Ек­спер­ти шу­ка­ють ку­ра­то­ра від Укра­ї­ни на Ве­не­цій­ське бі­є­на­ле

Den (Ukrainian) - - Культура -

З ме­тою під­го­тов­ки та гі­дної пре­зен­та­ції Укра­ї­ни на 57-й Ве­не­ці­ан­ській бі­є­на­ле су­ча­сно­го ми­сте­цтва, Мі­ні­стер­ство культури Укра­ї­ни сфор­му­ва­ло та за­твер­ди­ло склад кон­кур­сної ко­мі­сії. До її скла­ду уві­йшли ек­спер­ти з куль­тур­ної по­лі­ти­ки, ми­сте­цтво­знав­ці, ку­ра­то­ри чи­слен­них ми­сте­цьких проектів, фа­хів­ці у сфе­рі ві­зу­аль­но­го ми­сте­цтва, за­снов­ни­ки куль­тур­них ін­сти­ту­ції, на­у­ков­ці, ар­ткри­ти­ки, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. До спи­ску уві­йшли ек­спер­ти:

Бар­ши­но­ва Окса­на — арт-ку­ра­тор, за­ві­ду­ва­чвід­ді­лу ми­сте­цтва ХХ — по­ча­тку ХХІ сто­літь На­ціо­наль­но­го ху­до­жньо­го му­зею Укра­ї­ни;

Бур­ла­ка Ві­кто­рія — ми­сте­цтво­зна­вець, на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту про­блем су­ча­сно­го ми­сте­цтва На­ціо­наль­ної ака­де­мії ми­стецтв Укра­ї­ни;

Лож­кі­на Алі­са — кри­тик і куль­ту­ро­лог, за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра з му­зей­ної ви­став­ко­вої ді­яль­но­сті НКММК «Ми­сте­цький Ар­се­нал», го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу ART UKRAINE;

Ми­хай­ло­ва Лю­бов — за­снов­ни­ця між­на­ро­дно­го бла­го­дій­но­го фон­ду «ІЗОЛЯЦІЯ. Пла­тфор­ма куль­тур­них іні­ці­а­тив»;

Ка­рась Єв­ген — арт-екс­перт, ар­тме­не­джер, за­снов­ник та ку­ра­тор «Ка­рась Га­ле­рея», пре­зи­дент Асо­ці­а­ції ді­я­чів су­ча­сно­го ми­сте­цтва Укра­ї­ни;

Ра­шко­ве­цький Ми­хай­ло — ми­сте­цтво­зна­вець, арт-кри­тик, ку­ра­тор;

Со­лов­йов Оле­ксандр — ми­сте­цтво­зна­вець, арт-кри­тик та екс­перт акту­аль­но­го ми­сте­цтва, ку­ра­тор багатьох ми­сте­цьких проектів.

Основ­ним зав­да­н­ням кон­кур­сної ко­мі­сії є про­ве­де­н­ня об’єктив­но­го та про­зо­ро­го від­бо­ру ку­ра­то­ра та від­по­від­но­го ми­сте­цько­го про­е­кту для пред­став­ле­н­ня нашої дер­жа­ви на Ве­не­ці­ан­ській бі­є­на­ле у 2017 році.

На­га­да­є­мо, що при­йом за­явок на кон­кур­сний від­бір ку­ра­то­ра на­ціо­наль­но­го куль­тур­но­го про­е­кту три­ває до 20 сер­пня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.