Шторм на­бли­жа­є­ться

Про те, що гро­ші за­кін­чу­ю­ться, в Ро­сії за­го­во­ри­ли чи­нов­ни­ки

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Юрій РАЙХЕЛЬ

Кіль­ка мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку се­ред уря­дов­ців у Мо­скві па­ну­ва­ла пев­на ей­фо­рія. Ці­ни на на­фту не ли­ше при­пи­ни­ли па­да­ти, а й на­віть по­мір­но зро­ста­ли. Де­що збіль­шив­ся екс­порт, зни­зи­ли­ся тем­пи ін­фля­ції. Зно­ву за­го­во­ри­ли про до­ся­гне­н­ня дна кри­зи. У цьо­му гу­чно­му хо­рі по­ка­зно­го опти­мі­зму то­ну­ли са­мо­тні за­сте­ре­же­н­ня про близь­ке чер­го­ве па­ді­н­ня цін на на­фту.

Остан­нє на­ста­ло, як зав­жди, не­спо­ді­ва­но. Не­га­тив­ні по­ві­дом­ле­н­ня з по­ка­зни­ка­ми тор­гів на сві­то­вих май­дан­чи­ках су­сі­ди­ли з іще за­гроз­ли­ві­ши­ми да­ни­ми про кіль­кість бу­ро­вих у США. Те­хні­чний про­грес і удо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гій у чер­го­вий раз з Пу­ті­ним і Ко зі­гра­ли злий жарт. За­мість то­го щоб за­ги­ну­ти й ро­зо­ри­ти­ся під гні­том від­но­сно низь­ких цін на на­фту, аме­ри­кан­ський слан­це­вий бі­знес пі­шов шля­хом удо­ско­на­ле­н­ня й у чер­го­вий раз змен­шив ви­ро­бни­чі ви­тра­ти до та­ко­го рів­ня, що ці­на на­віть $25 за ба­рель не є кри­ти­чною. Кіль­кість веж у США зно­ву зро­стає й до кін­ця ро­ку фа­кти­чно від­но­ви­ться на рів­ні до зни­же­н­ня цін. Як це по­зна­чи­ться на рин­ку, де на­дли­шок про­по­зи­ці­ї­ву­гле­во­днів не ли­ше не змен­шу­є­ться, а про­дов­жує збіль­шу­ва­ти­ся, здо­га­да­ти­ся не­важ­ко, на­віть не за­йма­ю­чи від­по­від­аль­них по­стів у про­філь­них ро­сій­ських мі­ні­стер­ствах.

Подаль­ше зни­же­н­ня цін на на­фту й, най­го­лов­ні­ше, по­хму­рі пер­спе­кти­ви, зму­шу­ють фі­нан­со­ве кри­ло ро­сій­сько­го уря­ду би­ти на спо­лох. Ско­ро­че­н­ня ви­тра­тно­ї­ча­сти­ни бю­дже­ту на 15% про­ве­де­не не бу­ло че­рез ви­бо­ри до Дер­жав­но­ї­ду­ми у ве­ре­сні. Про­те вже за­раз зро­зумі­ло, що в та­кі ци­фри й об­ся­ги укла­сти­ся про­сто не­мо­жли­во. Де­да­лі ча­сті­ше го­во­рять про 27—32%.

Усе б ні­чо­го, але ста­тей для урі­зу­ва­н­ня вже не за­ли­ши­ло­ся. Ме­ди­ци­на, ЖКГ і осві­та на ме­жі, якщо ще змен­ши­ти їхнє утри­ма­н­ня, то си­сте­ма про­сто роз­ва­ли­ться. З дру­го­го бо­ку, зро­ста­н­ня бю­дже­тно­го де­фі­ци­ту за ми­ну­лі пів­ро­ку ста­вить пи­та­н­ня про ви­чер­па­н­ня Ре­зерв­но­го фон­ду до кін­ця по­то­чно­го ро­ку або ве­сни на­сту­пно­го.

Про це на фо­ру­мі «Тер­ри­то­рия смыслов» по­ві­до­ми­ла за­сту­пник мі­ні­стра фінансів Те­тя­на Не­сте­рен­ко. «Але якщо ні­чо­го не мі­ня­ти, то до кін­ця на­сту­пно­го ро­ку у нас не бу­де ні ре­зер­вів, ні мо­жли­во­сті ви­пла­ти­ти зар­пла­ти. На­ша еко­но­мі­ка в та­ко­му мас­шта­бі, в яко­му є за­раз, не від­по­від­ає тим на­шим зо­бов’яза­н­ням, яких ми на­бра­ли і які ми зо­бов’яза­ні ви­ко­ну- ва­ти... І по­лі­ти­ки ма­ють оці­ню­ва­ти й ви­би­ра­ти рі­ше­н­ня, які до­зво­лять з цьо­го важ­ко, але ви­йти в ке­ро­ва­но­му ре­жи­мі».

За да­ни­ми ро­сій­сько­го мі­ні­стер­ства фінансів на 1 ли­пня 2016 ро­ку, в Ре­зерв­но­му фон­ді мі­сти­ться $38,22 млрд — це близь­ко 2,5 трлн руб., а у Фон­ді на­ціо­наль­но­го до­бро­бу­ту (ФНД) — $72,76 млрд, або 4,7 трлн руб. При цьо­му за під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя де­фі­цит фе­де­раль­но­го бю­дже­ту склав­ся в су­мі 1,5 трлн руб. за за­твер­дже­но­го рі­чно­го рів­ня 2,4 трлн руб. На дру­гу по­ло­ви­ну ро­ку за­ли­ша­є­ться при­бли­зно 0,9 трлн руб. До­хо­ди за пів­річ­чя змен­ши­ли­ся на 12%, час­тка на­фто­га­зо­вих до­хо­дів змен­ши­ла­ся до 36%. За та­ко­ї­ди­на­мі­ки де­фі­цит бю­дже­ту яв­но не укла­де­ться в пла­но­ві по­ка­зни­ки.

Зві­сно, є мо­жли­вість бу­ду­ва­ти ха­тку по до­ста­тку. При­пи­ни­ти си­рій­ську аван­тю­ру, ви­ве­сти вій­ська з Укра­ї­ни й при­пи­ни­ти під­три­му­ва­ти дон­ба­сів­ських се­па­ра­ти­стів. Пі­ти на зна­чне ско­ро­че­н­ня обо­рон­но­го бю­дже­ту не ли­ше за ра­ху­нок дов­го­стро­ко­вих про­е­ктів, а й по­то­чних ви­трат. Це до­зво­ли­ло б, по-пер­ше, істо­тно ско­ро­ти­ти де­фі­цит, і по-дру­ге, пе­ре­роз­по­ді­ли­ти ко­шти на ко­ристь ци­віль­них га­лу­зей, без яких нор­маль­не жи­т­тя не­мо­жли­ве.

Про те, що ро­сій­ська обо­рон­на про­ми­сло­вість пе­ре­бу­ває на ме­жі сво­їх мо­жли­во­стей, свід­чить сво­го ро­ду ка­зус з ра­ке­та­ми «Ка­лібр». Як пи­са­ла мо­сков­ська «Не­за­ви­си­мая га­зе­та», в хо­ді єди­но­го дня при­йма­н­ня вій­сько­во­ї­про­ду­кції на­чаль­ник Го­лов­но­го управ­лі­н­ня озбро­є­н­ня зброй­них сил Ро­сі­ї­ге­не­рал-лей­те­нант Ана­то­лій Гу­ля­єв роз­по­вів, що для Вій­сько­во-мор­сько­го фло­ту прийня­то 47 ко­ра­бель­них ра­кет «Ка­лібр». Га­зе­та зі­став­ляє ві­до­мі фа­кти. Ра­ке­тні ко­ра­блі Ка­спій­сько­ї­фло­ти­лії26 ра­ке­та­ми «Ка­лібр» ура­зи­ли 11 ці­лей у Си­рії. У ли­сто­па­ді удар 18 ра­ке­та­ми бу­ло зав­да­но по 7 ці­лях. За­га­лом бу­ло ви­пу­ще­но 44 ра­ке­ти. Тим са­мим про­ми­сло­вість ли­ше за­пов­ни­ла ви­тра­че­ний за­пас ра­кет. На го­ди­ну стріль­би, на­пев­но, ви­ста­чить, а якщо зав­тра вій­на не з си­рій­ськи­ми те­ро­ри­ста­ми, а зі справ­жнім про­тив­ни­ком. Від­по­відь на­про­шу­є­ться са­ма со­бою. До ре­чі, пу­блі­ка­ція ви­кли­ка­ла обу­ре­н­ня вій­сько­вих чи­нов­ни­ків. Ці­ка­во, що у спро­сту­ван­ні кіль­кість ви- пу­ще­них ра­кет не обго­во­рю­є­ться. Йде­ться ли­ше про вар­тість ра­кет.

Зву­же­н­ня бю­дже­ту ні­скіль­ки не змен­шує апе­ти­тів обо­рон­но-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу (ОПК). Це ста­ло зро­зумі­ло на не­що­дав­ній на­ра­ді у прем’єр-мі­ні­стра Дми­тра Ме­две­дє­ва. Держ­кор­по­ра­ції, за­ді­я­ні у вій­сько­во­му ви­ро­бни­цтві, ви­ма­га­ють до­да­тко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня. Цьо­го ра­зу їм до­ве­ло­ся за­до­воль­ни­ти­ся збіль­ше­н­ням ви­трат ли­ше на «прі­о­ри­те­тні за­хо­ди». Як повідомив за­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни Дми­тро Бул­га­ков, під ни­ми ма­є­ться на ува­зі за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва 450 но­вих схо­вищ боє­при­па­сів. ОПК і вій­сько­вим бу­ло твер­до за­яв­ле­но, що го­лов­не зав­да­н­ня під­го­тов­ки до вій­ни — змі­цню­ва­ти еко­но­мі­ку, роз­ши­рю­ва­ти її ба­зис, а не на­ро­щу­ва­ти до без­кі­не­чно­сті ви­пуск вій­сько­во­ї­про­ду­кції .

У той же час по­то­чні вій­сько­ві ви­тра­ти не ско­ро­чу­ю­ться. Ни­ні­шньо­го ро­ку пе­ред­ба­ча­є­ться про­ве­де­н­ня 4000 вій­сько­вих на­вчань, до ар­мій­ських ча­стин по­ста­ча­є­ться військова те­хні­ка, що­прав­да за­мов­ле­на в спри­я­тли­ві­ші ча­си. До кін­ця пер­шо­ї­по­ло­ви­ни 2018 ро­ку з цьо­го по­гля­ду ма­ло що змі­ни­ться. Сло­вом, крим­ський міст і фі­нан­су­ва­н­ня вій­сько­вих ви­трат Кремль здій­сню­ва­ти­ме на остан­ні ру­блі.

У ру­ках у ро­сій­сько­ї­вла­ди за­ли­ша­ю­ться ще де­які ва­же­лі ре­гу­лю­ва­н­ня ста­но­ви­ща.

По-пер­ше, емі­сія. Во­на при­зве­де до подаль­шо­го осла­бле­н­ня ру­бля по від­но­шен­ню до сві­то­вих ва­лют, але до­зво­лить фор­маль­но змен­ши­ти де­фі­цит бю­дже­ту. За нею бу­де ін­фля­ція, але це по­тім.

По-дру­ге. Як за­зна­чає ко­ли­шній ра­дник пре­зи­ден­та Ан­дрій Іл­ла­ріо­нов, на 17 черв­ня об­сяг між­на­ро­дних ре­зер­вів Ро­сі­їста­но­вить май­же $400 млрд. У ра­зі збіль­ше­н­ня бю­дже­тно­го де­фі­ци­ту до 5% ВВП йо­го мо­жна бу­де фі­нан­су­ва­ти за цей ра­ху­нок. Хо­ча при­клад Ве­не­су­е­ли свід­чить, що ви­кид зо­ло­та на між­на­ро­дний ри­нок при­но­сить по­лег­ше­н­ня на ду­же ко­ро­ткий час.

Ро­сій­ська еко­но­мі­ка за зов­ні­шньо­го спо­кою на­бли­жа­є­ться до цен­тру штор­му. Про це по­пе­ре­джає Те­тя­на Не­сте­рен­ко. На­се­лен­ню прем’єр про­по­нує три­ма­ти­ся. Зокре­ма, вчи­те­лям до­да­тко­во за­ро­бля­ти. Що­прав­да, не уто­чнив, яким чи­ном. Ва­рі­ан­тів не над­то ба­га­то.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.