Сав­чен­ко про­ве­ла мі­тинг бі­ля АП

На­ро­дний де­пу­тат ви­ма­гає від вла­ди більш рі­шу­чих дій зі звіль­не­н­ня за­ру­чни­ків

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На­ро­дний де­пу­тат На­дія Сав­чен­ко вва­жає, що взя­ти­ся за пе­ре­го­во­ри зі звіль­не­н­ня по­ло­не­них по­вин­ні пер­ша ле­ді Ма­ри­на По­ро­шен­ко і дру­жи­на Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка Окса­на Мар­чен­ко. Про це во­на по­ві­до­ми­ла на мі­тин­гу, який скли­ка­ла під Адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та. У акції взя­ла участь та­кож її се­стра. Во­ни за­кли­ка­ли вла­ду до рі­шу­чі- ших кро­ків зі звіль­не­н­ня. Цей за­хід, за їхні­ми сло­ва­ми, є спосо­бом на­га­ду­ва­н­ня укра­їн­ській вла­ді про за­ру­чни­ків, які пе­ре­бу­ва­ють на не­кон­тро­льо­ва­них Ки­є­вом те­ри­то­рі­ях Дон­ба­су.

Сав­чен­ко вва­жає, що має бу­ти роз­ро­бле­ний і за­про­по­но­ва­ний швид­кий ме­ха­нізм ви­да­чі й обмі­ну лю­дей, оскіль­ки за­раз ця про­це­ду­ра мо­же за­йма­ти мі­ся­ці. «Ми че­ка- ємо кон­кре­тних кро­ків зі звіль­не­н­ня по­ло­не­них», — йде­ться в ли­сті, під­пи­са­но­му уча­сни­ка­ми акції. При цьо­му Сав­чен­ко са­ма ви­рі­ши­ла від­не­сти лист в Адмі­ні­стра­цію Пре­зи­ден­та. Де­пу­тат ствер­джує, що про­дов­жує го­ло­ду­ва­н­ня, щоб до­мог­ти­ся звіль­не­н­ня укра­їн­ських гро­ма­дян, які пе­ре­бу­ва­ють у по­ло­ні.

ФОТО АНДРІЯ КРИМСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.