«Сво­бо­ди сло­ва в ро­сій­ській жур­на­лі­сти­ці не­має й не пе­ред­ба­ча­є­ться»

Ро­змо­ва «Дня» з Лю­дми­лою УЛІЦЬКОЮ — ро­сій­ською пи­сьмен­ни­цею, пу­блі­ци­стом, ла­у­ре­а­том без­лі­чі між­на­ро­дних пре­мій, опо­зи­ціо­нер­кою пу­тін­сько­му ре­жи­му

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! -

— Для мо­дер­ні­за­ції за­раз не­має жо­дних під­став — і гро­шей у кра­ї­ні ма­ло, і на­у­ков­ці ма­ло-по­ма­лу ви­їжджа­ють з кра­ї­ни. Ду­маю, що по­лі­ти­ка не змі­ни­ться до­ти, до­ки вер­хов­на вла­да на­ле­жить Пу­ті­ну. І в най­ближ­чі ро­ків 10 я не ба­чу пе­ред­умов до то­го, що у пре­зи­ден­та бу­де ін­ше прі­зви­ще.

— Ті ви­слов­лю­ва­н­ня, які брав на се­бе сам­ви­дав, як лі­те­ра­тур­ний, так і ху­до­жній, сьо­го­дні ма­ють но­ві фор­ми й но­вих ви­ра­зни­ків. Пе­тро Пав­лен­ський ви­бу­ду­вав по­слі­дов­ність акцій, які є «ми­сте­цтвом же­сту», ви­ра­жа­ють про­тест про­ти свя­тен­ни­цтва й ту­по­сті вла­ди (йде­ться про акції «Шов» із за­ши­ва­н­ням ро­та, «Ту­ша» на вхо­ді до За­ко­но­дав­чих збо­рів Санкт-Пе­тер­бур­га, «Від­ді­ле­н­ня» з від­рі­за­н­ням мо­чки ву­ха, «За­гро­за» з під­па­лом две­рей будівлі держ­без­пе­ки на Луб’ян­ці то­що. —

У ньо­го є по­пе­ре­дни­ки, з них най­яскра­ві­ший у Ро­сії — Олег Ку­лик. Ху­до­жни­ків та­ко­го ро­ду не так ба­га­то, але є й гру­пи, та­кі як «Вій­на», все­сві­тньо ві­до­мі «Pussy Riot». Ін­ко­ли во­ни і їхні акції ста­ють ві­до­ми­ми, як у ви­пад­ку з «Pussy», ін­ко­ли за­ли­ша­ю­ться в мар­гі­наль­ній зо­ні. Я не ду­маю, що ці го­ло­си зда­тні якось впли­ну­ти на гро­мад­ську дум­ку, ке­ро­ва­ну дер­жав­ною про­па­ган­дою. До­бре, що цей рух існує.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.