«З Гар­рі по­кін­че­но»

Джо­ан Ро­у­лінг пред­ста­ви­ла ви­да­н­ня, яке мо­же ста­ти остан­нім із «пот­те­рі­а­ни»

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Дня­ми в Лон­до­ні бу­ло пред­став­ле­но офі­цій­ну во­сьму книж­ку із се­рії про Гар­рі Пот­те­ра. «Гар­рі Пот­тер і про­кля­те ди­тя» — це п’єса в двох ча­сти­нах, на­пи­са­на Дже­ком Тор­ном за ори­гі­наль­ною істо­рі­єю Джо­ан Ро­у­лінг, ре­жи­се­ра Джо­на Тіф­фа­ні та са­мо­го Тор­на. Прем’єра ви­ста­ви від­бу­лась 30 ли­пня 2016 ро­ку в лон­дон­сько­му те­а­трі «Па­лац», а 31 ли­пня бу­ла опу­блі­ко­ва­на дру­ко­ва­на вер­сія п’єси. По­дія зі­бра­ла на­тов­пи фа­нів.

Дія п’єси від­бу­ва­є­ться че­рез 19 ро­ків пі­сля би­тви за Го­ґвортс, про яку роз­по­від­а­є­ться в сьо­мій книж­ці «Гар­рі Пот­тер і смер­тель­ні ре­лі­квії». За сю­же­том Гар­рі пра­цює в Мі­ні­стер­стві ма­гії й має трьох ді­тей шкіль­но­го ві­ку. Він бо­ре­ться зі своїм ми­ну­лим, яке ні­як не хо­че від­пу­ска­ти, а йо­го мо­лод­шо­му си­но­ві Ал­бу­со­ві до­во­ди­ться ми­ри­ти­ся з тя­га­рем сво­го зна­ме­ни­то­го ро­ду, — спад­ком, яко­го він ні­ко­ли не хо­тів. У той час, як ми­ну­ле зло­ві­сно змі­ша­ло­ся з май­бу­т­тям, ба­тько і син пі­зна­ють сум­ну істи­ну: ін­ко­ли тем­ря­ва ви­хо­дить звід­ти, де її ні­хто не че­кає.

Як по­ві­дом­ляє Reuters, на за­пи­та­н­ня про те, чи свід­чить по­я­ва книж­ки про мо­жли­ве про­дов­же­н­ня істо­рії, Ро- улінг від­по­ві­ла за­пе­ре­чно. «У п’єсі Гар­рі про­хо­дить ду­же дов­гий шлях і, ду­маю, на цьо­му ми з ним по­про­ща­є­мось, — ска­за­ла пи­сьмен­ни­ця. — Йде­ться про на­сту­пне по­ко­лі­н­ня, і ме­ні при­єм­но ба­чи­ти, як гар­но во­но від­тво­ре­не, але на­ра­зі з Гар­рі по­кін­че­но».

Во­дно­час ви­дав­ни­цтво «А-БА-БАГА-ЛА-МА-ГА» спо­ві­сти­ло, що ви­да­н­ня книж­ки-сце­на­рію ви­ста­ви Дже­ка Тор­на «Гар­рі Пот­тер і про­кля­те ди­тя» укра­їн­ською мо­вою по­ба­чить світ не пі­зні­ше, ніж у жов­тні цьо­го ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.