Ми­хай­ло Сла­бо­шпи­цький за­про­шує на твор­чий ве­чір

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

30 сер­пня в Бу­дин­ку зву­ко­за­пи­су На­ціо­наль­ної ра­діо­ком­па­нії Укра­ї­ни від­бу­де­ться твор­чий ве­чір зна­но­го лі­те­ра­ту­ро­знав­ця, кри­ти­ка, про­за­ї­ка і гро­мад­сько­го ді­я­ча Ми­хай­ла Сла­бо­шпи­цько­го, при­свя­че­ний до 70-річ­чя від дня йо­го на­ро­дже­н­ня (ін­терв’ю з іме­нин­ни­ком див. «День», №132, 28 ли­пня).

При­ві­та­ти Ми­хай­ла Фе­до­то­ви­ча при­йдуть йо­го ко­ле­ги-пи­сьмен­ни­ки: Дми­тро Пав­ли­чко і Во­ло­ди­мир За­го­рій, а та­кож по­пу­ляр­ні акто­ри — На­та­ля Сум­ська, Ана­то­лій Хо­сті­ко­єв і Бо­г­дан Бе­нюк, те­ле­ве­ду­ча Та­ма­ра Стра­ті­єн­ко, а та­кож ко­бзар Та­рас Ком­па­ні­чен­ко ра­зом зі сво­їм гур­том «Хо­рея Ко­за­цька», які під­го­ту­ва­ли му­зи­чну про­гра­му, а ве­ду­чим ве­чо­ра ста­не ві­до­мий пи­сьмен­ник, екс-ди­пло­мат, ни­ні го­ло­ва Шев­чен­ків­сько­го ко­мі­те­ту Юрій Щер­бак.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.