Хто по­збав­ляє ін­ва­лі­дів оздо­ров­ле­н­ня?

Учо­ра бі­ля­бу­дів­лі Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни про­те­сту­ва­ли лю­ди, які за­ли­ши­ли­ся без ре­а­бі­лі­та­цій­них пу­ті­вок

Den (Ukrainian) - - День України -

Акцію вла­шту­ва­ли ін­ва­лі­ди­спи­наль­ни­ки, ко­трих під­три­ма­ли На­ціо­наль­на ан­ти­ко­ру­пцій­на спіл­ка та Фе­де­ра­ція проф­спі­лок Укра­ї­ни. Ви­мо­га уча­сни­ків по­дії до Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту — при­пи­ни­ти са­бо­таж, спря­мо­ва­ний на по­збав­ле­н­ня лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю мо­жли­во­сті прой­ти ре­а­бі­лі­та­цій­не лі­ку­ва­н­ня.

Як по­ясню­ють ор­га­ні­за­то­ри акції, за рі­ше­н­ням АМКУ, у черв­ні 2016 ро­ку ска­су­ва­ли ре­зуль­та­ти тен­дер­них за­ку­пі­вель пу­ті­вок на ре­а­бі­лі­та­цій­не лі­ку­ва­н­ня лю­дей з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. Усьо­го ска­су­ва­ли за­ку­пів­лю за ші­стьма ло­та­ми, які ма­ли за­без­пе­чи­ти 1029 пу­ті­вок.

Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет по­яснив свою по­зи­цію тим, що в кон­кур­сі бра­ли участь пов’яза­ні уча­сни­ки, і це за­без­пе­чи­ло їм пре­ро­га­ти­ву при про­ве­ден­ні тен­де­ра та впли­ну­ло на ре­зуль­та­ти за­ку­пі­вель. На сай­ті АМКУ ко­мен­ту­ють: «Пі­сля усу­не­н­ня по­ру­шень За­мов­ник (Фонд со­ці­аль­но­го за­хи­сту ін­ва­лі­дів. — Авт.) мав і має пра­во за­вер­ши­ти про­це­ду­ру за­ку­пів­лі за вка­за­ни­ми ло­та­ми від­по­від­но до ви­мог за­ко­но­дав­ства й обра­ти пе­ре­мож­ця се­ред ін­ших допу­ще­них уча­сни­ків... Однак Фонд пі­шов ін­шим шля­хом та оскар­жив за­зна­че­не рі­ше­н­ня в су­до­во­му по­ряд­ку, що при­зво­дить до за­тя­гу­ва­н­ня про­ве­де­н­ня за­зна­че­них тор­гів». Пов’яза­ні уча­сни­ки тор­гів — держ­під­при­єм­ства «Клі­ні­чний са­на­то­рій ім. М. Пи­ро­го­ва» та «Слов’ян­ський ку­рорт», до­чір­ні уста­но­ви «Укр­про­фо­здо­ров­ни­ці».

«У Мі­ні­стер­стві еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі впев­не­ні, що АМКУ не мав за­кон­них під­став ска­со­ву­ва­ти ре­зуль­та­ти тен­де­рів, — на­го­ло­шу­ють ор­га­ні­за­то­ри акції бі­ля АМКУ. — У сво­є­му офі­цій­но­му роз’яснен­ні ві­дом­ство по­яснює, що оскіль­ки пов’яза­ні осо­би бра­ли участь в тор­гах за рі­зни­ми ло­та­ми, це ви­клю­чає ви­ни­кне­н­ня між за­зна­че­ни­ми осо­ба­ми пра­во­від­но­син, спря­мо­ва­них на по­ру­ше­н­ня до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції між уча­сни­ка­ми».

Фонд со­ці­аль­но­го за­хи­сту ін­ва­лі­дів по­дав про­ти Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту по­зов, у яко­му про­сить ви­зна­ти рі­ше­н­ня АМКУ про­ти­прав­ним і ска­су­ва­ти йо­го. Окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд мі­ста Ки­є­ва пла­нує роз­гля­ну­ти спра­ву 10 сер­пня. Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рі­я­ПРОКОПЕНКО, «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.