Єв­ген МАРЧУК,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Www.unn.com.ua

ке­рів­ник ро­бо­чої під­гру­пи з пи­тань без­пе­ки у три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі з уре­гу­лю­ва­н­ня­си­ту­а­ції на Дон­ба­сі:

“Укра­ї­на уже по­над два ро­ки пе­ре­бу­ває у ста­ні вій­ни з Ро­сі­єю. Є по­раз­ки —є і пе­ре­мо­ги. Але є те, чо­го не­має ні в ко­го із єв­ро­пей­ських кра­їн, — це більш ніж дво­рі­чно­го до­сві­ду ве­де­н­ня вій­ни з ядер­ною над­дер­жа­вою. Вій­ни спе­ци­фі­чної, не тра­ди­цій­ної. Са­ме то­му сим­во­лізм 25-ї рі­чни­ці не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни для Ро­сії — це своє­рі­дна не­без­пе­ка, не­без­пе­чний при­клад для неї са­мої та її ни­ні­шні­хса­те­лі­тів ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.