Кон­цер­тний се­зон від­кри­то

11 сер­пня зна­ний ма­е­стро На­та­лія По­но­мар­чук ви­сту­пить на фе­сти­ва­лі «Лі­тні му­зи­чні про­ме­ні»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На­га­да­є­мо, з цьо­го ти­жня «мер­твий» кон­цер­тний се­зон у Ки­є­ві за­кін­чив­ся. Май­же що­дня — до 26 сер­пня на сце­ні На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії від­бу­ва­ю­ться кла­си­чні ім­пре­зи. Роз­по­ча­ли фе­сти­валь му­зи­кан­ти ан­сам­блю «Ки­їв­ська ка­ме­ра­та» під ору­дою Ва­ле­рія Ма­тю­хі­на, а в че­твер за ди­ри­гент­ський пульт ста­не На­та­лія По­но­мар­чук, яка ра­зом із Сим­фо­ні­чним ор­ке­стром На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нія і со­лі­стом-пі­а­ні­стом Оле­ксі­єм Гри­ню­ком (Ве­ли­ко­бри­та­нія) під­го­ту­ва­ли про­гра­му з тво­рів Л. Бе­тхо­ве­на (Че­твер­тий кон­церт для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром), а та­кож ви­ко­на­ють Сим­фо­нію № 4 Й. Брам­са.

Ни­ні На­та­лія По­но­мар­чук вхо­дить до чи­сла най­більш за­тре­бу­ва- них ор­ке­стро­вих ма­е­стро в Укра­ї­ні. Во­на до­ве­ла, що жін­ка — пре­кра­сний ди­ри­гент: ще сто­лі­т­тя то­му на­віть не ві­ри­ло­ся, що по­че­сну про­фе­сію ке­рів­ни­ка ор­ке­стру, яка бу­ла су­то чо­ло­ві­чою пре­ро­га­ти­вою, мо­же бу­ти чу­до­во осво­є­но гар­ною і та­ла­но­ви­тою жін­кою. По­но­мар­чук одна з пер­ших у на­шій кра­ї­ні спро­сту­ва­ла сте­ре­о­тип, що чо­ло­ві­ки пе­ре­вер­шу­ють жі­нок у май­стер­но­сті ди­ри­гу­ва­н­ня. Му­зи­кан­ти, які пра­цю­ють під ору­дою па­ні На­та­лії, від­зна­ча­ють, що во­на справ­ді су­пер­про­фе­сіо­нал, а ві­до­ма скри­паль­ка Бо­г­да­на Пів­нен­ко до­дає, що «Н. По­но­мар­чук — над­зви­чай­но ха­ри­зма­ти­чний та енер­ге­ти­чний ди­ри­гент, силь­ний і пре­кра­сний му­зи­кант». У цьо­му най­ви­мо­гли­ві­ші слу­ха­чі пе­ре­ко­ну­ю­ться на ко­жно­му кон­цер­ті, в яко­му ви­сту­пає ця вір­ту­о­зна жін­ка-ма­е­стро.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.