Уни­кну­ти «Ме­жи­гір’я-2»

Чи ста­не ча­сти­на Жу­ко­во­го остро­ва при­ва­тною вла­сні­стю — ви­рі­шує Ви­щий го­спо­дар­ський суд

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

74 ге­кта­ри цін­них зе­мель за­ка­зни­ка мі­сце­во­го зна­че­н­ня «Жу­ків острів», що не­за­кон­но опи­ни­лись у при­ва­тних ру­ках, еко­ло­ги іме­ну­ють « Ме­жи­гір’ ям- 2 » . При­чи­на — ін­ве­сто­ри пла­ну­ва­ли зве­сти тут та­кі са­мі ма­є­тки, що й у ре­зи­ден­ції екс-пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. Цю ді­лян­ку у 2007 ро­ці за рі­ше­н­ням Ки­їв­ра­ди, при­чо­му із­по­ру­ше­н­ням за­ко­нів, пе­ре­да­ли у при­ва­тну вла­сність низ­ці фірм, які пов’язу­ють зекс-ре­гіо­на­лом Юрі­єм Іва­ню­щен­ком. Однак спро­тив еко­ло­гів, акти­ві­стів та, що при­кме­тно, Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри зу­пи­нив бу­дів­ни­цтво роз­кі­шно­го ком­пле­ксу у за­ка­зни­ку. То­рік Ген­про­ку­ра­ту­ра ви­гра­ла по­зов, по­да­ний до Го­спо­дар­сько­го су­ду мі­ста Ки­є­ва, за яким ви­зна­но не­дій­сни­ми рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди та дер­жав­ні акти про пра­во вла­сно­сті на цю зем­лю. Так зем­лі, вар­тість яких про­ку­ро­ри оці­ни­ли у 107 міль­йо­нів гри­вень, по­вер­ну­ли дер­жа­ві.

Про­те одна зфірм, ОКЖК «Ко­тміст», на отри­ма­не Ген­про­ку­ра­ту­рою рі­ше­н­ня по­да­ла ка­са­цій­ну скар­гу до Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду, щоб по­вер­ну­ти ці зем­лі на­зад. Бо­роть­ба за ге­кта­ри за­по­від­них зе­мель роз­по­чи­на­є­ться зно­ву. Ген­про­ку­ра­ту­ра за­яв­ляє, що на­да­лі від­сто­ю­ва­ти­ме ін­те­ре­си те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди у по­вер­нен­ні зе­мель при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду. Еко­ло­ги-акти­ві­сти за­кли­ка­ють не­бай­ду­жих мі­стян при­йти 9 сер­пня до Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду, де на де­ся­ту ран­ку за­пла­но­ва­но слу­ха­н­ня у цій спра­ві.

«Цей «Ко­тміст» ство­рю­ва­ли за ві­до­мою зло­чин­ною схе­мою ли­ше для то­го, щоб за­во­ло­ді­ти зем­лею і від­да­ти її че­рез ме­ха­нізм так зва­но­го від­чу­же­н­ня пев­ним осо­бам. Зго­дом ці зем­лі бу­ли від­чу­же­ні рі­зним ко­рум­по­ва­ним чи­нов­ни­кам, по­лі­ти­кам та стру­кту­рам, пов’яза­ним із по­ту­жним ор­га­ні­зо­ва­ним угру­по­ва­н­ням Іва­ню­щен­ка, — за­ува­жив у Facebook акти­віст Ми­хай­ло По­гре­би­ський. — Про­те пев­ні суд­ді у да­но­му пи­тан­ні зайня­ли сто­ро­ну зло­чин­ців, ви­прав­до­ву­ю­чись, що не мо­жна за­би­ра­ти на­зад зем­лі, на­да­ні у при­ва­тну вла­сність, не­хай і отри­ма­ні в не­за­кон­ний спо­сіб, бо що, мов­ляв, про нас по­ду­ма­ють у Єв­ро­пі...»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.