Ме­шкан­ці Львів­щи­ни най­енерг оефе­ктив­ні­ші

3,5 ти­сяч укра­їн­ських ро­дин в ли­пні ско­ри­ста­ли­ся Уря­до­вою про­гра­мою з енер­го­ефе­ктив­но­сті

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Це в чо­ти­ри ра­зи біль­ше, ніж у ми­ну­ло­му мі­ся­ці, ін­фор­мує Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті. Най­більш актив­но пе­ре­хо­дять на аль­тер­на­тив­не опа­ле­н­ня ме­шкан­ці Львів­ської обла­сті, які вже вста­но­ви­ли 2544 «не­га­зо­вих» ко­тла. Цьо­му спри­яє ще й до­да­тко­ва під­трим­ка мі­сце­вої вла­ди, а са­ме — від­шко­ду­ва­н­ня зо­бла­сно­го бю­дже­ту 20% рі­чних за «те­пли­ми» кре­ди­та­ми на та­кі ко­тли.

За­га­лом, мо­жли­ві­стю ста­ти не­за­ле­жни­ми від га­зу, вста­но­ви­ти, зокре­ма твер­до­па­лив­ний ко­тел, та отри­ма­ти 20% від­шко­ду­ва­н­ня здерж­бю­дже­ту ско­ри­ста­ло­ся вже по­над 19 ти­сяч ро­дин.

Ко­тли на твер­до­му па­ли­ві ма­ють низ­ку пе­ре­ваг у по­рів­нян­ні з га­зо­ви­ми. Зокре­ма, це від­су­тність скла­дних до­звіль­них про­це­дур на їхню уста­нов­ку і низь­ка ці­на на аль­тер­на­тив­не па­ли­во. Крім то­го, спо­жи­вач віль­ний са­мо­стій­но оби­ра­ти не­об­хі­дний йо­му вид па­ли­ва.

Крім то­го, за се­ре­дньо­ста­ти­сти­чною ін­фор­ма­ці­єю, вста­но­вив­ши твер­до­па­лив­ний ко­тел, ро­ди­на змо­же за­оща­ди­ти близь­ко 17 тис. грн про­тя­гом опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. На­при­клад, ви­тра­ти до­мо­го­спо­дар­ства на опа­ле­н­ня бу­дин­ку 100 кв. ме­трів в опа­лю­валь­ний пе­рі­од, за но­ви­ми ці­на­ми на газ, скла­дуть близь­ко 29 тис. грн, а ви­тра­ти на опа­ле­н­ня дро­ва­ми — близь­ко 12 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.