Ту­ре­цький дрейф?

Сер­гій КОРСУНСЬКИЙ: «Я аб­со­лю­тно впев­не­ний, що Ту­реч­чи­на не змі­нить сво­єї по­зи­ції що­до Кри­му»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Учо­ра пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Тайїп Ер­до­ган здій­снив свій пер­ший за­кор­дон­ний ві­зит пі­сля не­вда­ло­го пе­ре­во­ро­ту. На чо­лі ве­ли­кої де­ле­га­ції ту­ре­цький лі­дер при­був у Санкт- Пе­тер­бург, щоб про­ве­сти пе­ре­го­во­ри з ро­сій­ським пре­зи­ден­том, яко­го він в ін­терв’ю ТАРС на­звав дру­гом Во­ло­ди­ми­ром і свій ві­зит у Ро­сію « істо­ри­чним » . Тре­ба від­зна­чи­ти, що це пер­ша зу­стріч пре­зи­ден­тів Ро­сії та Ту­реч­чи­ни пі­сля ли­сто­па­да ми­ну­ло­го ро­ку, ко­ли від­но­си­ни між обо­ма дер­жа­ва­ми різ­ко по­гір­ши­лись че­рез зби­т­тя Су-24 над ту­ре­цькою те­ри­то­рі­єю.

Оскіль­ки при зу­стрі­чах лі­де­рів та­ко­го ви­со­ко­го ран­гу ва­жли­вим є ри­ту­ал, то спо­сте­рі­га­чі звер­ну­ли ува­гу на те, що Пу­тін та Ер­до­ган обмі­ня­лись ру­ко­сти­ска­н­ням. При­чо­му ка­ме­ри за­фі­ксу­ва­ли ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та, який про­тя­гом двох хви­лин че­кав ту­ре­цько­го ко­ле­гу. Пу­тін по­чав з то­го, що Ро­сія і Ту­реч­чи­на пра­гнуть відновлення дво­сто­рон­ніх відносин. « Ваш сьо­го­дні­шній ві­зи­ти, який ви здій­сню­є­те по­при скла­дну вну­трі­шню по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в Ту­реч­чи­ні, по­ка­зує, що ми всі хо­че­мо від­но­ви­ти наш діа­лог і на­ші від­но­си­ни » , — за­зна­чив він. Во­дно­час ро­сій­ський лі­дер від­зна­чив, що ці від­но­си­ни де­гра­ду­ва­ли остан­ні­ми мі­ся­ця­ми, і на­га­дав, що це від­бу­ло­ся пі­сля ін­ци­ден­ту з Су- 24. За йо­го сло­ва­ми, він має на­мір обго­во­ри­ти з Ер­до­га­ном увесь ком­плекс відносин, у то­му чи­слі бо­роть­бу з те­ро­ри­змом та еко­но­мі­чні від­но­си­ни.

У свою чер­гу Ер­до­ган за­зна­чив, що Ту­реч­чи­на уві­йшла в ду­же скла­дний пе­рі­од у її від­но­си­нах з Ро­сі­єю і со­лі­дар­ність між дво­ма кра­ї­на­ми до­по­мо­же ви­рі­ши­ти ба­га­то про­блем у ре­гіо­ні. Він та­кож ска­зав, що зра­дів дзвін­ку Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на пі­сля спро­би дер­жав­но­го пе­ре­во­ро­ту у сво­їй кра­ї­ні.

Де­я­кі жур­на­лі­сти, а їх акре­ди­ту­ва­лось май­же 200 на ви­сві­тле­н­ня ці­єї зу­стрі­чі, від­зна­чи­ли два мо­мен­ти, які ха­ра­кте­ри­зу­ють сам факт ці­єї зу­стрі­чі. Юлія Де­віс від­зна­чи­ла на сво­їй сто­рін­ці Twitter, що Пу­тін ти­сне ру­ку Ер­до­га­ну, яко­го він зви­ну­ва­чу­вав в обо­руд­ках з « ІДІЛ » . Во­на та­кож на­пи­са­ла, що крем­лів­ські про­па­ган­ди­сти бу­ли вра­же­ні тим, що Ер­до­ган не ви­ба­чив­ся за зби­т­тя Су-24 і на­віть не зга­дав про цей ін­ци­дент.

«ФАКТИЧНО ЙДЕ­ТЬСЯ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ВІДНОСИН ДО РІВНЯ, ЯКІ ПЕРЕДУВАЛИ ЗБИТТЮ ЛІТАКА»

Сер­гій КОРСУНСЬКИЙ, екс-по­сол Укра­ї­ни в Ту­реч­чи­ні:

— Я аб­со­лю­тно впев­не­ний, що Ту­реч­чи­на не змі­нить сво­єї по­зи­ції що­до Кри­му і крим­ських та­тар. Я ду­маю, що все те, що за­раз ви ба­чи­те в ЗМІ і осо­бли­во у ту­ре­цькій пре­сі і на те­ле­ка­на­лах, це по­ки зов­ні­шня обо­лон­ка то­го, що від­бу­ва­ти­ме­ться да­лі і зміст чо­го ще тре­ба ана­лі­зу­ва­ти то­ді, ко­ли це ста­не ре­аль­ні­стю. По­ки що йде­ться про по­нов­ле­н­ня еко­но­мі­чних зв’яз­ків. По­при всі до­сить та­кі спе­ци­фі­чні за­яви, що це «но­ва сто­рін­ка» чи це «істо­ри­чний ві­зит», я б оці­ню­вав будь-які подаль­ші кро­ки і подаль­ший роз­ви­ток по­дій ви­клю­чно з по­зи­ції кон­кре­тних дій. Тут фактично йде­ться про відновлення відносин до рівня, які передували збиттю літака. Тоб­то на­ра­зі мо­ва про те, що ро­сій­ські ту­ри­сти, яким ще Пу­тін до­зво­ляє ви­їха­ти за кор­дон, мо­жли­во, по­їдуть у Ту­реч­чи­ну. Та­кож йде­ться про те, що бу­де по­нов­ле­но пев­ні пе­ре­го­во­ри про «Ту­ре­цький по­тік», але Ту­реч­чи­на ні­ко­ли не при­хо­ву­ва­ла, що во­на під­три­мує бу­дів­ни­цтво одні­єї гіл­ки. Та­кож йде­ться про по­нов­ле­н­ня тор­гів­лі, і, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо (а це те, про що по­ки не го­во­рять), ско­рі­ше ве­ли­кі ту­ре­цькі ком­па­нії по­вер­ну­ться до ро­бо­ти над об’єкта­ми до чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу в 2018 ро­ку.

Хо чу при цьо му ска за ти на - сту­пне, щоб ми тут в Укра­ї­ні розу мі ли. Бу дів ниц т во АЕС у Ту­реч чи ні, про яку стіль ки ро ків го­во­рять, не від­бу­ва­є­ться. Во­на прос то за мо ро же на не че рез збит тя лі та ка, а то му що не має від­по­від­ної еко­ло­гіч ної ек­спер­ти зи і є фі нан со ві склад но щі з бо­ку Ро­сії.

По-дру­ге, що сто­су­є­ться «Ту­ре­цько­го по­то­ку». Мо­жна скіль­ки зав­го­дно го­во­ри­ти про те, що бу­де по­бу­до­ва­на хоч одна гіл­ка, але пи­та­н­ня по­ля­гає в то­му, що ні Ту­реч­чи­на, ні Ро­сія не ма­ють те­хно­ло­гій, які мо­жуть збу­ду­ва­ти цей га­зо­про­від. А ці те­хно­ло­гії іс ну ють тіль ки в до чір ній ком па нії Еni, яка сво го ча су три­ма­ла два ко­ра­блі в Чор­но­му мо­рі під «Пів­ден­ний по­тік» і по­тім, ко­ли все це пе­ре­ста­ло бу­ти ре аль ніс тю, ці ко раб лі пі шли до­до­му пі­сля то­го, як «Газ­пром» спла­тив ду­же ве­ли­ку ком­пен­са­цію — 300 млн єв­ро.

Йдеть ся про те, що всі ці роз­мо­ви за­ли­ша­ю­ться роз­мо­ва - ми. Тор гів ля, ту рис ти — окей. Але я щось не чув про те, що обид ві кра ї ни по вер та ють ся до без ві зо во го ре жи му. На скіль ки я знаю, що­до ту рець ких гро ма - дян по ки не йдеть ся про ска су - ва­н­ня віз, мо­жли­во, про це бу­де ска за но піз ні ше. І я ду маю, що на ра зі ми ба чи мо біль ше по ба - жань, ніж яки хось дій, які, до то­го ж, за гро жу ють на шим ін - те ре сам. Зви чай но, для нас це по­дія, яка має ре­тель­но від­слід­ко ву ва тись, але ми ма є мо бу­ти пев­ні, що ні­чо­го не за­гро­жує ін­те ре сам Укра ї ни.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.