Бі­рю­ко­ва зви­ну­ва­ти­ли в ло­бі­змі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

«Ав­то­КрАЗ» пов’язує зви­ну­ва­че­н­ня по­за­шта­тно­го ра­дни­ка Пре­зи­ден­та в низь­кій яко­сті ав­то для ар­мії з пла­ном но­ви­хза­ку­пі­вель у кор­по­ра­ції «Бо­г­дан»

Єди­ний в Укра­ї­ні ви­ро­бник ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів пов­но­го ци­клу — ПАТ «Ав­то­КрАЗ» (Кре­мен­чук Пол­тав­ської обл.) — зви­ну­ва­тив по­за­шта­тно­го ра­дни­ка пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Юрія Бі­рю­ко­ва в ло­бі­змі ін­те­ре­сів кор­по­ра­ції «Бо­г­дан».

На сво­їй сто­рін­ці в со­цме­ре­жі «Фейс­бук», до­да­ю­чи ко­пії від­по­від­них до­ку­мен­тів, Бі­рю­ков на­пи­сав, що за два ро­ки (2014— 2015) Мі­н­обо­ро­ни при­дба­ло 811 ван­та­жі­вок КрАЗ, за цей час за­фі­ксо­ва­но 824 по­лом­ки.

«Всі до­го­во­ри зір­ва­но по тер­мі­нах по­ста­чань. Зір­ва­но на­стіль­ки мі­цно, що 2015 ро­ку на три мі­ся­ці бу­ло пе­ре­не­се­но тер­мі­ни фор­му­ва­н­ня двох ар­ти­ле­рій­ських бри­гад і від­прав­ле­н­ня їх у АТО... Цьо­го ро­ку про­дов­жи­ли тра­ди­цію за­ку­пі­вель у КрАЗа, зно­ву зір­ва­но кон­тра­кти», — на­пи­сав Бі­рю­ков.

В той са­мий час, за йо­го сло­ва­ми, з при­дба­них у 2016 році 120 оди­ниць «Бо­г­дан» МАЗ за­фі­ксо­ва­но ли­ше 15 по­ло­мок. «На про­ха­н­ня чи­та­чів, ста­ти­сти­ка по­ло­мок МАЗів (120 ма­шин): еле­ктро­про­вод­ка — 6, охо­ло­джу­ва­н­ня — 1, ру­льо­ве — 1, ко­роб­ка — 1, мо­сти — 3, ін­ше — 3. Все», — на­пи­сав по­за­шта­тний ра­дник Пре­зи­ден­та.

У прес-слу­жбі ПАТ «Ав­то­КрАЗ», по­ві­дом­ляє агент­ство «Ін­тер­факс-Укра­ї­на», на­зи­ва­ють зви­ну­ва­че­н­ня з бо­ку Бі­рю­ко­ва в зри­ві кон­тра­ктів без­під­став­ни­ми, оскіль­ки ані у ми­ну­ло­му, ані в по­то­чно­му році «Ав­то­КрАЗ» не зі­рвав жодного кон­тра­кту з Мі­н­обо­ро­ни, біль­ше то­го, при тер­мі­нах по­ста­ча­н­ня до кін­ця по­то­чно­го ро­ку ви­го­то­вив всі ав­то­мо­бі­лі на по­ча­ток сер­пня.

При цьо­му прес-се­кре­тар під­кре­сли­ла, що «Ав­то­КрАЗ» не ма­ю­чи мо­жли­во­сті ого­ло­си­ти кіль­кість по­став­ле­них ав­то­мо­бі­лів та їх ці­ну, оскіль­ки це кон­фі­ден­цій­на ін­фор­ма­ція з гри­фом «та­єм­но», ствер­джує, що ци­фри, на­ве­де­ні Бі­рю­ко­вим, не від­по­від­а­ють кон­тра­ктним.

«Не­зро­зумі­ло, як пан Ю.Бі­рю­ков, не бу­ду­чи шта­тним держ­слу­жбов­цем, має до­ступ до держ­та­єм­ни­ці і ро­бить її на­дба­н­ням гро­мад­сько­сті. При цьо­му він яв­но ма­ні­пу­лює ци­фра­ми — ще в кві­тні він пу­блі­ку­вав да­ні про не­справ­но­сті КрАЗ, де фі­гу­ру­вав при­дба­ний 671 ав­то­мо­біль. А тут вже 811 оди­ниць, а за йо­го ж да­ни­ми, в 2016 році ку­пи­ли 105 КрАЗів», — за­ува­жує Сте­ган­це­ва.

«Ав­то­КрАЗ на­пра­вив ве­ли­ку кіль­кість ли­стів ке­рів­ни­цтву ЗСУ та у в/чз про­ха­н­ням за­без­пе­чи­ти ав­то­мо­бі­лям не­об­хі­дний те­хре­гла­мент, про­те ці фа­кти за­мов­чу­ю­ться», — ка­же прес­се­кре­тар.

Та­кож, за сло­ва­ми Сте­ган­це­вої, «Ав­то­КрАЗ» без­ко­штов­но від­нов­лює те­хні­ку пі­сля під­ри­вань та не­пра­виль­ної екс­плу­а­та­ції й ін­ших не­га­ран­тій­них ви­пад­ків, для чо­го пра­цює опе­ра­тив­на ви­їзна бри­га­да ме­ха­ні­ків.

«Вся ін­фор­ма­ція па­на Бі­рю­ко­ва одно­бо­ка, не­ко­ре­ктна, не­від­по­від­на, що зно­ву-та­ки вка­зує на спро­бу ма­ні­пу­лю­ва­н­ня гро­мад­ською дум­кою. Най­імо­вір­ні­ше, він у по­трі­бний час по­чи­нає фор­му­ва­ти гро­мад­ську дум­ку, аби ви­прав­да­ти чер­го­ві за­ку­пів­лі ав­то­мо­бі­лів «Бо­г­дан»-МАЗ для Мі­н­обо­ро­ни та ін­шої іно­зем­ної те­хні­ки, що ре­ко­мен­до­ва­на до від­не­се­н­ня на озбро­є­н­ня», — ре­зю­му­ва­ла прес-се­кре­тар.

На­га­да­є­мо, ра­ні­ше кор­по­ра­ція «Бо­г­дан» по­ві­до­ми­ла про те, що вій­сько­ва ко­мі­сія пі­сля про­ве­де­них ви­про­бу­вань ре­ко­мен­ду­ва­ла по­ста­нов­ку на озбро­є­н­ня МО зі­бра­них кор­по­ра­ці­єю ма­ло­тон­на­жних ав­то­мо­бі­лів Hyundai HD, а та­кож ім­пор­то­ва­них ком­па­ні­єю «Бо­г­да­нІн­ду­стрія» лег­ко­вих Great WallWingle5. «За ін­фор­ма­ці­єю, що на­ді­йшла від вій­сько­вих, на­да­лі во­ни че­ка­ють на чер­го­вий «го­лов­ний біль», пов’яза­ний із за­без­пе­че­н­ням цих ма­шин зап­ча­сти­на­ми і сер­ві­сним об­слу­го­ву­ва­н­ням. Крім то­го, вій­сько­ві на­рі­ка­ють, що ці мо­де­лі дав­но за­ста­рі­ли», — за­ува­жує прес-се­кре­тар КрАЗ.

На дум­ку екс­пер­та ав­то­га­лу­зі Оле­га ОМЕЛЬНИЦЬКОГО, що на­во­ди­ться в ко­мен­та­рі до по­ста Бі­рю­ко­ва, для ар­мії не­об­хі­дно за­ку­по­ву­ва­ти ли­ше КрАЗи. «Це пи­та­н­ня стра­те­гії і по­трі­бно ди­ви­ти­ся на де­кіль­ка кро­ків упе­ред, а не мі­ря­ти мит­тє­вим зрі­зом. І мо­жна, на­ре­шті, до­мо­ви­ти­ся. Не­хай КрАЗ ро­бить ша­сі, а «Бо­г­дан» — кун­ги і ку­зо­ви до них. Для яко­сті по­трі­бно ста­біль­не за­мов­ле­н­ня та об­ся­ги. І про­фе­сій­не при­йма­н­ня вій­сько­ви­ми на за­во­ді, і ква­лі­фі­ко­ва­ний сер­віс у вій­ськах», — вва­жає екс­перт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.