Во­линь’43: тра­ге­дія, а не «зброя»

Чи ста­нуть від­но­си­ни Укра­ї­ни і Польщі справ­ді рів­но­прав­ни­ми, без пре­тен­зій на ви­ня­тко­ве ста­но­ви­ще й істо­ри­чну «пу­хна­стість»?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

Ісе­ред по­лі­ти­ків, і се­ред ін­те­ле­кту­а­лів Укра­ї­ни ви­ста­чає тих, хто не вва­жає по­трі­бним уза­га­лі якось ре­а­гу­ва­ти на ре­зо­лю­ції Се­на­ту та Се­йму Польщі що­до «вша­ну­ва­н­ня жертв ге­но­ци­ду ( тер­мін ludobojstwie пе­ре­кла­да­є­ться са­ме як ге­но­цид, і не іна­кше), вчи­не­но­го укра­їн­ськи­ми на­ціо­на­лі­ста­ми що­до гро­ма­дян Ре­чі По­спо­ли­тої під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Мов­ляв, то істо­рія... То ми­ну­ле... То по­лі­ти­чні ігри­ща... То не має сто­сун­ку до сьо­го­де­н­ня... То по­сва­рить нас із на­ши­ми го­лов­ни­ми со­ю­зни­ка­ми у Єв­ро­пі... В жо­дно­му ра­зі не мо­жна якось різ­ко по­во­ди­ти се­бе з по­ля­ка­ми — і так да­лі, і та­ке ін­ше.

Як на ме не, ті, хто сто їть на цій по­зи­ції, не вра­хо­ву­ють ці­лу низ­ку ва­жли­вих об’єктив­них чин ни ків, від яких за ле жать не тіль­ки поль­сько-укра­їн­ські взає ми ни, а й не ма лою мі рою вся си ту а ція в Цен т раль но- Схід ній Єв­ро­пі.

■ Пе­ред­усім, поль­ська на­ці - о наль на са мо сві до мість зав ж ди бу­ла та за­ли­ша­є­ться ни­ні гли­бо­ко істо­ри­чною. Це зро­зумі­ло: ко­ли пер­ша Річ По­спо­ли­та втра­ти­ла на при кін ці XVIII сто літ тя свою не­за­ле­жність, по­ля­кам тре­ба бу­ло на щось опер­ти­ся у сво­їй бо роть бі за сво бо ду. Це опер тя во­ни зна­йшли в ми­ну­лих зви­тя­гах, ясна річ, ро­ман­ти­зо­ва­них й іде а лі зо ва них, та в сим во ліч но - му обра­зі Польщі як «ро­зіп’ято­го Хри­ста Єв­ро­пи». А і пер­ше, і дру­ге пря­мо пов’яза­ні з істо­рі­єю, дав­ньою та но­вою. Ба біль­ше: по­ля ки в остан ні сто літ тя по чу ва - ли се бе — і не без під с тав но — спів твор ця ми Ве ли кої Істо рії. Що ж, як­би не опер­тя на цю по­ту­жну тра­ди­цію, то не бу­ло б під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни та­ко­го мо­гу­тньо­го Ру­ху Опо­ру, вла­сне, не бу­ло би поль­ської «під­піль­ної дер­жа­ви».

■ То му, як що роз гля да ти у цьо­му кон­текс­ті зга­да­ні ре­зо­лю­ції, то во ни ( як і вся ни ніш ня, від вер то ка жу чи, іс те ри ка в Польщі що­до «звірств укра­їн­ських на ці о на ліс тів » ) сто су ють ся зов­сім не ми­ну­ло­го, а су­час но­го та май­бу­тньо­го.

■ Окрім то го, у су час ній Польщі всі­ля­ко гло­ри­фі­ку­є­ться дру га Річ По спо ли та ( 1918— 1945), яка ви сту пає у по лі тич - них про по ві дях і ма со вій сві до - мо­сті як ледь не не­д­ося­жний взі­рець усіх чес нот; тра ди ції Єжи Ґе­дрой­ця, Че­сла­ва Мі­ло­ша і Ле­ше­ка Ко­ла­ков­сько­го, які вель­ми кри­ти­чно ста­ви­ли­ся до ці­єї істо­ри­чної фор­ми існу­ва­н­ня Поль­ської дер жа ви та за вдя ки сво є му ін­те­ле­кту­аль­но­му й мо­раль­но­му ав то ри те ту від по від но зо рі єн ту - ва ли у 1960— 1990- х поль сь ку елі ту, сьо год ні — по при по зір - ний пі­є­тет до них — зі­пхну­ті на мар­гі­нес.

■ Тим ча сом дру га Річ По - спо ли та, тоб то від нов ле на пі сля сто літ ньо го по ді лу між Ро сійсь - кою, Гер мансь кою та Ав ст ро­Угорсь кою ім пе рі я ми Поль сь ка дер жа ва, бу ла да ле ко не « бі лою та пух нас тою » , як її по люб ля - ють на ра зі зоб ра жу ва ти. Щой но зга да ний Ле шек Ко ла ковсь кий від зна чав « жах ли ву по лі ти ку що до на ці о наль них мен шин у пе рі од між во єн но го двад ця ти - літ тя » , яку за про ва ди ла офі цій - на Вар ша ва. За ува жу при на гід - но, що й від по відь на цю жах ли - ву по лі ти ку з бо ку тих, хто від - чу вав її на со бі впро довж усьо го чи май же всьо го сві до мо го жит - тя, не мог ла не бу ти та кож жах - ли вою. Бо ж дру га Річ По спо ли - та з мо мен ту сво го на род жен ня у 1918 році роз­по­ча­ла су­то ко­ло­ні аль ну вій ну про ти ЗУНР, а 1919 ро ку — про ти Лит ви і Че - хос ло вач чи ни. Да лі, оку пу вав - ши знач ні бі ло русь кі, ли товсь кі й ук ра їнсь кі зем лі, дру га Річ По спо ли та ве ла на них по лі ти ку ак тив ної по ло ні за ції, яка вклю - ча ла, по між ін шо го, й пе ре се - лен ня ту ди ет ніч них по ля ків з чи­сла «на­дій­них» гро­ма­дян, так зва них « осад ни ків » . А те, що це бу ли са ме оку по ва ні ко ло ні за то - ра ми зем лі, на оч но за свід чує факт іс ну ван ня « лі нії Кер зо на » , вста нов ле ної в 1919— 1920 ро - ках як схід ний кор дон Поль щі гла ва ми дер жав Ан­тан ти ( тих дер жав, до ре чі, без яких Річ По спо ли та не від но ви ла би свою не за леж ність).

■ І, на реш ті, в обох ре зо лю - ці ях де кіль ка ра зів ужи ва ють ся по нят тя « кре си » й по хід ні від ньо го. То ж ви хо дить, що Во - линь і Га ли чи­на — не ук ра їнсь - кі ет ніч ні зем лі, що, до ре чі, бу - ло за фік со ва но ті­єю ж « лі ні­єю Кер зо на » , а схід ні при кор дон ні те­ри­то­рії Ре­чі По­спо­ли­тої. Чи то дру­гої, чи то ни­ні­шньої, тре­тьої, яка в осо бі сво їх лі де рів і біль - шос ті поль сь кої елі ти мис лить се бе вос к ре сін ням ті­єї ве лич ної дер жав ної бу до ви, яка іс ну ва ла в між во єн ні ро ки. Це знов- та ки, не іс то рія як та ка, а ак ту аль на по лі ти ка.

■ Отож із цих і низ­ки ін­ших при чин я по год жу юсь із про фе - со ром Ле о ні дом За шкіль ня ком, що не мо­жна ро­би­ти ви­гляд, на - че все в по ряд ку, а вод но час не слід са мим впа да ти в іс те ри ку. «На­ша від­по­відь на поль­ську по­ста но ву по вин на бу ти по мір ко - ва ною та ви ва же ною, без зви ну - ва чень і яки хось не адек ват них дій, — за­зна­чив За­шкіль­няк. — По- пер ше, це має бу ти по ста но - ва Вер хов ної Ра ди про те, що прийня­ті поль­ським Сей­мом до - ку мен ти є не ви ва же ни ми і да - ють од но сто рон ню оцін ку по дій ук ра їнсь ко- поль сь ких від но син у пе рі од Дру гої сві то вої вій ни. По-дру­ге, в цьо­му до­ку­мен­ті тре­ба ска­за­ти про те, що укра­їн­ська сто ро на і ук ра їнсь кий на ці о - наль ний рух у ці ло му не ста вив пи­та­н­ня ви­ни­ще­н­ня поль­сько­го на се лен ня на Во ли ні та Га ли чи - ні, а про йо го усу нен ня чи ви тіс - нен ня у зв’ яз ку з вій ною, яка роз го рі лась » . http:// day. kyiv. ua/ uk/ article/ den- plane ty/ vo - lyn-43- nebezpechni- tendenci yi- vpolshchi І при цьо му вар то обов’ яз ко во вка за ти на ко ло ні - аль ний ха рак тер по лі ти ки дру - гої Ре чі По спо ли тої, при чо му не тіль ки що до Укра ї ни, а і що до Лит ви, Че хії та Бі ло ру сі, і та - кож на те, що в пе рі од Дру гої сві то вої вій ни поль сь кі війсь ко - ві фор­му­ва­н­ня не ли­ше за­хи­ща - ти по ля ків від за рі зяк- ук ра їн - ців, а й ді­я­ли ти­ми са­ми­ми ме­то­да ми, про во дя чи ет ні­чні чи с т ки на Хол м щи ні, Бе рес тей щи ні та Львів­щи­ні. Що ж сто­су­є­ться Во­ли ні, то там поль сь кі фор му ван - ня на ма га ли ся вес ти справ ж ню ко ло ні аль ну вій ну, щоб утри ма - ти цю те ри то рію ( близь ко 80% на се лен ня якої ста но ви ли ук ра - їн ці) в ме жах від нов ле ної Ре чі По спо ли тої, яка ма ла по ста ти у ста рих кор до нах. За чин них об - ста вин кон с та та ція фак ту ко ло - ні аль ної екс пан сії та ко ло ні аль - них во єн дру гої Ре чі По спо ли тої ( не ли ше про ти ук ра їн ців) ста не по лі ти ко- пра во вим за по біж ни - ком про ти спроб ви ма га ти від Укра­ї­ни від­шко­ду­ва­н­ня за акти ге но ци ду, які не од мін но по - чнуть ся ближ чим ча сом. А до - вес ти цей факт мож на як по си - ла­н­ня­ми на єв­ро­пей­ських ді­я­чів мас ш та бу Ллойд- Джор д жа та Чер­чі­л­ля, так і від­по­від­ни­ми до­ку­мен­та­ми Ан­тан­ти й са­мої Ре­чі По спо ли тої. Бо пи тан ня на ра зі сто їть так: чи ви зна ють ук ра - їнсь кі по лі ти ки й ін те лек ту а ли тре тю Річ По спо ли ту та ким со бі но вим « стар шим бра том » , який ма ти ме пра во вка зу ва ти ук ра їн - цям, що є прав­да, а що ні, чи від­но си ни Укра ї ни з Поль сь кою дер жа вою та її на ро дом ста нуть справ ді рів но прав ни ми, без пре - тен­зій на ви­ня­тко­ве ста­но­ви­ще й іс то рич ну « пух нас тість » з обох бо ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.