­жби, свою по­лі­цію, свої су­ди й про­ку­ра­ту­ри. Тоб­то це бу­дуть не­за­ле­жні від Укра­ї­ни, але пов­ні­стю за­ле­жні від Крем­ля псев­до­дер­жа­ви, що фор­маль­но вва­жа­ю­ться ча­сти­ною Укра­ї­ни. Біль­шість укра­їн­ців та­ко­го «ми­ру» (який ви­яви­ться гір­шим за вій­ну!) не хо­чуть. А на Бан­ко­вій щось у цьо­му сен­сі ро­би­ться. Зокре­ма, го­во­рять, що за під­го­тов­ку ці­єї ка­пі­ту­ля­ції від­по­від­ає Ру­слан Кня­зе­вич. Якщо Бан­ко­ва пі­де на по­ді­бну са­мо­гу­бну аван­тю­ру, то не ли­ше не ви­рі­шить про­бле­му на схо­ді, а й штов­хне Укра­ї­ну до гро­ма­дян­ської вій­ни. Вла­да не змо­же то­ді по­зба­ви­ти­ся яр­ли­ка зра­дни­ків і ка­пі­ту­лян­тів, і ні­які олі­гар­хі­чні ЗМІ не до­по­мо­жуть від­ми­ти­ся. Сьо­го­дні міль­йо­ни укра­їн­ців тер­плять цю вла­ду, яку зне­ва­жа­ють, оскіль­ки ро­зу­мі­ють — вій­на, не мо­жна вну­трі­шні­ми по­тря­сі­н­ня­ми по­гір­шу­ва­ти стра­те­гі­чне ста­но­ви­ще Укра­ї­ни. Але в ра­зі ка­пі­ту­ля­ції всі ці сти­му­ли й стри­му­ю­чі мо­ти­ви зни­кнуть, і тре­тій Май­дан ста­не не­ми­ну­чим. На­вряд чи до­по­мо­же яка-не­будь «пре­то­рі­ан­ська гвар­дія», бо, як по­ка­за­ли по­дії на Май­да­ні в сі­чні-лю­то­му 2014 ро­ку, ко­ли укра­їн­ців ду­же «ді­ста­ють», во­ни вже ні­яких жертв не бо­я­ться, ні сво­їх, ні чу­жих. То­му змо­ва з Пу­ті­ним усу­пе­реч во­лі укра­їн­сько­го на­ро­ду мо­же за­кін­чи­ти­ся по­га­но для її іні­ці­а­то­рів. Цей «до­го­вор­няк» за ра­ху­нок Укра­ї­ни мо­же ма­ти ду­же стра­шні на­слід­ки. Зму­сив­ши Бан­ко­ву ви­зна­ти «ДНР»/»ЛНР», Пу­тін роз­по­чне дру­гу ча­сти­ну пла­ну: спи­ра­ю­чись на свої озбро­є­ні про­те­кто­ра­ти, де­ста­бі­лі­зу­ва­ти й роз­ва­ли­ти ре­шту Укра­ї­ни.

Ну, й на­ві­що нам та­кий «мир» під оку­па­ці­єю, під яр­мом Крем­ля?

УКРА­ЇН­ЦІ МА­ЮТЬ ПОКАЯТИСЯ?

З ана­ло­гі­чни­ми Мо­ча­но­ву іде­я­ми на «5-му ка­на­лі» і NEWSONE ви­ни­кла ге­ро­ї­ня Сав­чен­ко. Що­прав­да, пі­шла да­лі, ніж ча­рів­ник штур­ва­лу й ро­ман­тик да­ле­ких шля­хів. За Сав­чен­ко, ук ра їн ці ма ють по ка я ти ся пе ред «ДНР»/»ЛНР» і, ви­знав­ши свою «про­ви­ну», по­ми­ри­ти­ся з ни­ми. Шко­да, що ге­ро­ї­ня не кон­кре­ти­зу­ва­ла свою не­три­ві­аль­ну й ба­га­ту за змі­стом дум­ку: покаятися пе­ред ти­ми, хто роз­ти­нав жи­во­ти укра­їн­ським па­трі­о­там і то­пив їх у рі­чках, хто роз­стрі­лю­вав на­ших по­ло­не­них сол­да­тів, хто вла­што­ву­вав їм зну­щаль­ні хо­ди в До­не­цьку, ка­я­ти­ся пе­ред Пло­тни­цьким, За­хар­чен­ком, Гі­ві, Мо­то­ро­лою або одра­зу пе­ред Пу­ті­ним? До ре­чі, са­ма ге­ро­ї­ня не хо­че покаятися пе­ред РФ за те, що во­ю­ва­ла в ба­таль­йо­ні «Ай­дар» і ма­ла «зло­чин­не на­хаб­ство» за­хи­ща­ти Укра­ї­ну?

Нар­деп від «Опо­зи­цій­но­го бло­ку», шеф NEWSONE Єв­ген Му­ра­єв, що був з нею у сту­дії, ви­су­нув ідею на­да­н­ня всім ре­гіо­нам Укра­ї­ни «осо­бли­во­го ста­ту­су». Сав­чен­ко не за­пе­ре­чи­ла. Але ж ре­а­лі­за­ція про­по­зи­ції Му­ра­є­ва озна­чає на­віть не фе­де­ра­лі­за­цію, а кон­фе­де­ра­лі­за­цію кра­ї­ни з її швид­ким роз­па­дом. Нар­деп Ан­тон Ге­ра­щен­ко на­звав свою ко­ле­гу по пар­ла­мен­ту «тро­ян­ським ко­нем Пу­ті­на». Хто йо­го знає, чи не зі­грав Пу­тін з на­ми й Сав­чен­ко свою гру? Сав­чен­ко про­йшла стрім­кий шлях від на­ро­дно­го обо­жню­ва­н­ня до за­ки­да­н­ня її ку­ря­чи­ми яй­ця­ми в Оде­сі. Во­на стає де­да­лі не­ба­жа­ні­шою осо­бою в па­трі­о­ти­чно­му се­ре­до­ви­щі, пе­ре­тво­рю­ю­чись во­дно­час на ку­ми­ра всі­ля­ких «ва­тни­ків».

Ці­лий ти­ждень обго­во­рю­ва­ли в ме­діа зга­да­ні ви­ще за­я­ви Сав­чен­ко, і ось во­на ви­да­ла но­ві — не менш скан­даль­ні дум­ки й на­віть ого­ло­си­ла го­ло­ду­ва­н­ня.

По­сту­по­ве роз­дра­ту­ва­н­ня про­ти Сав­чен­ко пе­ре­но­си­ти­ме­ться на всю пар­тію «Ба­тьків­щи­на» й осо­би­сто на Юлію Ти­мо­шен­ко, якій теж при­га­да­ють її по­зи­цію ре­не­гат­ства що­до Кри­му 2014 ро­ку.

ЧАС ЗРО­БИ­ТИ ВИ­СНОВ­КИ

До­сі в на­шо­му ме­діа-про­сто­рі про­дов­жу­ють обго­во­рю­ва­ти аб­сур­дне, рів­ною мі­рою ан­ти­укра­їн­ське й ан­ти­поль­ське рі­ше­н­ня Се­йму у Вар­ша­ві. На жаль, емо­цій­ні спа­ла­хи за­мість про­ду­ма­ної по­лі­ти­ки ба­га­то раз ко­шту­ва­ли поль­сько­му на­ро­до­ві жа­хли­вих ка­та­строф і стра­ж­дань. Зда­ва­ло­ся б, час уже зро­би­ти ви­снов­ки з вла­сної істо­рії.

Во­се­ни 1938 ро­ку поль­ські лі­де­ри під тиском ім­пер­сько-шо­ві­ні­сти­чної по­хо­ті ра­зом з Гі­тле­ром ро­зір­ва­ли на кла­пті Че­хо­сло­вач­чи­ну, сво­го єди­но­го при­ро­дно­го со­ю­зни­ка. Те­шин­ська область, яку во­ни ві­ді­бра­ли у че­хів, ви­яви­ла­ся для офі­цій­ної Вар­ша­ви ва­жли­ві­шою. 1 ве­ре­сня 1939 ро­ку на­ста­ла роз­пла­та: ше­сти­рі­чна на­цист­ська оку­па­ція й май­же 6 міль­йо­нів за­ги­блих по­ля­ків. Як­би Польща ви­сту­пи­ла то­ді єди­ним фрон­том з Че-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.