Cи­сте­мо­утво­рю­ю­чий? Не­до­тор­кан­ний? Ви­бу­хо­не­без­пе­чний!

За най­біль­ший ко­мер­цій­ний банк по­бі­чно всту­па­ло­ся­Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Не­зва­жа­ю­чи на во­і­сти­ну ти­та­ні­чну ро­бо­ту з очи­ще­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми Укра­ї­ни від про­бле­ма­ти­чних і вза­га­лі пі­до­зрі­лих уста­нов, ви­ко­на­ну На­ціо­наль­ним бан­ком, ри­зи­ки для фі­нан­со­вої си­сте­ми кра­ї­ни, ма­буть, за­ли­ша­ю­ться. У по­не­ді­лок ста­ло ві­до­мо, що Пе­чер­ський ра­йон­ний суд за­твер­див чо­ти­ри по­ста­но­ви, яки­ми пе­ред­ба­ча­є­ться арешт низ­ки ра­хун­ків у кі­пр­ській фі­лії най­біль­шо­го в Укра­ї­ні «При­ват­бан­ку» (Дні­про). У від­по­від­но­му роз­слі­ду­ван­ні він зви­ну­ва­чу­є­ться в за­во­ло­дін­ні кре­ди­та­ми ре­фі­нан­су­ва­н­ня Нац­бан­ку на 19 мі­льяр­дів гри­вень.

■ Як ві­до­мо з по­ві­дом­лень НБУ, «При­ват­банк» за роз­мі­ром за­галь­них акти­вів (276,55 мі­льяр­да гри­вень — це при­бли­зно пів­бю­дже­ту кра­ї­ни) є най­біль­шим се­ред укра­їн­ських ко­мер­цій­них (не­дер­жав­них) бан­ків. Йо­го ма­жо­ри­тар­ни­ми акціо­не­ра­ми є Ген­на­дій Бо­го­лю­бов (пря­ма участь — 33,2525%, опо­се­ред­ко­ва­на — 8,3346%) та екс-гу­бер­на­тор Дні­про­пе­тров­ської обла­сті Ігор Ко­ло­мой­ський (пря­ма участь — 41,6572%, опо­се­ред­ко­ва­на — 8,3346%). Якщо вра­ху­ва­ти, що остан­ній не ли­ше бі­зне­смен з пер­шої укра­їн­ської п’ятір­ки, а й по­лі­тик, який має сво­їх лю­дей у пар­ла­мен­ті, а та­кож ши­ро­кі між­на­ро­дні зв’яз­ки, то мо­жна при­пу­сти­ти, що спра­ва тут не ли­ше у $19 мі­льяр­дах.

■ На веб-сай­ті Єдиного дер­жав­но­го ре­є­стру су­до­вих рі­шень роз­мі­ще­но текст по­ста­нов, на під­ста­ві яких го­лов­ним слід­чим управ­лі­н­ням Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни про­во­ди­ться до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня в кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні (вне­се­но до ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань 13 ли­сто­па­да 2014 ро­ку) за фа­ктом за­во­ло­ді­н­ня по­са­до­ви­ми осо­ба­ми «При­ват­бан­ку» дер­жав­ни­ми ко­шта­ми НБУ. Під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, за­зна­ча­є­ться у на­зва­них до­ку­мен­тах, вста­нов­ле­но, що по­са­до­ві осо­би ПАТ «КБ «При­ват­банк» «шля­хом зло­вжи­ва­н­ня сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем про­тя­гом 2014 ро­ку за­во­ло­ді­ли чу­жим май­ном, а са­ме дер­жав­ни­ми ко­шта­ми НБУ в су­мі по­над 19 млрд грн, ви­ді­ле­ни­ми на ре­фі­нан­су­ва­н­ня ПАТ «КБ «При­ват­банк».

■ По­са­до­ві осо­би «При­ват­бан­ку» зви­ну­ва­чу­ю­ться в то­му, що ви­да­ли кре­ди­ти в су­мах від $18 міль­йо­нів до $73 міль­йо­нів 42 під­кон­троль­ним під­при­єм­ствам під за­ста­ву май­но­вих прав на то­вар. Пі­сля цьо­го ці ком­па­нії укла­ли уго­ди (здій­снив­ши 100% пе­ре­д­опла­ту) з ме­тою отри­ма­н­ня то­ва­рів, пе­ре­ра­ху­вав­ши зга­да­ні ко­шти на ра­хун­ки не­ре­зи­ден­тів: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc. У Ген­про­ку­ра­ту­рі вва­жа­ють, що по­ста­ча­н­ня то­ва­рів до­сі не від­бу­ло­ся й ко­шти до­сі не по­вер­не­ні. Арешт на­кла­де­но на роз­ра­хун­ко­вий ра­ху­нок, від­кри­тий для ком­па­ній з Ве­ли­кої Бри­та­нії Trade Point Agro Limited, Milbert Ventures Inc., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd. На­га­да­є­мо, що влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку «При­ват­банк» по­ві­до­мив, що спів­пра­цює зі слід­ством у ме­жах кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня зі зви­ну­ва­че­н­ня низ­ки слу­жбо­вих осіб бан­ку в, за­во­ло­дін­ні ко­шта­ми ре­фі­нан­су­ва­н­ня НБУ у роз­мі­рі по­над 19 мі­льяр­дів гри­вень.

■ «При­ват­банк» вва­жає без­під­став­ни­ми всі ці зви­ну­ва­че­н­ня, по­ві­дом­ляє Ін­тер­факс-Укра­ї­на з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу бан­ку. «Ін­фор­ма­ція (на­віть про са­му мо­жли­вість «ви­ве­де­н­ня» ку­ди-не­будь ре­фі­нан­су­ва­н­ня НБУ) не від­по­від­ає дій­сно­сті. Пі­до­зри, що банк ви­ко­ри­сто­ву­вав ко­шти від ре­фі­нан­су­ва­н­ня на якісь опе­ра­ції окрім по­вер­не­н­ня вкла­дів, — без­під­став­ні. Згі­дно з ви­мо­га­ми НБУ, ви­ще­зга­да­ні ре­сур­си бу­ли ви­ко­ри­ста­ні ли­ше для по­крит- тя від­то­ків ко­штів фі­зи­чних осіб», — по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі. Її пра­ців­ни­ки по­ясни­ли, що в ре­зуль­та­ті по­лі­ти­чної кри­зи та во­єн­них дій на схо­ді Укра­ї­ни 2014 ро­ку лі­кві­дна позиція бан­ку по­гір­ши­ла­ся, вна­слі­док чо­го ви­ник зна­чний де­фі­цит ко­штів на кор­ра­хун­ку, пов’яза­ний зі зни­же­н­ням об­ся­гів ко­штів на ра­хун­ках фі­зи­чних і юри­ди­чних осіб.

■ Як за­зна­чив пред­став­ник прес-слу­жби, з по­ча­тку 2014 ро­ку від­тік де­по­зи­тів фі­зи­чних осіб ста­но­вив 64,4 мі­льяр­да гри­вень, з яких за ра­ху­нок ко­штів бан­ку по­кри­то 38,5 мі­льяр­да. «За опу­блі­ко­ва­ни­ми НБУ да­ни­ми, ре­фі­нан­су­ва­н­ням бу­ли спла­че­ні ли­ше 0,38 грив­ні з ко­жної грив­ні вкла­дів, що бу­ли зня­ті. Та­ким чи­ном, «ви­во­ди­ти» бан­ку про­сто бу­ло ні­чо­го», — під­кре­сли­ли у прес-слу­жбі. У бан­ку та­кож уто­чни­ли, що «При­ват­банк» вла­сни­ми ко­шта­ми за­крив 62% від­то­ку ко­штів фі­зи­чних осіб за ра­ху­нок по­га­ше­н­ня кре­ди­тно­го порт­фе­ля (35,6 мі­льяр­да гри­вень) і згор­та­н­ня опе­ра­цій на між­бан­ків­сько­му рин­ку. При цьо­му се­ре­дньо­зва­же­на від­со­тко­ва став­ка за кре­ди­та­ми ре­фі­нан­су­ва­н­ня НБУ ста­но­ви­ла 22,1%, що пе­ре­ви­щу­ва­ло се­ре­дньо­зва­же­ні від­со­тко­ві став­ки за де­по­зи­та­ми фі­зи­чних осіб.

■ Схо­же, да­ле­ко не всі дер­жав­ні ор­га­ни го­то­ві спо­кій­но спо­сте­рі­га­ти за спро­ба­ми зруй­ну­ва­ти най­біль­ший ко­мер­цій­ний банк кра­ї­ни. На­віть лю­ди­ні з мі­ні­маль­ною фі­нан­со­вою осві­тою зро­зумі­ло, до яких наслідків це мо­же при­зве­сти... Не­ви­пад­ко­во вчо­ра в ме­ре­жі Facebook з’яви­ла­ся за­ява пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку й тор­гів­лі Юлії Ко­ва­лів, яка мо­же бу­ти роз­ці­не­на не іна­кше, як тро­хи за­ву­а­льо­ва­на під­трим­ка фі­нан­со­вої уста­но­ви, що по­тра­пи­ла в скла­дне ста­но­ви­ще.

■ Йде­ться про обме­же­н­ня дер­жав­них під­при­ємств у ви­бо­рі бан­ків для об­слу­го­ву­ва­н­ня (по­ста­но­ва Ка­бмі­ну від 20 сі­чня цьо­го ро­ку). Цим до­ку­мен­том усім дер­жав­ним і ко­му­наль­ним під­при­єм­ствам і уста­но­вам пра­кти­чно бу­ло на­ка­за­но пе­ре­ве­сти свої ра­хун­ки ви­клю­чно в дер­жав­ні бан­ки — різ­ко по­си­лю­ва­ли­ся кри­те­рії від­бо­ру бан­ків для ви­пла­ти че­рез них зар­плат бю­дже­тни­кам, а та­кож пен­сій і дер­жав­ної со­ці­аль­ної до­по­мо­ги. Згі­дно з до­ку­мен­том, бан­ки з час­ткою дер­жа­ви по­над 75% («Оща­дбанк», «Укре­ксім­банк» і «Укр­га­збанк») при­зна­че­ні упов­но­ва­же­ни­ми дер­жа­ви на по­стій­ній осно­ві. Це рі­ше­н­ня бан­кі­ри під­да­ли різ­кій кри­ти­ці за ство­ре­н­ня пре­фе­рен­цій дер­жбан­кам. А най­біль­ше (з ко­мер­цій­них бан­ків) при цьо­му по­стра­ждав, зві­сно, «При­ват­банк».

■ «Ні в яко­му ра­зі не мо­жна обме­жу­ва­ти ви­бір ли­ше дер­жбан­ка­ми, оскіль­ки це су­пе­ре­чить як про­гра­мі МВФ, так і стра­те­гії ре­фор­му­ва­н­ня са­мих дер­жбан­ків», — за­яви­ла Ко­ва­лів. За її сло­ва­ми, Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку й тор­гів­лі вже роз­ро­би­ло для сво­їх під­при­ємств кри­те­рії, що до­зво­ля­ють уни­кну­ти їхніх втрат че­рез бан­крут­ства бан­ків: на сьо­го­дні­шній день кон­тро­лю­є­ться їх впро­ва­дже­н­ня. Яке клю­чо­ве сло­во в остан­ньо­му ре­чен­ні? Схо­же, са­ме бан­крут­ство. От­же, між ряд­ків у за­яві Ко­ва­лів мо­жна читати: на­справ­ді держава не має бу­ти за­ці­кав­ле­на в бан­крут­стві «При­ват­бан­ку». Нев­же в Ген­про­ку­ра­ту­рі й у Пе­чер­сько­му су­ді ін­шої дум­ки?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.