«Каз­ка ми­ну­лих літ»

Під та­кою на­звою в му­зеї «Зо­ло­ті во­ро­та» від­був­ся кон­церт Жи­во­си­ла-Ва­си­ля Лю­то­го

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ГРОМАДСЬКА

Ві­до­мий бан­ду­рист, бард, ро­кму­зи­кант, уча­сник гур­тів «Ру­те­нія», «Фа­та Мор­га­на» і «Хо­рея Ко­за­цька», ав­тор по­над трьо­хсот му­зи­чних тво­рів ввів слу­ха­чів у ча­рів­ний світ на­ших пред­ків, що на­се­ля­ли те­ре­ни Укра­ї­ни-Ру­сі ти­ся­чі ро­ків то­му.

Ча­рів­на атмо­сфе­ра «Зо­ло­тих во­ріт» — го­лов­ної бра­ми ста­ро­дав­ньо­го Ки­є­ва пе­рі­о­ду Ки­їв­ської Ру­сі та одні­єї зна­йдав­ні­ших спо­руд Схі­дної Єв­ро­пи, ди­во­ви­жні роз­по­віді пе­ре­не­сли слу­ха­чів у світ до­хри­сти­ян­ської до­би. За­хо­плю­ю­ча «Каз­ка ми­ну­лих літ» — це ряд му­зи­чних тво­рів, скла­де­них в єди­ну спіль­ну кар­ти­ну, де ожи­ває да­ле­ке ми­ну­ле, де за­хо­ва­ла­ся істи­на, за­хо­ва­ла­ся ле­ген­да.

Бан­ду­рист ви­ко­нав низ­ку сво­їх ві­до­мих па­трі­о­ти­чних тво­рів, зокре­ма «Меч Арея» і «Ма­ти Сла­ва», по­ка­зав­ши не­пе­ре­мо­жність і си­лу на­шо­го на­ро­ду. Жи­во­сил Лю­тий, роз­по­від­а­ю­чи ці­ка­ві істо­рії про кра­су і ві­чність лю­бо­ві, май­стер­но вплі­тав свої пі­сні.

«Каз­ка ми­ну­лих літ» ожи­ва­ла під аком­па­не­мент ака­де­мі­чної та ста­ро­світ­ської бан­дур, со­піл­ки, ріж­ка та ден­ців­ки. У ви­ко­нан­ні му­зи­кан­та про­зву­ча­ли де­ся­тки вла­сних ав­тор­ських пі­сень, а та­кож тво­ри на сло­ва Іва­на Фран­ка («Встань, Орію!», «Зе­ле­ний явір, зе­ле­ний явір»), Та­ра­са Шев­чен­ка («Са­док ви­шне­вий ко­ло ха­ти») та ін­ших по­е­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.