Гі­гант­ський пра­пор – з кві­тів

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

У День Дер­жав­но­го пра­по­ра Укра­ї­ни на те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го му­зею на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри та по­бу­ту в Пи­ро­го­ві від­бу­де­ться Все­укра­їн­ська акція «Пра­пор Укра­ї­ни — пра­пор ми­ру!». Пла­ну­є­ться пред­ста­ви­ти і за­фі­ксу­ва­ти у Кни­зі ре­кор­дів Укра­ї­ни та Кни­зі ре­кор­дів Гін­не­са най­біль­ший у сві­ті пра­пор з кві­тів пло­щею 15 ти­ся­чква­дра­тних ме­трів. Це пе­ре­вер­шить по­пе­ре­дній ре­корд, вста­нов­ле­ний Са­у­дів­ською Ара­ві­єю — там ство­ри­ли стяг пло­щею 10 ти­ся­чква­дра­тних ме­трів. Іні­ці­а­то­ра­ми та ор­га­ні­за­то­ра­ми акції є хар­ків­ські гро­мад­ські ді­я­чі, які екс­пе­ри­мен­ту­ють з кві­тко­ви­ми ін­ста­ля­ці­я­ми з 2012 ро­ку.

«Ми вже є ре­корд­сме­на­ми Кни­ги ре­кор­дів Гін­не­са, бо 2013 ро­ку ство­ри­ли у Хар­ко­ві най­дов­шу в сві­ті кві­тко­ву лі­нію — по­над 2,8 кі­ло­ме­тра, — роз­по­вів ке­рів­ник про­е­кту Сер­гій ЛИСЕНКО. — 2014 ро­ку, теж на День Пра­по­ра, ми зро­би­ли стяг пло­щею 807 ква­дра­тних ме­трів — цей ре­корд є в Кни­зі ре­кор­дів Укра­ї­ни. Я то­ді по­обі­цяв, що ця акція — не оста­н­ня, біль­ше то­го, ми ви­рі­ши­ли за­лу­чи­ти до ор­га­ні­за­ції сві­та усіх. Тож у цьо­го­рі­чній акції «Пра­пор Укра­ї­ни — пра­пор ми­ру!» ми за­ді­я­ли всі ра­йон­ні й обла­сні цен­три Укра­ї­ни».

Уро­чи­сте пред­став­ле­н­ня пра­по­ру від­бу­де­ться 23 сер­пня. Стяг мо­же цві­сти два мі­ся­ці: ор­га­ні­за­то­ри до­мо­ви­ли­ся з під­при­єм­ця­ми під­три­му­ва­ти кві­ти до пер­ших мо­ро­зів. Та­кож ор­га­ні­за­то­ри обі­ця­ють пі­сля свя­тку­вань по­да­ру­ва­ти ча­сти­ну пра­по­ра ра­йо­нам Ки­є­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.