Ке­рів­ни­цтво си­рій­ської опо­зи­ції го­то­ве до по­лі­ти­чно­го вре­гу­лю­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Си­рії вій­ська пре­зи­ден­та Ба­ша­ра Аса­да стя­гу­ють до­да­тко­ві си­ли до Алеп­по, щоб від­би­ти у пов­стан­ців втра­че­ні по­зи­ції. На­пе­ре­до­дні об’єд­на­ні си­ли пов­стан­ських та ісла­міст­ських за­го­нів прор­ва­ли обло­гу мі­ста й від­рі­за­ли до­ро­гу, яку ар­мія ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла для по­ста­ча­н­ня. Однак у по­не­ді­лок уря­до­вим вій­ськам вда­ло­ся ско­ри­ста­ти­ся аль­тер­на­тив­ним шля­хом і до­пра­ви­ти паль­не та про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня до тих ча­стин мі­ста, що пе­ре­бу­ва­ють під їхнім кон­тро­лем. Во­дно­час ке­рів­ни­цтво си­рій­ської опо­зи­ції за­яв­ляє, що го­то­ве до по­лі­ти­чно­го вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту. «Те, що бу­ло до­ся­гну­то в Алеп­по, — це май­же ди­во, бо на­ші бій­ці про­ти­сто­ять не ли­ше ар­мії си­рій­сько­го ре­жи­му, а й опол­чен­цям, бо­йо­ви­кам «Хі­збол­ли», за­го­нам з Іра­ну та вій­сько­вим із Ро­сії. Якщо між­на­ро­дна спіль­но­та го­то­ва до по­лі­ти­чно­го пе­ре­хо­ду вла­ди, то ми тим па­че го­то­ві зро­би­ти це. Але ця го­тов­ність та сер­йо­зність на­мі­рів ма­ють бу­ти про­де­мон­стро­ва­ні ре­аль­ни­ми ді­я­ми, а не ли­ше сло­ва­ми», — на­го­ло­сив Анас альАбдах, очіль­ник На­ціо­наль­ної ко­а­лі­ції Си­рії. Ар­мія до­да­тко­во на­пра­ви­ла до ра­йо­ну Алеп­по по­над дві ти­ся­чі вій­сько­вих. Опе­ра­цію уря­до­вих сил на зем­лі під­три­мує ро­сій­ська авіа­ція. Подаль­ше про­су­ва­н­ня пов­стан­ців мо­же при­зве­сти до то­го, що вій­сько­ві, які утри­му­ють за­хі­дну ча­сти­ну мі­ста, мо­жуть са­мі опи­ни­ти­ся в обло­зі. На­пе­ре­до­дні жи­те­лі Алеп­по ви­йшли на ву­ли­ці, що­би від­свя­тку­ва­ти про­рив бло­ка­ди мі­ста, яка три­ва­ла май­же мі­сяць.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.