За­ку­ліс­ся фут­бо­лу

Den (Ukrainian) - - Культура -

На екра­ни Укра­ї­ни ви­йшла стрі­чка «Пе­ле: на­ро­дже­н­ня­ле­ген­ди»

Уне­ве­ли­ко­му бра­зиль­сько­му мі­сте­чку в бі­дній ро­ди­ні зро­став хло­пчик Ед­сон. Йо­го ба­тько в ми­ну­ло­му був фут­бо­лі­стом, тож до за­хо­пле­н­ня си­на ці­єю грою ста­вив­ся з по­ва­гою і на­вчав усьо­го, що знав і вмів сам. Із се­ми ро­ків хло­пчик по­чав ви­сту­па­ти за мі­сце­ву ди­тя­чу збір­ну, а в 15-ть йо­го за­про­си­ли гра­ти за ко­ман­ду « Сан­тос » . Зго­дом клуб став усе­сві­тньо ві­до­мим і ба­га­то в чо­му зав­дя­ки хло­пцю, яко­го світ знає під іме­нем Пе­ле.

Фут­боль­на кар’єра Пе­ле три­ва­ла 21 рік. За цей час він за­слу­жив зва­н­ня кра­що­го фут­бо­лі­ста пла­не­ти ХХ сто­лі­т­тя! За ре­жи­су­ру та сце­на­рій філь­му взя­ли­ся Джефф та Майкл Цим­ба­лі­сти. Усі зйом­ки від­бу­ва­ли­ся в Бра­зи­лії. Сам Пе­ле зі­грав у філь­мі про се­бе епі­зо­ди­чну роль. Актор­ська гра для ньо­го не но­вин­ка — він не­о­дно­ра­зо­во з’яв­ляв­ся на екра­ні в спор­тив­них філь­мах. В го­лов­них ро­лях: Він­сент Д’Оно­фріо, Ро­дрі­го Сан­то­ро, Ді­є­го Бо­не­та, Колм Мі­ні, Пе­ле і Сеу Жор­жі.

ФОТО З САЙТА KINOPOISK.RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.