50 впли­во­вих ре­спу­блі­кан­ців зви­ну­ва­ти­ли Трам­па в агре­сив­но­му не­ві­гла­стві

Den (Ukrainian) - - День Планети -

50 впли во вих пред с тав ни - ків Рес пуб лі кансь кої пар тії з чис ла ко лиш ніх ви со ко по са - дов­ців у га­лу­зях на­ціо­наль­ної без­пе­ки, ди­пло­ма­тії та тор­гів­лі опри­лю­дни­ли ли­ста з кри­ти - кою кан­ди­да­та від ці­єї по­лі­ти­чної си­ли на по­са­ду пре­зи­ден­та США, 70-рі­чно­го муль­ти­міль­йо­не­ра До­наль­да Трам­па. «Жо­ден із нас не го ло су ва ти ме за До­наль­да Трам­па», — на­во­дить аген ція Reuters ци та ту з опу­блі­ко­ва­но­го в по­не­ді­лок до­ку мен та. Се ред під пи сан тів ли­ста — екс-мі­ні­стри вну­трі­шньої без­пе­ки Майкл Чер­тофф і Том Рідж, екс-очіль­ник ЦРУ Майкл Хей ден, ко лиш ні спів - ро біт ни ки Дер жав но го де пар - та мен ту і тор го вель ні пред с - тав­ни­ки США. Во­ни ствер­джу­ють, що Трам по ві бра кує « ха - рак те ру, цін нос тей та до сві ду для пре­зи­дент­ства». Крім то­го, во­ни за­ки­ну­ли ма­гна­то­ві агре­сив не не ві глас т во: « Трамп не по­ка­зує жо­дної за­ці­кав­ле­но­сті в са­мо­осві­ті. Йо­го не­ві­гла­ство що до за сад між на род них від - но син не по ко їть » , — за зна чи - ли во ни, при пус ка ю чи, що в ра зі пе ре мо ги біз нес мен ста не « най без роз суд ні шим » пре зи - ден том. У лис ті вод но час ви - слов­ле­ні й «сум­ні­ви» що­до йо - го су пер ни ці, екс- дер ж сек ре - тар­ки Гіл­ла­рі Клін­тон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.