Пе­ре­гук ре­во­лю­цій у жит­ті й на сце­ні

У Ліо­ні пред­став­ле­но укра­їн­сько­фран­цузь­кий про­ект «Май­дан Ін­фер­но»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ан­дрій КАРПЕНКО

Се­ре­ди­на лі­та ви­яви­ла­ся над­зви­чай­но актив­ною на «над­зви­чай­ні ста­ни» не ли­ше на схо­ді Укра­ї­ни, ай у багатьох кра­ї­нах: низ­ка те­ра­ктів, спро­ба вій­сько­во­го пе­ре­во­ро­ту в Ту­реч­чи­ні, Brexit, бу­рем­ні по­дії в Єре­ва­ні та Ал­ма­ти... А не­що­дав­но фран­цузь­ке свя­то по­ча­тку Фран­цузь­кої бур­жу­а­зної ре­во­лю­ції 14 ли­пня — взя­т­тя Ба­сти­лії — тра­гі­чно увір­ва­ло­ся те­ра­ктом у Ніц­ці... Тож не ви­пад­ко­ва й акти­ві­за­ція по­лі­ти­чно­го те­а­тру у сві­ті, зокре­ма між­на­ро­дний фе­сти­валь «Етранж Етран­жи» в Ліо­ні, на яко­му стар­ту­вав та­кож укра­їн­сько-фран­цузь­кий про­ект «Май­дан Ін­фер­но» те­а­траль­ної ком­па­нії «Сі Ко­лапс» (ре­жи­сер — Кле­ман Пе­ре­тя­тко) з пред­став­ле­н­ням но­вої книж­ки.

Це п’єса Не­ди Не­ж­да­ної, при­свя­че­на укра­їн­ській Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, над якою ав­тор­ка пра­цю­ва­ла в Ки­є­ві та Па­ри­жі, ста­ла пер­шою в історії укра­їн­ською дра­мою, опу­блі­ко­ва­ною у фран­цузь­ко­му ви­дав­ни­цтві «Еспас­дьєн Ін­стан». На­га­да­є­мо, на­при­кін­ці се­зо­ну цей про­ект бу­ло пред­став­ле­но в Ки­є­ві у Фран­цузь­ко­му ін­сти­ту­ті з уча­стю ав­то­ра і ре­жи­се­ра про­е­кту. Ав­тор­ка розповіла, що мо­ти­вом до ство­ре­н­ня п’єси ста­ла істо­рія одно­го мо­ло­до­го чо­ло­ві­ка, ко­трий, ря­ту­ю­чи свою ко­ха­ну дів­чи­ну в ніч «кри­ва­вої су­бо­ти», по­тра­пив у ко­му і дов­го вва­жав­ся зни­клим без­ві­сти.

У п’єсі «Май­дан Ін­фер­но, або По той бік пе­кла» ре­аль­на по­дія ожи­ви­ла ста­ро­дав­ній міф про Ор­фея та Ев­рі­ді­ку, але нав­па­ки. Ан­ге­лі­на шу­кає ко­ха­но­го Оре­ста і хо­че по­вер­ну­ти йо­го з то­го сві­ту, але не во­на спу­ска­є­ться в пе­кло, а ні­би пе­кло при­хо­дить на зем­лю і по­ло­нить жи­вих... До го­лов­них ге­ро­їв, які зна­хо­дять одне одно­го ли­ше у фі­на­лі, при­єд­ну­ю­ться му­зи­кант Люб, охо­ро­нець Сте­па­нич, мед­се­стра Зоя, се­мі­на­рист Па­фну­тій, жур­на­ліс­тка Мар­го. Ко­жен зі сво­єю істо­рі­єю та при­чи­ною тут бу­ти. Адже са­ме при­су­тність на Май­да­ні уже стає го­лов­ною ді­єю, ті­єю си­лою, яка про­ти­сто­їть «пе­клу». До­лі ге­ро­їв хи­мер­но пе­ре­плі­та­ю­ться. Так, аби по­ря­ту­ва­ти бра­та Зої, сол­да­та ВВ, ко­трий ми­мо­во­лі опи­нив­ся на ін­шо­му бо­ці ба­ри­ка­ди, Па­фну­тій стає на лі­нію во­гню і втра­чає від уда­ру гра­на­тою око. Сте­па­нич, ко­трий, дав­но втра­тив­ши си­на, при­йшов ря­ту­ва­ти ді­тей ін­ших, сам ги­не від ку­лі снай­пе­ра. Мар­го, по­при страх кро­ві, до­по­ма­гає по­ра­не­ним, а ба­ла­гур Люб бу­дує ба­ри­ка­ди.

П’ єса по­єд­нує чо­ти­ри сві­ти — ре­аль­но­сті на Май­да­ні, вну­трі­шніх мо­но­ло­гів го­лов­них ге­ро­їв, ті­ньо­во­го сві­ту на­па­дни­ків та вір­ту­аль­но­го сві­ту со­цме­реж, але те­а­траль­ни­ми за­со­ба­ми — з ігра­ми й ма­ска­ми. П’єса за­вер­шу­є­ться сим­во­лі­чним свя­тку­ва­н­ням пе­ре­мо­ги Май­да­ну, яке ури­ва­є­ться звіс­ткою про зброй­ний на­пад Ро­сії на Укра­ї­ну.

Ав­тор пе­ред­мо­ви до книж­ки « Май­дан Ін­фер­но » Мі­шель Кор­вен, зна­ме­ни­тий фран­цузь­кий до­слі­дник дра­ми, зокре­ма упо­ря­дник « Ан­то­ло­гії єв­ро­пей­ської дра­ма­тур­гії дру­гої по­ло­ви­ни ХХ сто­лі­т­тя » , за­зна­чає, що ге­рої п’єси по­вто­рю­ють га­сло Фран­цузь­кої ре­во­лю­ції: « Во­ля, або смерть! » Ко­ло за­мкну­ло­ся в пе­ре­гу­ку ре­во­лю­цій...

Фран­цузь­кий ре­жи­сер Кле­ман Пе­ре­тя­тко зна­йшов діа­лог ре­во­лю­цій двох сто­літь — ХХ і ХХІ у п’єсах «Па­те­ти­чна со­на­та » М. Ку­лі­ша та « Май­дан Ін­фер­но » Не­ди Не­ж­да­ної, яких об’ єд­нує, на йо­го дум­ку, руй­на­ція лю­бо­ві со­ці­аль­ни­ми ка­та- клі­зма­ми. На зу­стрі­чі у Фран­цузь­ко­му ін­сти­ту­ті гля­да­чам пред­ста­ви­ли пер­шу сце­ні­чну вер­сію в Ліо­ні, а та­кож сце­ні­чні чи­та­н­ня п’ єси в Па­ри­жі, Манн­гей­мі (Ні­меч­чи­на) та Ки­є­ві.

В ескі­зній ви­ста­ві в Ліо­ні гля­да­чі ма­ли на­го­ду при­мі­ря­ти ма­ски Пу­ті­на, Мер­кель чи Ол­лан­да, при­го­сти­ти­ся ча­єм на сце­ні, а по­тім ті­ка­ти від «Бер­ку­та» ра­зом з акто­ра­ми, опи­ни­ти­ся у своє­рі­дно­му «чи­сти­ли­щі» у ста­ні ко­ми, а по­тім по­ба­чи­ти обра­зне зо­бра­же­н­ня вір­ту­аль­но­го сві­ту з дро­тів... У фі­на­лі був за­ді­я­ний на­віть цир­ко­вий ар­тист із над­зви­чай­ни­ми акро­ба­ти­чни­ми трю­ка­ми. А па­ра­лель­но різ­ким бре­хли­вим кон­тра­стом слу­гу­ва­ло аб­сур­дне ві­део з про­па­ган­дист­сько­го ро­сій­сько­го шоу в Кри­му. Пу­блі­ка бу­ла рі­зною — і укра­їн­ська, і фран­цузь­ка, і між­на­ро­дна фе­сти­валь­на, але всі ди­ви­ли­ся з над­зви­чай­ною ці­ка­ві­стю й актив­но обго­во­рю­ва­ли пі­сля пе­ре­гля­ду. А ми­тці те­а­тру з Бур­кі­на- Фа­со ви­сло­ви­ли свою осо­бли­ву дум­ку, що дій­ство бу­ло ду­же... «афри­кан­ським».

Спіль­ність від­чу­т­тя на­шо­го бу­рем­но­го ча­су, те, що Укра­ї­на опи­ни­ла­ся в одно­му з епі­цен­трів, над­зви­чай­но ва­жли­во сьо­го­дні пе­ре­да­ва­ти за­со­ба­ми ми­сте­цтва — за­ра­ди усві­дом­ле­н­ня змін сві­до­мо­сті. Про­ект «Май­дан Ін­фер­но» ре­жи­сер пла­нує про­дов­жи­ти в Укра­ї­ні та Фран­ції. Зокре­ма, в ме­жах кон­фе­рен­ції та фе­сти­ва­лю-ла­бо­ра­то­рії Цен­тру Кур­ба­са «Куль­ту­ра як суб’єкт. Май­дан. Вій­на. Ек­стре­ма» во­се­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.