Че­рез від­су­тність ще­плень

На Дні­про­пе­тров­щи­ні ги­нуть ді­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про

Як по­ві­до­ми­ла на прес-кон­фе­рен­ції го­лов­ний фа­хі­вець зди­тя­чої іму­но­ло­гії де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’ я Дні­про­пе­тров­ської ОДА Іри­на Си­чо­ва, в обла­сті зпо­ча­тку ро­ку по­мер­ло від ка­шлю­ку чо­ти­ри ди­тя­ти у ві­ці до одно­го ро­ку. Усі ді­ти бу­ли не ще­пле­ні. На­пру­же­на си­ту­а­ція скла­да­є­ться і зін­ши­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, від яких ді­тей ря­ту­ють ще­пле­н­ня. «У Дні­про­пе­тров­ській обла­сті за­раз си­ту­а­ція з ін­фе­кцій­ни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми ста­ла на­пря­же­ною, оскіль­ки з2015 ро­ку спо­сте­рі­га­є­ться зро­ста­н­ня ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань. 2014 ро­ку бу­ло за­ре­є­стро­ва­но 51 ди­ти­ну, яка за­хво­рі­ла на ту­бер­ку­льоз. 2015 ро­ку — вже 71 ди­ти­ну, і се­ред них за­фі­ксо­ва­но один ле­таль­ний ви­па­док одно­рі­чної ди­тя­ти зПо­кров­сько­го ра­йо­ну. 2016 ро­ку та­кож за­фі­ксо­ва­но один ле­таль­ний ви­па­док ди­ти­ни від ту­бер­ку­льо­зу із Со­ло­нян­сько­го ра­йо­ну. Оби­дві ди­ти­ни не бу­ли ще­пле­ні», — по­ві­до­ми­ла І. Си­чо­ва.

Го­лов­ний фа­хі­вець зди­тя­чої іму­но­ло­гії на­го­ло­си­ла, що на сьо­го­дні аль­тер­на­ти­ви про­фі­ла­кти­чним ще­пле­н­ням не існує. «Це єди­ний спо­сіб за­по­бі­га­н­ня ін­фе­кцій­ним за­хво­рю­ва­н­ням і смер­тно­сті ді­тей. В Укра­ї­ні 10 ін­фе­кцій, яким мо­жна за­по­біг­ти шля­хом ще­плень, і во­ни є обов’яз­ко­ви­ми, а са­ме щеп- ле­н­ня про­ти ту­бер­ку­льо­зу, ка­шлю­ку, ди­фте­рії, прав­ця, ге­па­ти­ту Б, ге­мо­філь­ної ін­фе­кції, ко­ру, кра­сну­хи і па­ро­ти­ту», — на­го­ло­си­ла во­на. Про­те ба­га­то ба­тьків від­мов­ля­ю­ться ще­пи­ти ді­тей, по­бо­ю­ю­чись не­га­тив­них на­слід­ків для здо­ров’я. І ось, бу­кваль­но дня­ми, у Дні­про­пе­тров­ській обла­сті впер­ше за 30 ро­ків бу­ло за­ре­є­стро­ва­но ви­па­док прав­ця. У Ва­силь­ків­сько­му ра­йо­ні 19 ли­пня ма­ти зди­ти­ною 5 ро­ків звер­ну­ла­ся до ме­ди­чної уста­но­ви че­рез трав­ми лі­во­го ко­лі­на. Фельд­шер на­да­ла пер­вин­ну мед­до­по­мо­гу, обро­би­ла ра­ни і за­про­по­ну­ва­ла про­ве­сти про­фі­ла­кти­ку про­ти прав­ця, оскіль­ки ма­ти не­то­чно по­ві­до­ми­ла про ще­пле­н­ня, зро­бле­ні ра­ні­ше. Але ма­ти від­мо­ви­ла­ся. При­бли­зно че­рез­ти­ждень дів­чин­ку го­спі­та­лі­зу­ва­ли до ди­тя­чої лі­кар­ні обла­сно­го цен­тру, де їй по­ста­ви­ли ді­а­гноз— пра­вець. І.Си­чо­ва по­ві­до­ми­ла, що на­ра­зі ди­ти­ну за­без­пе­че­но лі­ку­ва­н­ням і всі­ма по­трі­бни­ми пре­па­ра­та­ми. «Не­бай­ду­жі лю­ди пе­ре­ка­за­ли ко­шти на лі­ку­ва­н­ня дів­чин­ки. Стан дів­чин­ки тяж­кий. Слід за­зна­чи­ти, що ма­мі не­о­дно­ра­зо­во про­по­ну­ва­ли ще­пи­ти ди­ти­ну, але від усіх про­по­зи­цій во­на від­мов­ля­ла­ся», — ска­за­ла іму­но­лог. Фа­хі­вець за­зна­чи­ла, що ба­тьки по­вин­ні обов’яз­ко­во ще­пи­ти ді­тей, щоб убе­рег­ти їх і за­по­біг­ти кри­ти­чним си­ту­а­ці­ям ізз до­ров’ям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.