За шир­мою «про­фе­сій­них стан­дар­тів»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

По­ка­зо­во, що дер­жав­ні ді­я­чі в ін­фор­ма­цій­ної сфе­рі, які ма­ли б за­хи­ща­ти ін­те­ре­си Укра­ї­ни, актив­но втру­ча­ли­ся... але на бо­ці са­ме тих ЗМІ та жур­на­лі­стів, що спів­ро­бі­тни­ча­ли з те­ро­ри­ста­ми. При чо­му уся ця ан­ти­укра­їн­ська по су­ті та змі­сту ді­яль­ність за­гор­та­ла­ся в ло­зун­гі що­до за­хи­сту сво­бо­ди сло­ва. Хо­ча пі­сля опри­лю­дне­н­ня пе­ре­пи­ски ло­яль­них до «ДНР» спів­ро­бі­тни­ків мас-ме­діа з ку­ра­то­ра­ми від»на­ро­дної ре­спу­блі­ці»усім має бу­ти зро­зумі­ло — ні про яку сво­бо­ду сло­ва мо­ва не йде, жур­на­лі­сти ли­ше де-фа­кто від­пра­цьо­ву­ва­ли про­па­ган­дист­ські за­мов­ле­н­ня те­ро­ри­стів.

Чо­му ста­ла мо­жли­вою та­ка си­ту­а­ція, в якої укра­їн­ські жур­на­лі­сти вза­га­лі вва­жа­ють прийня­тним спів­ро­бі­тни­цтво з те­ро­ри­ста­ми?

На­пев­но, го­лов­на при­чи­на — у від­су­тно­сті по­чу­т­тя Ба­тьків­щи­ни. В Укра­ї­ні сфор­му­ва­ла­ся ці­ла ко­гор­та жур­на­лі­стів, у яких не­має жо­дних «сен­ти­мен­тів» до сво­єї Ві­тчи­зни та до сво­го на­ро­ду. Во­ни на­вче­ні «бу­ти над схва­ткою» зав­жди і всю­ди, і усі по­дії спри­йма­ти від­сто­ро­не­но. Це, на­пев­но, іде­аль­на якість для рин­ко­во орі­єн­то­ва­но­го жур­на­лі­ста в су­ча­сно­му сві­ті. Але чи є та­ка по­зи­ція прийня­тною для гро­ма­дя­ни­на? На­пев­но, ні.

Не менш ва­жли­ва об­ста­ви­на: те­ро­ри­сти, їх спон­со­ри та при­хиль­ни­ки, ма­ють до­бре фі­нан­су­ва­н­ня для про­су­ва­н­ня сво­їх ін­те­ре­сів в ін­фор­ма­цій­ній сфе­рі. Для Ро­сії ді­яль­ність у сфе­рі про­па­ган­ди — прі­о­ри­тет, в то­му чи­слі і при роз­по­ді­лі бю­дже­тів. В Укра­ї­ні на про­е­кти ін­фор­ма­цій­ної вій­ни та кон­тр­про­па­ган­ди не­має ні на­ле­жно­го дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня, ні зна­чної під­трим­ки при­ва­тно­го ка­пі­та­лу. (За­пи­тай­те, на­при­клад, во­лон­те­рів з «Ін­форм­на­пал­му», як во­ни зби­ра­ють ко­шти на свій про­ект).То­му фі­нан­со­ве під­ґрун­тя та­ко­го ма­со­во­го та актив­но­го спів­ро­бі­тни­цтва укра­їн­ських ме­дій­ни­ків з фун­кціо­не­ра­ми «ДНР» теж не мо­жна не бра­ти до ува­ги.

Що ро­би­ти з ці­єю си­ту­а­ці­єю? По-пер­ше, ми ма­є­мо зі­зна­ти­ся со­бі, що укра­їн­ський ін­форм­про­стір кон­тро­лю­є­ться во­ро­гом. По-дру­ге, тре­ба ви­зна­чи­ти­ся, чи хо­че су­спіль­ство, гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, це пе­ре­бо­ро­ти. Якщо так, то вла­ді (це тре­тє) не­об­хі­дно пе­ре­гля­ну­ти свої під­хо­ди до ке­ру­ва­н­ня ін­фор­ма­цій­ною сфе­рою і по фор­мі, і по су­ті. Ка­дри, гро­ші, на­прям­ки — все це має бу­ти пе­ре­гля­ну­то і всю­ди ма­ють від­бу­ти­ся прин­ци­по­ві змі­ни. І по-че­твер­те — Укра­ї­на має тер­мі­но­во акти­ві­зу­ва­ти ви­хо­ва­н­ня ВЛА­СНОЇ жур­на­ліст­ської елі­ти, без гран­тів та без про­ро­сій­ських олі­гар­хів.

На­та­ля ІЩЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.