У Ра­мал­лі – ма­со­ві акції про­те­сту

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Пі­дго­ту­вав Оле­ксандр АВРАМЧУК, «День»

зра­їль­ська при­кор­дон­на по­лі­ція за­три­ма­ла па­ле­стин­сько­го фо­то­гра­фа Ша­ді Ха­те­ма під час акції про­те­сту по­бли­зу в’язни­ці Офер у мі­сті Ра­мал­ла — сто­ли­ці Па­ле­стин­ської ав­то­но­мії. 3 сер­пня акти­ві­сти ор­га­ні­зу­ва­ли мі­тинг про­ти, на їхню дум­ку, не­за­кон­но­го утри ман ня па лес тин ців в ізра їль ських в’язни­цях. Остан­нім ча­сом за­го­стри­ло­ся на­пру­же­н­ня у від­но­си- нах між па­ле­стин­ською гро­ма­дою та ізра­їль­ською вла­дою. У в’язни­цях, де пе­ре­бу­ва­ють пі­до­зрю­ва­ні у те­ро­ри­змі ара­би, від­бу­ли­ся акції про­те­сту. Де­ся­тки за­су­дже­них ого­ло­си­ли го­ло­ду­ва­н­ня, ви­ма­га­ю­чи по­кра­ще­н­ня умов утри­ма­н­ня та спра­ве­дли­во­го су­до­чин­ства. Під тиском в’язнів ке­рів­ни­цтво пра­во­охо­рон­них ор­га­нів Ізра­ї­лю від­пра­ви­ло у від­став­ку ди­ре­кто­ра в’язни­ці «На­фка» Йо­сі Ів­гі.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.