Чо­му за­во­ру­шив­ся оку­пант в Кри­му?

Або Про про­бле­ми ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ми­ну­лої не­ді­лі на адмі­ні­стра­тив­но­му кор­до­ні між Хер­сон­ською обла­стю та оку­по­ва­ним Кри­мом бу­ло при­пи­не­но про­пуск гро­ма­дян. Як пе­ре­да­ють ЗМІ, пі­зні­ше рух че­рез пун­кти про­пу­ску «Ка­лан­чак» і «Ча­плин­ка» у на­прям­ку пів­остро­ва від­но­ви­ли, а на КПВВ «Чон­гар» гро­ма­дя­ни мо­гли про­їжджа­ти в обох на­прям­ках. Як по­ві­до­ми­ло крим­сько­та­тар­ське ви­да­н­ня Аvdet, в са­мо­му Кри­му оку­пан­та­ми бу­ли по­си­ле­ні по­лі­цей­ські за­хо­ди і май­же у всіх мі­стах пів­остро­ва по­сти оку­па­цій­ної «ГАИ» бу­ли по­си­ле­ні вій­сько­ви­ми, які зу­пи­ня­ють екс­кур­сій­ні ав­то­бу­си та пе­ре­ві­ря­ють до­ку­мен­ти.

Пі­зні­ше го­лов­ний ре­да­ктор пор­та­лу BlackSeaNews Ан­дрій Клі­мен­ко на сво­їй сто­рін­ці в FB на­пи­сав, що «па­ні­ка в оку­пан­тів у Кри­му об­умов- ле­на тим, що вно­чі ні­би­то був на­пад на вій­сько­ву ча­сти­ну в Ар­мян­ську». «Ні­би­то є один вби­тий і троє по­ра­не­них. То­му вве­де­но план «пе­ре­хо­пле­н­ня» по Кри­му, пе­ре­ві­ря­ють весь транс­порт по те­ри­то­рії (на­при­клад, Ан­гар­ський пе­ре­вал, Вер­хньо­са­до­ве)», — пи­ше Клі­мен­ко.

Та від са­мо­го по­ча­тку на си­ту­а­цію в оку­по­ва­но­му Кри­му укра­їн­ські ЗМІ та ви­со­ко­по­са­дов­ці від­ре­а­гу­ва­ли, м’яко ка­жу­чи, не­аде­ква­тно. Не пе­ре­ві­ря­ю­чи ін­фор­ма­ції, де­які зних по­ча­ли по­ши­рю­ва­ти « но­ви­ну » ро­сій­сько­го про­па­ган­дист­сько­го ре­сур­су Life.ru про те, що ні­би­то вран­ці 7 сер­пня від­бу­ла­ся пе­ре­стріл­ка на «кор­до­ні», в ре­зуль­та­ті чо­го одна лю­ди­на ні­би­то за­ги­ну­ла, троє отри­ма­ли по­ра­не­н­ня.

«Ма­сла у во­гонь під­лив» і за­сту­пник мі­ні­стра зпи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій Ге­ор­гій Ту­ка, який на тлі ін­фор­ма­ції про під­го­тов­ку Ро­сі­єю на­сту­пу за­явив, що «оку­па­цій­на вла­да в Кри­му по­ча­ла так зва­ні вій­сько­ві на­вча­н­ня, які про­хо­ди­ли са­ме бі­ля лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня».

Ще одну вер­сію ви­су­нув го­ло­ва Хер­сон­ської ОДА Ан­дрій Гор­дє­єв: «В Укра­ї­ні хо­дить ба­га­то чу­ток про те, що вчо­ра від­бу­ва­ло­ся в оку­по­ва­но­му Кри­му. При­чо­му, що при­кро, ін­фор­ма­цію укра­їн­ські ЗМІ ча­сто да­ва­ли під ко­пір­ку LifeNews. У Кри­му шта­тна си­ту­а­ція — від­бу­ва­є­ться ро­та­ція військ. Є там і вну­трі­шня проблема, пов’яза­на з де­зер­ти­ра­ми».

Тож ви­сно­вок про те, що ж на­справ­ді від­бу­ло­ся на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Кри­му, мо­жна ли­ше зі­бра­ти по фра­гмен­тах, від­ді­лив­ши «зер­на від по­ло­ви». І ця си­ту­а­ція зно­ву під­кре­сли­ла про­бле­му: де цен­тра­лі­зо­ва­на ін­фор­ма­цій­на по­лі­ти­ка дер­жа­ви, яка пе­ре­жи­ває «гі­бри­дну агре­сію»?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.