Ра­да мо­же під­ня­ти «мі­ні­мал­ку»

Екс­пер­ти про­ана­лі­зу­ва­ли за­ре­є­стро­ва­ний у пар­ла­мен­ті про­ект За­ко­ну про но­вий по­ря­док опла­ти пра­ці

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

УВР за­ре­є­стро­ва­но про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до по­ряд­ку вста­нов­ле­н­ня мі­ні­маль­них га­ран­тій в опла­ті пра­ці». У до­ку­мен­ті апе­лю­є­ться до то­го, що про­жи­тко­вий мі­ні­мум в Укра­ї­ні не вра­хо­вує ці­ло­го ря­ду жит­тє­во не­об­хі­дних ви­трат і на­віть Мін- со­цпо­лі­ти­ки роз­ра­ху­ва­ло, що фа­кти­чний роз­мір про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для пра­це­зда­тних осіб у ці­нах кві­тня 2016 ро­ку мав би ста­но­ви­ти май­же 2900 грн.

Спе­ці­а­лі­сти «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» ви­вчи­ли про­по­зи­ції іні­ці­а­то­рів за­ко­но­про­е­кту і по­ясню­ють, як під ви­гля­дом сти­му­лю­ва­н­ня зро­ста­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти в не­бю­дже­тній сфе­рі за­ко­но­дав­ці ма­ні­пу­лю­ють по­ня­т­тя­ми.

Так, в об­ґрун­ту­ван­ні за­ко­но­про­е­кту йде­ться про лі­бе­ра­лі­за­цію, тоб­то на рів­ні ко­ле­ктив­них, га­лу­зе­вих, ін­ших угод ро­бо­то­дав­ці та пра­ців­ни­ки узго­джу­ють по­ря­док і роз­мір опла­ти, не­зва­жа­ю­чи на мі­ні­маль­ну зар­пла­ту чи ко­е­фі­ці­єн­ти, що ді­ють у бю­дже­тній сфе­рі. «Основ­ний прин­цип — опла­та пра­ці не по­вин­на бу­ти мен­шою за вста­нов­ле­ний мі­ні­маль­ний рі­вень. Да­лі ж звер­та­ють ува­гу са­ме на втру­ча­н­ня в пи­та­н­ня, які ма­ли б бу­ти лі­бе­ра­лі­зо­ва­ни­ми: за­про­ва­дже­н­ня під­ви­щу­валь­них ко­е­фі­ці­єн­тів у по­за­бю­дже­тній сфе­рі. Про­те зі змі­сту до­ку­мен­та це не ви­пли­ває зов­сім», — за­зна­чає за­сту­пник ке­рів­ни­ка «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» Ан­дрій Ві­гі­рін­ський.

Змі­на­ми пе­ред­ба­че­но, що по су­ті про­жи­тко­вий мі­ні­мум все ж за­ли­ша­є­ться прив’яза­ним до мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти. При цьо­му ви­ко­ри­сто­ву­є­ться по­ня­т­тя «се­ре­дньо­зва­же­ний фа­кти­чний роз­мір про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му», яке на сьо­го­дні за­ко­но­дав­ством не пе­ред­ба­че­но, як і йо­го тлу­ма­че­н­ня ав­то­ра­ми за­ко­но­про­е­кту не роз­кри­ва­є­ться.

Так, ста­т­тю 95 за­про­по­но­ва­но ви­кла­сти в та­ко­му ви­гля­ді: «роз­мір мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти має пе­ре­ви­щу­ва­ти се­ре­дньо­зва­же­ний фа­кти­чний роз­мір про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для пра­це­зда­тних осіб за 12 мі­ся­ців, що пе­ре­ду­ють прийня­т­тю рі­ше­н­ня».

Крім то­го, змі­на­ми до ст. 9 ЗУ «Про опла­ту пра­ці» пе­ред­ба­че­но, що роз­мір мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти ви­зна­ча­ти­ме­ться з ура­ху­ва­н­ням, зокре­ма, по­треб пра­ців­ни­ків та їхніх сі­мей; се­ре­дньо­го рів­ня за­ро­бі­тної пла­ти; фа­кти­чно­го про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му для пра­це­зда­тних осіб; ін­де­ксу спо­жив­чих цін; про­ду­ктив­но­сті пра­ці; рів­ня зайня­то­сті та ін­ших еко­но­мі­чних умов; по­да­тків, обов’яз­ко­вих збо­рів та вне­сків.

« Про­те яким са­ме чи­ном ці фа­кто­ри впли­ва­ти­муть на ви­зна­че­н­ня мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти, аб­со­лю­тно не роз­кри­то. На­справ­ді нор­ма в її ни­ні­шньо­му ви­гля­ді є де­кла­ра­ці­єю, оскіль­ки мі­ні­маль­на зар­пла­та ви­зна­ча­є­ться біль­шою за про­жи­тко­вий мі­ні­мум, а про­жи­тко­вий мі­ні­мум вра­хо­вує по­тре­би осіб, у то­му чи­слі пра­ців­ни­ків » , — по­яснює фа­хі­вець.

За йо­го сло­ва­ми, якщо ж при­пу­сти­ти, що всі пе­ре­лі­че­ні скла­до­ві ма­ють бу­ти своє­рі­дним плю­сом до про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му, отри­ма­є­мо мі­ні­маль­ну зар­пла­ту роз­мі­ром у 3500 грн.

«Вла­се, укра­їн­ців та­кий роз­мір «мі­ні­мал­ки» вла­штує, адже він сут­тє­во ви­щий за по­то­чний. Під­при­єм­ців та ро­бо­то­дав­ців — ні, оскіль­ки їхню про­ду­кцію чи по­слу­ги не по­ча­ли ку­пу­ва­ти вдві­чі біль­ше чи вдві­чі до­рож­че, а якщо так, то чим пла­ти­ти та­кі мі­ні­мал­ки? Ри­то­ри­чне за­пи­та­н­ня, як і сам за­ко­но­про­ект. Втім, якщо не­об­хі­дно про­сто за­ван­та­жи­ти по­ту­жно­сті мо­не­тно­го дво­ру, то но­мі­наль­не під­ви­ще­н­ня не при­зве­де до під­ви­ще­н­ня ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті, на­то­мість зу­мо­вить чер­го­ву де­валь- ва­цій­ну хви­лю», — ко­мен­тує спе­ці­а­ліст «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту».

Змі­ни до стат­ті 11 вка­зу­ють, що мі­ні­маль­ні роз­мі­ри ста­вок (окла­дів) за­ро­бі­тної пла­ти, як мі­ні­маль­ні га­ран­тії в опла­ті пра­ці, ви­зна­ча­ю­ться ге­не­раль­ною та га­лу­зе­ви­ми (між­га­лу­зе­ви­ми) уго­да­ми.

Тоб­то Ка­бмін вста­нов­лює мі­ні­маль­ні ко­е­фі­ці­єн­ти, а га­лу­зе­ві та між­га­лу­зе­ві при ви­зна­чен­ні роз­мі­рів мі­ні­маль­них ста­вок не мо­жуть бу­ти мен­ши­ми за вста­нов­ле­ні уря­дом.

Да­лі в стат­ті за­зна­че­но, що «до мі­ні­маль­но­го роз­мі­ру став­ки (окла­ду) за­ро­бі­тної пла­ти не вклю­ча­ю­ться допла­ти, на­дбав­ки, за­охо­чу­валь­ні, ком­пен­са­цій­ні ви­пла­ти то­що».

«Ви­хо­дить, що мі­ні­маль­на зар­пла­та, а від­по­від­но й мі­ні­маль­на став­ка пра­ців­ни­ка — це са­мо­стій­не яви­ще, а до ньо­го в плюс ідуть на­дбав­ки, допла­ти, за­охо­чу­валь­ні ви­пла­ти. То­ді та­ке за­пи­та­н­ня: за­охо­че­н­ня ви­пла­чу­є­ться за про­ду­ктив­ність та успі­хи в пра­ці, але про­ду­ктив­ність уже вра­хо­ву­є­ться при роз­мі­рі МЗП? Ні­чо­го не бен­те­жить? Пра­кти­чно ні­чо­го, крім ди­ле­тан­ти­зму за­ко­но­дав­ця», — вва­жає Ві­гі­рін­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.