Мар­шру­тки-«не­ле­га­ли» по­став­лять у Ки­є­ві по­за за­ко­ном

Den (Ukrainian) - - Економіка -

«За до­бу не­ле­галь­ні пе­ре­ві­зни­ки ро­блять у сто­ли­ці до 10 ти­ся­чрей­сів!» — за­явив за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Іл­ля Са­гай­дак, роз­по­від­а­ю­чи про ство­ре­н­ня мо­біль­них груп, які бо­ро­ти­му­ться з не­ле­га­ла­ми. «На­ші за­хо­ди бу­де спря­мо­ва­но на ціл­ко­ви­те уне­мо­жлив­ле­н­ня ді­яль­но­сті не­ле­галь­них мар­шру­тів, по­сад­ки/ви­сад­ки па­са­жи­рів по­за ав­то­стан­ці­я­ми при­мі­ськи­ми пе­ре­ві­зни­ка­ми. Пе­ред­усім, це га­ран­ту­ва­ти­ме без­пе­ку до­ро­жньо­го ру­ху в сто­ли­ці, ство­рить на­ле­жні умо­ви для ме­шкан­ців і го­стей у сфе­рі на­да­н­ня по­слуг», — ска­зав чи­нов­ник під час під­пи­са­н­ня ме­мо­ран­ду­му про спів­пра­цю між Держ­слу­жбою Укра­ї­ни з без­пе­ки на транс­пор­ті і де­пар­та­мен­том транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри КМДА. Як за­зна­чив при цьо­му ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри Сер­гій Май­зель, при­мі­ські пе­ре­ві­зни­ки ма­ють зу­пи­ня­ти­ся на ме­жі сто­ли­ці, а подаль­ший їх в’їзд у мі­сто обов’яз­ко­во по­трі­бно по­го­джу­ва­ти з про­філь­ним де­пар­та­мен­том.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.