Ви­бух бі­ля лі­кар­ні у Па­ки­ста­ні: де­ся­тки за­ги­блих

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У па­ки­стан­сько­му міс ті Квет та учо ра внас лі док ви бу ху бі ля лі кар ні за ги ну ли де сят ки лю­дей. За­хі­дні ін­форм­агент­ства на­зи­ва­ють рі­зні ци­фри за­ги­блих: від 45 до 53 осіб. Не ви­клю­че­но, що кіль­кість жертв мо­же збіль­ши тись че рез ве ли ку кіль кість по­ра­не­них. Ра­ні­ше у пер­ших по­ві дом лен нях ін фор ма гентств, йшло ся про кіль кість за­гиб лих від 20 до 30 осіб. Ви­бух про­лу­нав бі­ля го­лов­но­го вхо­ду до уря­до­вої лі кар ні Квет ти, ве ли ко го міс та на пів­ден­но­му за­хо­ді Па­ки­ста­ну. Як по ві до ми ли в по лі ції міс та, бом­ба бу­ла при­ве­де­на у дію те­ро­рис том- смер т ни ком. Те ракт став­ся не­вдов­зі пі­сля то­го, як до лі кар ні при вез ли ті ло ві до мо го юри­ста, го­ло­ви асо­ці­а­ції адво­ка­тів Бе луд жис та ну Бі ла ла Ка сі, за­стре­ле­но­го не­ві­до­ми­ми у по­не­ді лок до ро гою до су ду. Як по ві - дом ляє агент ст во AP, у мо мент ви бу ху в лі кар ні пе ре бу ва ли близь­ко со­тні юри­стів та жур­на­лі­стів. Го­ло­ва асо­ці­а­ції юри­стів Па­ки­ста­ну Алі За­фар на­звав теракт «ата­кою на пра­во­су­д­дя».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.