КОРИСНI МЕРЗОТНИКИ, що при­ки­да­ю­ться ідіо­та­ми

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

На ми ну ло му тиж ні в ро - сій­ській пре­сі спо­сте­рі­гав­ся по міт ний спад ін те ре су до укра­їн­ської про­бле­ма­ти­ки. І на віть від мо ва Укра ї ни прий ня - ти но во го ро сійсь ко го по сла по ки що не ви кли ка ла ті­єї іс те ри ки в про крем лівсь ких ЗМІ, яка з’ яви - ла ся б не од мін но, як би ця по дія ста ла ся в ін ший час. Від мо ва прий ня ти по слом Ми хай ла Ба би - ча, си ло ви ка, що про сла вив ся в Ро­сії ре­гу­ляр­ни­ми по­зо­ва­ми про­ти жур на ліс тів, які по смі ли без за - хва ту ви го ло си ти ім’ я Пу ті на, — це рі шен ня Укра ї ни ви да єть ся єди­ним мо­жли­вим для кра­ї­ни, що ба жає збе рег ти су ве ре ні тет. Оскіль ки Ро сія ого ло си ла кан ди - да ту ру Ба би ча до то го, як ді ста ла зго ду Укра ї ни, тим са мим де мон - ст ра тив но на го ло шу ю чи, що дум­ка Укра ї ни її не ці ка вить. У ре - зуль­та­ті — за­ко­но­мір­на і гі­дна від­по­відь укра­їн­ської сто ро­ни.

■ Су дя чи з усьо го, ціл ко ви те за тиш шя на ук ра їнсь ко му ін фор - ма­цій­но­му фрон­ті пов’яза­не не ли­ше з тим, що го лов ні « гар ма ти » від­по­чи­ва­ють на пля­жах у кра­ї­нах ймо­вір­но­го про­тив­ни­ка, а й з тим, що ін­форм­бій­ці, які за­ли­ши­ли­ся, не от ри ма ли чіт ких вка зі вок від крем лівсь ких ку ра то рів про те, з якою ін тен сив ніс тю тре ба плю ва - ти у бік Укра ї ни. То му плю ють рід­ко, мля­во і не над­то при­ціль­но. У агент ст ві « РИА « Но вос ти » , де за зви чай ан ти ук ра їнсь кі ма те рі али ся га ли тре ти ни всьо го об ся гу пу­блі­ка­цій, на­ра­зі про Укра­ї­ну не ска­за­но жо­дної сер­йо­зної ги­до­ти.

■ У « Извес ти ях » , де ін ко ли увесь но мер на пов не ний зліс тю про­ти укра­їн­ських фа­ши­стів, десь на за двір ках сай ту са мот ньо те лі - па­є­ться ти­жне­вої дав­ни­ни за­мі­тка ко лиш ньо го ві це- прем’ єра уря ду Яну­ко­ви­ча, Сер­гія Ар­бу­зо­ва, який з на­ді­єю пи­ше, що з на­ста­н­ням хо­ло­дів в Укра­ї­ні по­чну­ться бун­ти і вла­ду бу­де по­ва­ле­но. За­мі­тка так і на зи ва єть ся мрій ли во: « Ре во лю - ція по чнеть ся взим ку » . За зви чай та ких про гно зів про те, що ре во - лю­ція гі­дно­сті в Укра­ї­ні ось-ось за­вер­ши­ться на­ро­дним пов­ста­н­ням і Укра ї на са ма про си ти меть ся до скла ду Ро сії, бу ває по кіль ка на день, до то­го ж на рі­зні го­ло­си. До то­го ж з ко­жним днем ці про­ро­ку­ван ня ви да ють ся де да лі ко міч ні - ши ми. Ізра їль сь кий пуб лі цист Аві­гдор Ескін, на­при­клад, з ве­сни 2014 ро ку па тя кає про май бут ні єв рейсь кі по гро ми в Укра ї ні, оскіль­ки, як ві­до­мо, там при вла­ди су­ціль­ні ан­ти­се­мі­ти, фа­ши­сти і бан­де­рів­ці. А ці укра­їн­ські фа­ши­сти, ні би кеп ку ю чи над Ескі ним, узя ли й зро би ли го ло вою уря ду лю ди ну на пріз ви ще Грой с ман. Мож на, зви чай но, й пі сля цьо го про дов жу ва ти пи са ти про вла ду « фа шис тів » і «на цис тів » в Укра їні, але це вже геть для ро зу мо во обме­же­них.

■ На тлі спа ду ан ти ук ра їнсь - кої ак тив нос ті ро сійсь кої про па - ган­ди, чин­ник Укра­ї­ни остан­ні­ми дня­ми істо­тно зріс у сві­то вій пре­сі і сві то вій по лі ти ці. Цьо му спри я - ли по­лі­ти­ки Фран­ції і США. Скан­даль ний ві зит до Кри му в об хід Ки є ва гру пи фран цузь ких пар ла - мен­та­рі­їв на чо­лі з Тьєр­рі Ма­рі­а­ні за­вер­шив­ся обмі­ном люб’язно­стя­ми з ко рес пон ден том агент ст ва УНІАН у Мо­скві Ро­ма­ном Цим­ба­лю ком. Жур на ліст по ці ка вив ся, чи по вин ні бу дуть де пу та ти Дер - жав ної ду ми Ро сії от ри му ва ти фран­цузь­ку ві­зу в ра­зі ане­ксії Ро­сі­єю остро­ва Кор­си­ка в ра­зі про­ве­де­н­ня там ре­фе­рен­ду­му про від­окрем лен ня від Фран ції без по год - же­н­ня з Па­ри­жем.

■ Ре мес ло жур на ліс та по тре - бує вмі­н­ня ста­ви­ти за­пи­та­н­ня різ - них ти­пів. Є «за­пи­та­н­ня-за­пи­та­н­ня», які став­лять, ко­ли жур­на­лі­сто­ві справ­ді ці­ка­ва дум­ка спів­ро­змов­ни­ка і він щи­ро хо че її з’ясу­ва­ти й озна­йо­ми­ти з нею свою ау­ди­то рію. Є « за пи тан ня- ком п лі мен - ти » на кшталт: « Як вам вда єть ся так ба­га­то пра­цю­ва­ти і чи ви­ста­чає ча­су на сон?». Та­кі за­пи­та­н­ня лю­бить ста­ви­ти на­чаль­ству Со­лов­йов. Жур на ліс ти та ких за пи тань не став­лять. А є «за­пи­та­н­ня-уда­ри», які вда ють ся ри то рич ни ми, оскіль ки в за пи тан ні міс тить ся від по відь. Во ни став лять ся з ме - тою ви­ве­сти спів­ро­змов­ни­ка з рів­но­ва­ги і по­ка­за­ти сво­їй ау­ди­то­рії, лі­сто­ві «ціл­ко­ви­те пре­зир­ство», а на до­вер­ше­н­ня за­пи­та­ти, скіль­ки йо­му пла­тять за та­кі за­пи­та­н­ня.

■ Ле нін на зи вав за хід них бур­жу­а­зних по­лі­ти­ків і гро­мад­ських ді­я­чів, які під­три­му­ва­ли біль­шо ви ків, ко рис ни ми іді о та ми. За ча­сів Ле­ні­на во­ни дій­сно ще мо­гли бу­ти «ідіо­та­ми», тоб­то і справ­ді не ро­зу­мі­ти, ко­го і що во­ни під­три­му­ють. Але вже під­трим­ка ста­лін­сько го ре жи му по лі ти ка ми За хо ду біль­ше схо­жа на мер­зен­ність, ніж на іді о тизм. Пря мий про віс ник Тьєр рі Ма рі а ні, фран цузь кий по - лі­тик Еду­ар Ер­ріо, влі­тку 1933 ро­ку в са­мі­сінь­ке жа­хі­т­тя Го­ло­до­мо­ру при­їхав на за­про­ше­н­ня Ста­лі­на в ра­дян­ську Укра­ї­ну. І пі­сля то­го, як йо­му по­ка­за­ли ство­ре­ні до йо­го при­їзду по­тьом­кін­ські се­ла, за­явив: «Я про­їхав всю Укра­ї­ну і ка­жу вам, що ба­чив кві­ту­чий сад. От­же, до­зво­лю со­бі не по­ві­ри­ти мір­ку­ва­н­ням про го­лод і спу­сто­ше­н­ня». Це не ідіо­тизм. Це мер­зен­ність. Тре­ба бу­ло ду­же за­хо­ті­ти не зро­би­ти крок убік від мар­шру­ту, на ка на лі ABC фак тич но ви прав - дав анек сію Кри му, за явив ши: «На­род Кри­му ви­знав за кра­ще бу­ти з Ро­сі­єю, а не там, де він був ра­ні ше » . Окрім то го, Трамп по чав пе ре ко ну ва ти ве ду чо го й аме ри - кан ців, що « Пу тін не увій де в Укра­ї­ну». А ко­ли ве­ду­чий по­ві до­мив йо му не при єм ну но ви ну, що Пу­тін вже там, до то­го ж уже два ро ки, Трамп спо чат ку тро хи зні - тив­ся, а по­тім ска­зав, що, ко­ли він при­йде до вла­ди, Пу­тін в Укра­ї­ну не увій­де.

■ На­ві­що Пу­ти­ну зно ву «вхо­ди­ти в Укра­ї­ну», якщо він ча­сти­ну її те­ри­то­рії вже від­ку­сив і те­пер на си лу пе ре трав лює, а на ін шій ча­сти­ні ве­де вій­ну, Трамп не по­яснив. До то­го ж на­дії, що ви­ни­кли в яки­хось най­більш на­їв­них трам­по­лю­бів, що Трамп, при­йшов­ши в Бі­лий дім, ви­же­не Пу­ті­на з Укра­ї­ни, сам Трамп рі­шу­че роз­ві­яв. «Ви хо­че­те все по­вер­ну­ти на­зад, ви хо­че те роз по ча ти тре тю сві то ву вій - ну, аби от ри ма ти йо го ( Крим) на - зад? » — обу ре но за пи ту вав він у

З РО­ТА ТЬЄР­РІ МА­РІ­А­НІ ВИЛІТАЄ КЛІШЕ РО­СІЙ­СЬКОЇ ПРО­ПА­ГАН­ДИ: «МАЙ­ДАН — ДЕРЖПЕРЕВОРОТ, ОРГАНІЗОВАНИЙ США»

як він ви­кру­чу­ва­ти­ме­ться. Ро­ман Цим ба люк ві сім ро ків пра цює в кра­ї­ні, яка оку­пу­ва­ла ча­сти­ну те - ри то рії йо го кра ї ни і ве де з йо го кра ї ною агре сив ну вій ну. Біль - шість ро­сій­ських по лі­ти­ків і ті за­ру­бі­жні по­лі­ти­ки, які Ро­сію в цій вій­ні під­три­му­ють, — йо­го во­ро­ги. Не спів­ро­змов­ни­ки, не опо­нен­ти, а во­ро­ги. І за­пи­та­н­ня, які він їм ста­вить, це май­же зав­жди «за­пи­тан - ня- уда ри » . І це за пи тан ня про « анек сію Кор си ки » бу ло ціл ком нор­маль­ним акцен­то­ва­ним «за­пи­та­н­ням-уда­ром».

■ Жур­на­лі­сто­ві Ро­ма­ну Цим­ба лю ку вар то бу ло б, за вдав ши цьо­го уда­ру, спо­кій­но до­че­ка­ти­ся від­по­віді, яку на­віть та­кий до­свід­че­ний де­ма­гог, як Ма­рі­а­ні, на­вряд чи зміг би зро­би­ти пе­ре­кон­ли­вою. На­то­мість жур­на­ліст Ро­ман Цим­ба­люк, ні­би не­до­свід­че­ний бо­ксер, « ки нув ся на до би ван ня » . По ста - вив дру­ге за­пи­та­н­ня про те, скіль­ки Ма­рі­а­ні отри­мав від ро­сій­сько­го уря­ду за свою по­їзд­ку до Кри­му. І цим зі грав на ру ку фран цузь ко - му пар­ла­мен­та­рі­є­ві. До­зво­лив йо­му уда ти об ра же ну цнот ли вість, на­зва­ти са­ме за­пи­та­н­ня «лай­ном», ви сло ви ти ук ра їнсь ко му жур на - ор­га­ні­зо­ва­но­го НКВС, і не по­ба­чи­ти схо жих на ске ле ти ді тей і тру - пи по­мер­лих від го­ло­ду, що ва­ля­ю­ться скрізь.

■ Сьо год ні, 83 ро ки по то му, еста­фе­ту гань­би фран­цузь­кої по­лі­ти ки від Еду а ра Ер ріо прий має Тьєр­рі Ма­рі­а­ні, з ро­та яко­го ви­лі­та­ють кліше ро­сій­ської про­па­ган­ди: «Май­дан — це держпереворот, ор га ні зо ва ний США » , « Пу тін, при єд нав ши Крим, вря ту вав крим­чан від жа­хі­т­тя гро­ма­дянсь - кої вій ни » то що. На від мі ну від ста лінсь ких, а тим па че від ле - нін­ських ча­сів, сьо­год ні, в умо­вах до­ста­тку ін­фор­ма­ції, фран­цузь­ко­му по­лі­ти­ко­ві по­трі­бно ма­ти над­то ви бір ко вий зір, аби не по ба чи ти то­го, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні і в Ро­сії. І ті­сна спів­пра­ця Ма­рі­а­ні із «пра­во­слав­ним че­кі­стом» і мі­льяр де ром Яку ні ним і де пу та том від ЛДПР Слу­цьким, фонд яко­го і фі­нан су вав кримсь кий во яж фран - цузь ких де пу та тів, ба га то в чо му по­яснює цю ви­бір­ко­вість.

■ У мі­ру на­бли­же­н­ня до фі­ні­шу пе ред ви бор них пе ре го нів у США, тут де да лі час ті ше ро зі гру - єть ся ук ра їнсь ка кар та. Трамп у сво­є­му ін­терв’ю про­гра­мі TheWeek тих, хто ви сту пає за від нов лен ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни. Пев­но, дов­ко­ла кан­ди­да­та від ре­спу­блі­кан­ців не зна­йшло­ся ні­ко­го, хто по­яснив би йо­му, що зов­сім не обов’ яз ко во роз по чи на ти тре тю сві­то­ву, аби зму­си­ти агре­со­ра, на­віть з ядер­ною бом­бою під па­хвою, по­кла­сти на мі­сце вкра­де­не. СРСР, на прик лад, пі шов з Аф­га ні ста ну без жо­дної сві­то­вої вій­ни.

■ У ко рис них мер зот ни ків, що при­ки­да­ю­ться ідіо­та­ми, які не ро­зу­мі­ють, яку загрозу сві­то­ві не­се пу­тін­ський ре­жим, є рі­зні ре­зо­ни. У ко гось, як у ко лиш ньо го кан­цле­ра ФРН Шре­де­ра чи гла­ви МОК Ба­ха, ці ре­зо­ни яв­но мер­кан­тиль­но­го шти­бу. Хтось, як Ма­рі­а­ні і Трамп, на ма га ють ся зі гра ти ра зом із Пу ті ним на збіль шен ня ха­о­су у сві­ті, оскіль­ки у сві ті впо­ряд­ко­ва­но­му і ста­біль­но­му не ма­ють жод них по лі тич них пер с пек - тив. Ре­зуль­тат їхньої по­лі­ти­ки бу­де та­кий са­мий, що і в їхніх по­пе­ре­дни­ків, які не при­ки­да­ли­ся ко­ри­сни­ми ідіо­та­ми, а бу­ли ни­ми на­справ ді. Цей ре зуль тат: пе ре тво - ре­н­ня їхніх імен на за­галь­ні іме­на для по­зна­че­н­ня зра­ди і уго­дов­ни­цтва з во­ро­га­ми ци­ві­лі­за­ції.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.