У Япо­нії го­ту­ю­ться до зре­че­н­ня ім­пе­ра­то­ра

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ім­пе­ра­тор Япо­нії Акі­хі­то вчо­ра за­явив, що у зв’яз­ку із по­га ним ста ном здо ров’ я він за­не­по­ко­є­ний тим, чи змо­же у пов но му об ся зі ви ко ну ва ти свої фун к ції як гла ва дер жа ви. « Я за не по ко є ний тим, що ме ні бу­де важ­ко ви­ко­ну­ва­ти обов’яз­ки як сим­во­лу дер­жа­ви у пов­ній мі рі, як я ро бив це до цьо го ча - су » , — ска зав ім пе ра тор у сво є - му звер нен ні до на ції, по яс нив - ши свою три во гу по га ним ста - ном здо­ров’я.

Як по­ві­дом­ляє AFP, Акі­хі­то го­во­рив опо­се­ред­ко­ва­но, не вжи­ва ю чи сло ва « зре чен ня » , про те очі ку єть ся, що уряд кра ї ни сприй ме йо го сло ва са ме як ба - жан ня ві дій ти від пре сто лу. Як за явив у від по відь на про мо ву ім­пе­ра­то­ра прем’єр-мі­ністр Япо­нії Сін д зо Абе, не об хід но бу де роз­ро­би­ти юри­ди­чний ме­ха­нізм зре­че­н­ня, яко­го до цьо­го мо­мен­ту в кра ї ні не іс ну ва ло че рез від­су­тність та­ких пре­це­ден­тів в істо­рії.

За­раз ім­пе­ра­то­ру 82 ро­ки, і він остан­ні ро­ки від­чу­ває про­бле­ми зі здо­ров’ям. У 2012 ро­ці мо­нарх пе­ре­ніс опе­ра­ції на сер­ці і з від­ка­чу­ва­н­ня рі­ди­ни з ле­ге­нів. У ра­зі зре­че­н­ня пре­стол успад­ко­вує йо­го стар­ший син — 56-рі­чний крон­принц На­ру­хі­то.

Уряд сприйме за­яву ім­пе­ра­то­ра «сер­йо­зно», по­обі­цяв Абе. «Бе­ру­чи до ува­ги тя­гар обов’яз­ків, які ви­ко­нує ім­пе­ра­тор, а та­кож йо­го по­ва­жний вік, ми по­вин­ні до­бре по­ду­ма­ти, що мо­жна зро­би­ти», — за­явив прем’єр. Згі­дно із со­ціо­ло­гі­чни­ми опи­ту­ва­н­ня­ми, пе­ре­ва­жна біль­шість япон­ців під­три­му­ють роз­роб­ку пра­во­во­го ме­ха­ні­зму, який до­зво­лить ім­пе­ра­то­ру зре­кти­ся пре­сто­лу.

По­ві­дом­ле­н­ня про на­мі­ри Акі­хі­то зре­кти­ся пре­сто­лу з’яви­ли­ся на тлі при­пу­щень про те, що 82-рі­чний ім­пе­ра­тор в най­ближ­чі кіль­ка ро­ків хо­че пі­ти на спо­кій і управ­лі­н­ня ім­пе­ра­тор­сько­го дво­ру під­би­рає мо­мент, ко­ли він змо­же про це ого­ло­си­ти.

Акі­хі­то сів на пре­стол ім­пе­ра­то­ра Япо­нії 1989 ро­ку, пі­сля смер­ті сво­го ба­тька Хі­ро­хі­то, при­чо­му впер­ше з офі­цій­ним фор­му­лю­ва­н­ням з по­во­єн­ної кон­сти­ту­ції «як сим­вол дер­жа­ви та єд­но­сті на­ції». Як ска­зав в одно­му з ко­мен­та­рів «Дню» По­сол Укра­ї­ни в Япо­нії Ігор Хар­чен­ко, «став­ле­н­ня япон­ців до уні­каль­но­го сьо­го­дні у по­лі­ти­чних си­сте­мах сві­ту ін­сти­ту­ту Ім­пе­ра­то­ра мо­жна зро­зу­мі­ти хо­ча б з то­го істо­ри­чно­го фа­кту, що збе­ре­же­н­ня япон­сько­го ім­пе­ра­тор­сько­го дво­ру бу­ло чи не єди­ним сут­тє­вим по­лі­ти­чним по­ба­жа­н­ням пе­ре­мо­же­ної сто­ро­ни, яке бу­ло сприйня­то пе­ре­мож­ця­ми за ре­зуль­та­та­ми дру­гої сві­то­вої вій­ни».

Офі­цій­но Акі­хі­то вва­жа­є­ться 125-м ім­пе­ра­то­ром ди­на­стії, яка без­пе­рерв­но пра­вить Япо­ні­єю з 660 ро­ку до на­шої ери, ко­ли пер­шим япон­ським мо­нар­хом став Дзім­му.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.