«Тут іде­ться про до­ві­ру»

Ще раз про кон­кур­си в куль­ту­рі

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня у ки­їв­сько­му Кри­зо­во­му ме­ді­а­цен­трі від­був­ся кру­глий стіл на те­му « Гро­ма­дян­ське су­спіль­ство за про­зо­рі кон­кур­сні про­це­ду­ри у сфе­рі куль­ту­ри»

Одні­єю зно­вин за­хо­ду ста­ло ви­су­не­н­ня кан­ди­да­ту­ри за­снов­ни­ці жур­на­лу ArtUkraine На­та­лії За­бо­ло­тної на за­мі­ще­н­ня ва­кан­тної по­са­ди ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го ху­до­жньо­го му­зею.

А втім, біль­ша ча­сти­на ви­сту­пів сто­су­ва­ла­ся то­го, як сьо­го­дні пра­цює за­кон про кон­кур­си в куль­ту­рі ( пов­на офі­цій­на на­зва — За­кон Укра­ї­ни № 955-VIII «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до за­про­ва­дже­н­ня кон­тра­ктної фор­ми ро­бо­ти у сфе­рі куль­ту­ри та кон­кур­сної про­це­ду­ри при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ків дер­жав­них та ко­му­наль­них за­кла­дів куль­ту­ри»). В роз­мо­ві, окрім За­бо­ло­тної, взя­ли участь жур­на­ліст і те­ле­ве­ду­чий Юрій Ма­ка­ров, га­ле­рист Єв­ген Ка­рась, го­ло­ва прав­лі­н­ня ГО « ВО « Кре­а­тив­на Укра­ї­на » Ві­ктор Грі­за, ви­да­вець, пре­зи­дент БО « Фонд куль­тур­них іні­ці­а­тив ArtHuss» Ко­стян­тин Ко­же­мя­ка, про­дю­сер Оле­на Ма­тві­єн­ко, екс­перт « Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм» Оле­на Са­ла­та.

Ви­сту­па­ю­чі на­го­ло­шу­ва­ли на про­бле­мах зпра­кти­чним за­сто­су­ва­н­ням за­ко­ну. Зокре­ма, від­зна­ча­ли за­ан­га­жо­ва­ність тої ча­сти­ни чле­нів кон­кур­сних ко­мі­сій, які при­зна­ча­ю­ться дер­жа­вою. Про­гра­ми кан­ди­да­тів на ке­рів­ні по­са­ди не опри­лю­дню­ю­ться і пу­блі­чно не обго­во­рю­ю­ться. Не­має пе­ред­ба­че­ної за­ко­ном ві­део­транс­ля­ції за­сі­дань ко­мі­сій, а, вла­сне, кри­те­рії від­бо­ру кан­ди­да­тів є роз­ми­ти­ми.

Акти­ві­сти за­про­по­ну­ва­ли за­про­ва­ди­ти обов’ яз­ко­ві пу­блі­чні зві­ти ке­рів­ни­ків за­кла­дів куль­ту­ри че­рез­рік пі­сля при­зна­че­н­ня на по­са­ди, ви­ро­би­ти чі­ткі кри­те­рії оцін­ки про­грам, про­пи­са­ти осо­би­сту від­по­від­аль­ність чле­нів ко­мі­сій за прийня­ті рі­ше­н­ня. Се­ред більш кон­кре­тних про­по­зи­цій — на­мір «Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм» бу­ти ча­сти­ною всіх кон­кур­сних про­це­дур і обі­цян­ка Ко­стян­ти­на Ко­же­мя­ки за­без­пе­чи­ти пря­му ін­тер­нет-транс­ля­цію всіх за­сі­дань ко­мі­сій.

Оле­на МАТВIЄНКО:

— За­пит су­спіль­ства на куль­тур­ний про­дукт не пе­ре­ти­на­є­ться зба­че­н­ням дер­жа­ви. За­кон ду­же про­гре­сив­ний, але пра­цю­ва­ти­ме, тіль­ки ко­ли дер­жа­ва чі­тко зро­зу­міє, яка в неї стра­те­гія куль­тур­но­го роз­ви­тку кра­ї­ни. Про­гра­ми кан­ди­да­тів ма­ють від­по­від­а­ти цій стра­те­гії. Ли­ше су­спіль­ство мо­же аде­ква­тно оці­ни­ти ці про­гра­ми. Але во­ни ні­де не пу­блі­ку­ю­ться, ли­ше за­чи­ту­ю­ться пе­ред ко­мі­сі­я­ми.

Ві­ктор ГРIЗА:

— На­віть у не­по­ро­чно­го за­ча­т­тя бу­ли Свя­тий Дух і Бла­га Вість. Так ось у ре­фор­мах у сфе­рі куль­ту­ри по­ки що не­має ані Свя­то­го Духу, ані Бла­гої Ві­сті.

Єв­ген КА­РАСЬ:

— Су­спіль­ство, над­то ж ко­му­ні­ка­ції, роз­ви­ва­є­ться ду­же швид­ки­ми тем­па­ми. А дер­жа­ва ні­би до­сі пе­ре­бу­ває у ХХ сто­літ­ті і, при­кри­ва­ю­чись не­до­ста­тні­ми ре­сур­са­ми, зму­шує нас ли­ша­ти­ся у се­ре­дньо­віч­чі. Не ви­ста­чає ін­тер­не­тре­сур­сів. 50% про­блем — це брак ін­фор­ма­ції, брак пу­блі­чно­сті. Укра­їн­ська вла­да не за­без­пе­че­на су­ча­сни­ми ка­на­ла­ми ін­фор­ма­ції і від­кри­то­сті. Гро­ма­дян­ське су­спіль­ство від­бу­де­ться то­ді, ко­ли все бу­де від­кри­то на всіх ста­ді­ях. І ще: управ­лі­н­ня куль­ту­рою тре­ба пе­ре­во­ди­ти в екс­пер­тну пло­щи­ну. Са­ме екс­пер­ти за сво­ї­ми кри­те­рі­я­ми мо­жуть ска­за­ти, до­бре чи по­га­но пра­цює куль­тур­на ін­сти­ту­ція — не­за­ле­жно від кіль­ко­сті про­да­них кви­тків. Нам тре­ба ство­ри­ти ав­то­ри­те­тні екс­пер­тні ра­ди, які б оці­ню­ва­ли мо­жли­во­сті і по­тен­ці­ал то­го чи то­го ке­рів­ни­ка. Є ре­чі, які ле­жать тіль­ки в екс­пер­тній пло­щи­ні.

Юрій МА­КА­РОВ:

— Я вва­жаю, що кон­кур­си в ни­ні­шніх умо­вах — це ми­ли­ці. По­трі­бен був якийсь ін­стру­мент для змі­ни еліт. Що­до про­гра­ми — я не ду­же уяв­ляю, чи по­трі­бна бу­ла Ан­дре Маль­ро про­гра­ма для ке­рів­ни­цтва фран­цузь­ким мі­ні­стер­ством куль­ту­ри. Тут йде­ться про до­ві­ру і її де­ле­гу­ва­н­ня. Вза­га­лі ми з ва­ми пе­ре­бу­ва­є­мо в по­лі ду­же суб’єктив­них про­це­сів і оці­нок. І я не пе­ре­ко­на­ний, що все це мо­жна фор­ма­лі­зу­ва­ти. Я по­го­джу­ю­ся з па­ном Єв­ге­ном, що нам по­трі­бні більш до­ско­на­лі ко­му­ні­ка­ції, біль­ша кіль­кість май­дан­чи­ків для за­лу­че­н­ня про­фе­сій­ної гро­мад­сько­сті, щоб ми­сте­цьке се­ре­до­ви­ще ко­му­ні­ку­ва­ло не за прин­ци­пом вну­трі­шніх між­со­бой­чи­ків. Тут усе ду­же суб’ єктив­но. І цю суб’ єктив­ність тре­ба пе­ре­во­ди­ти в пу­блі­чний про­стір. Тіль­ки то­ді ця су­ма суб’ єктив­но­стей мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на об’ єктив­ність. А спо­ді­ва­ти­ся, що ми тут ви­га­да­є­мо якісь іде­аль­ні пра­ви­ла гри, за яки­ми да­лі все по­ко­ти­ться, — на­їв­но.

***

Кон­курс на за­мі­ще­н­ня по­са­ди ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го ху­до­жньо­го му­зею від­бу­де­ться че­рез­два мі­ся­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.