Те­ракт у Квет­ті як за­сіб де­ста­бі­лі­за­ції Па­ки­ста­ну

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­сто Квет­та, що на пів­ден­но му- за хо ді Па ки ста ну, огов - ту єть ся пі сля по не діл ко во го ви бу ху в лі кар ні. Смер т ник при­вів у дію ви­бу­хів­ку у від­ді­ле ні ре ані ма ції, де на той мо - мент зі­брав­ся на­товп, аби вша­ну­ва­ти по­мер­ло­го го­ло­ву асо­ці­а­ції адво­ка­тів про­він­ції Бе­лу­джи­стан Бі­ла­ля Ан­ва­ра Ка­зі. У ре­зуль­та­ті ви­бу­ху загинуло не мен­ше 70 лю­дей, ще біль­ше со­тні по­ра­не­но. «Ме­тою цьо­го на па ду є де ста бі лі за ція Па ки - ста ну, еко но міч но го та по лі - ти­чно­го жи­т­тя в на­шій про­він­ції » , — ка же Ім­ті яз Гуль, до - слід ник ра ди каль них ру хів у кра­ї­ні. Ро­ди­чі при­найм­ні одно­го із за­ги­блих за­ли­ша­ли лі­кар­ню у сльо зах та з ви гу ка ми «Геть уряд!» та «Геть На­ва­за!», ма­ю­чи на ува­зі прем’єр-мі­ні­стра На ва за Ша ри фа. Від по ві - даль­ність за на­пад узя­ли угру­по­ва­н­ня «ІДІЛ» та «Джа­ма­ту­рАхрар», що ра­ні­ше вва­жа­ло­ся під роз ді лом па ки стансь ко го « Та лі ба ну » , од нак пев ний час спів­пра­цю­ва­ло з «ІДІЛ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.