Мі­сце зу­стрі­чі – Zaxid

Із 19 до 21 сер­пня на Львів­щи­ні від­бу­де­ться гранд фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Пра­цю­ва­ти­муть три сце­ни (го­лов­на, рок/ні­чна та ін­ді) на те­ри­то­рії го­тель­но-від­по­чин­ко­во­го ком­пле­ксу «Ча­рів­на до­ли­на» в Ро­да­ти­чах (це 30 км від Льво­ва).

На­га­да­є­мо, Zaxid-Fest від­бу­ва­є­ться з2009 р. на Львів­щи­ні, і ни­ні це один ізна­ймас­шта­бні­ших фо­ру­мів у на­шій кра­ї­ні. Як роз­ка­за­ли ор­га­ні­за­то­ри, цьо­го­річ хе­длай­не­ра­ми ста­нуть: Crystal Castles (Ка­на­да), The Misfits (США), Oomph! (Ні­меч­чи­на), DevilDriver (США), Emmure (США), We Butter The Bread With Butter (Ні­меч­чи­на), Brutto (Бі­ло­русь), Vivienne Mort (Укра­ї­на), а та­кож пе­ре­мо­жни­ця Єв­ро­ба­че­н­ня, зна­на укра­їн­сько-крим­сько­та­тар­ська спів­а­чка Джа­ма­ла.

Го­лов­на ідея фе­сту за­ли­ша­є­ться не­змін­ною — під­трим­ка укра­їн­сько­го ми­сте­цтва та куль­ту­ри! Мі­сце про­ве­де­н­ня «За­хід-фе­сту» дає змо­гу гар­но від­по­чи­ти, роз­ва­жи­тись і отри­ма­ти драйв від кон­цер­тів. У ме­жах фо­ру­му мо­жна по­ба­чи­ти ви­став­ку ру­ко­ді­л­ля, по­слу­ха­ти лі­те­ра­тур­ні чи­та­н­ня, взя­ти участь у май­стер-кла­сах та ін.

ФОТО УНІАН

ОДНА З УЧАСНИЦЬ ФО­РУ­МУ — ДЖА­МА­ЛА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.