«Бу­де роз­кри­то всі схе­ми...»

У скла­ді Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби (ДФС) з ме­тою по­си­ле­н­ня бо­роть­би з кон­тра­бан­дою бу­де ство­ре­но Мі­жре­гіо­наль­ну ми­тни­цю

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ТА­КЕ РІ­ШЕ­Н­НЯ В ПОНЕДІЛОК ЗАТВЕРДИВ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРА­Ї­НИ. МІЖРЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ, ЯК ПОВІДОМИВ МІ­НІСТР ФІНАНСІВ ОЛЕ­КСАНДР ДАНИЛЮК ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ ВІДПОВІДНОГО ПРО­Е­КТУ ПОСТАНОВИ, МА­ТИ­МЕ УНІВЕРСАЛЬНУ КОМПЕТЕНЦІЮ ЩО­ДО ПІДКОНТРОЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ І ГРО­МА­ДЯН ПО ВСІЙ ТЕ­РИ­ТО­РІЇ УКРА­Ї­НИ. ПРИ ЦЬО­МУ ВІН ЗАПЕВНИВ, ЩО ЦЯ СТРУКТУРА СТВОРЮВАТИМЕТЬСЯ В МЕ­ЖАХ УЖЕ ЗАТВЕРДЖЕНОЇ КІЛЬ­КО­СТІ СПІВРОБІТНИКІВ ДФС. ПРЕМ’ЄР-МІ­НІСТР ВО­ЛО­ДИ­МИР ГРОЙСМАН ПІДТРИМАВ МІ­НІ­СТРА І ПРИПУСТИВ, ЩО НО­ВИЙ ПІДРОЗДІЛ МИТНОЇ СЛУ­ЖБИ ДАСТЬ ШВИДКІ РЕЗУЛЬТАТИ В БОРОТЬБІ З КОН­ТРА­БАН­ДОЮ. «БУ­ДЕ РОЗ­КРИ­ТО ВСІ СХЕ­МИ НА ВСІХ МИТНИЦЯХ», — СПРОГНОЗУВАВ ПРЕМ’ЄР

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.