Як го­во­рив Ки­їв ча­сів Яро­сла­ва Му­дро­го?

Про це на­у­ко­вець В’яче­слав Кор­ні­єн­ко роз­ка­же під час осо­бли­вої ле­кції у сто­ли­чно­му му­зеї

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рі­я­ПРОКОПЕНКО, «День»

Ті, хто від­ві­дає за­хід, не ли­ше уяв­лять, а й по­чу­ють бо­дай кіль­ка слів са­ме так, як їх ви­мов­ля­ли за ча­сів Ки­їв­ської Ру­сі. Це обі­ця­ють ор­га­ні­за­то­ри на сто­рін­ці по­дії у Facebook. Ле­кція про те, як роз­мов­ля­ли в Ки­є­ві про­тя­гом XI — XIV сто­літь, від­бу­де­ться 11 сер­пня о 19.00 у му­зеї «Зо­ло­ті во­ро­та», що на те­ри­то­рії зна­ме­ни­тої ре­кон­стру­йо­ва­ної пам’ятки.

Ле­кцію про­чи­тає один із кра­щих фа­хів­ців Укра­ї­ни в ца­ри­ні гра­фі­ті, до­ктор істо­ри­чних на­ук, за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська» В’яче­слав Кор­ні­єн­ко.

По­дія від­бу­де­ться за про­гра­мою осві­тньо­го про­е­кту «Ле­кто­рій / Зо­ло­ті во­ро­та», спіль­ної іні­ці­а­ти­ви за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська» та Укра­їн­сько­го ра­діо. За­хо­ди з ле­кто­рію вла­што­ву­ють у від­кри­то­му про­сто­рі Golden Gate Space, що має об’єд­ну­ва­ти лю­дей як один із цен­трів куль­тур­но-про­сві­тни­цько­го жи­т­тя Укра­ї­ни. «Взя­ти участь у ле­кто­рії — це на­го­да огля­ну­ти уні­каль­ну пам’ятку ча­сів Ки­їв­ської Ру­сі — му­зей «Зо­ло­ті во­ро­та», по­чу­ти за­хо­плю­ю­чу ле­кцію, а та­кож ста­ти уча­сни­ком за­пи­су ра­діо­про­гра­ми», — на­го­ло­шу­ють ор­га­ні­за­то­ри.

Ре­є­стра­ція на ле­кцію обов’яз­ко­ва, зро­би­ти це мо­жна, якщо пе­ре­йти за по­си­ла­н­ням на сто­рін­ці по­дії у Facebook.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.