ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1942 — в Ки­є­ві від­був­ся фут­боль­ний матч між сто­ли­чною ко­ман­дою « Старт » і збір­ною льо­тчи­ків «лю­фтваф­фе» під на­звою «Фла­кельф » . Пе­ре­мо­гу здо­бу­ли ки­я­ни з ра­хун­ком5:3. Пі­зні­ше нім­ці роз­стрі­ля­ли грав­ців ко­ман­ди Іва­на Ку­зьмен­ка, Ми­ко­лу Тру­се­ви­ча і Оле­ксія Ку­зьмен­ка — за на­цист­ською вер­сі­єю, за спів­ро­бі­тни­цтво з НКВС.

1945 — че­рез три дні пі­сля атом­но­го бом­бар­ду­ва­н­ня Хі­ро­сі­ми США ски­ну­ли дру­гу атом­ну бом­бу, на­зва­ну «Тов­стун » , на япон­ське мі­сто На­га­са­кі. Бом­ба ви­бу­хну­ла на ви­со­ті 500 ме­трів від зем­лі і при­зве­ла до за­ги­бе­лі близь­ко 100 ти­сяч осіб.

1962 — по­мер Гер­ман Гес­се, ви­да­тний ні­ме­цько­швей­цар­ський пи­сьмен­ник, до­слі­дник ду­хов­но­го за­не­па­ду су­ча­сної ци­ві­лі­за­ції (ро­ма­ни «Гра в бі­сер», «Сте­по­вий вовк»), но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат 1946 ро­ку. На­ро­див­ся 1877 ро­ку.

1974 — пре­зи­дент США Рі­чард Ні­ксон під за­гро­зою ціл­ком­ре­аль­но­го ім­пі­чмен­ту до­бро­віль­но по­дав у від­став­ку. Це ста­ло ре­зуль­та­том роз­слі­ду­ва­н­ня Во­тер­гейт­сько­го скан­да­лу і на­ма­га­н­ня Ні­ксо­на «зам’яти» спра­ву.

1975 — по­мер Дми­тро Шо­ста­ко­вич, ве­ли­кий ро­сій­ський ком­по­зи­тор, ав­тор 15 сим­фо­ній. На­ро­див­ся 1906 р.

1999 — пре­зи­дент Ро­сії Бо­рис Єль­цин від­пра­вив у від­став­ку уряд С. Сте­па­ши­на (че­твер­тий кабінет за по­пе­ре­дні 17 мі­ся­ців) і при­зна­чив пра­кти­чно ні­ко­му не ві­до­мо­го ко­ли­шньо­го під­пол­ков­ни­ка КДБ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на прем’єр-мі­ні­стром. Ця по­дія, справ­жні мо­ти­ви й при­чи­ни якої і до­сі за­ли­ша­ю­ться не ціл­ком з’ ясо­ва­ни­ми, ста­ла по­во­ро­тним­пун­ктом у но­ві­тній по­лі­ти­чній істо­рії РФ.

1962 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.