Ре­фор­ми в МОЗ. Спро­ба №...

Во­лон­тер­ку Уля­ну Су­прун ек­спер­ти вва­жа­ють шан­сом на про­рив у ме­ди­ци­ні — за умо­ви, що во­на змо­же про­ти­сто­я­ти си­сте­мі

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Прийти у МОЗ ви­клю­чно зі сво­єю ко­ман­дою — та­кою бу­ла умо­ва Уля­ни Су­прун, ко­ли Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко та прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман до­мов­ля­лись про її при­зна­че­н­ня на по­са­ду в. о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я. Імо­вір­но, за­сту­пни­ка­ми аме­ри­кан­ської во­лон­тер­ки, що пе­ре­їха­ла до Укра­ї­ни близько двох ро­ків то­му, ста­нуть хі­рург-до­бро­во­лець Оле­ксандр Лін­чев­ський, ме­дик та во­лон­тер ме­ди­чної слу­жби Єв­ро­май­да­ну Окса­на Си­вак і прое­кт­ний ме­не­джер з ре­фор­ми охо­ро­ни здо­ров’я На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм Пав­ло Ков­то­нюк. Чи за­твер­дить їх уряд, ста­не ві­до­мо на за­сі­дан­ні 10 сер­пня.

Ек­спер­ти вва­жа­ють це те­стом, чи справ­ді Ка­бмін до­зво­лить Уля­ні Су­прун са­мо­стій­но ке­ру­ва­ти міністерством охо­ро­ни здо­ров’я та ре­фор­ма­ми, або зно­ву вклю­ча­ти­ме в гру сво­їх лю­дей, як це бу­ло з ко­ли­шнім очіль­ни­ком ві­дом­ства Оле­ксан­дром Кві­та­шві­лі. Як за­ува­жи­ла «Дню» ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор бла­го­дій­но­го фон­ду «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни» Оль­га Сте­фа­ни­ши­на, пе­ре­тво­ре­н­ня гру­зин­сько­го мі­ні­стра на «ве­сіль­но­го ге­не­ра­ла» ста­ло оче­ви­дним, ко­ли уряд при­зна­чив йо­го за­сту­пни­цею Оле­ксан­дру Пав­лен­ко, яку вва­жа­ють кре­а­ту­рою ке­рів­ни­ка фарм­ком­па­нії «Дар­ни­ця», нар­де­па Глі­ба За­го­рія. Усі ва­жли­ві рі­ше­н­ня при­йма­ла са­ме во­на, а не пан Кві­та­шві­лі.

« Якщо Каб мін про го ло сує за цих за­сту­пни­ків, це бу­де пер­ший знак, що по чав ся но вий час, — вва­жає Сте­фа­ни­ши­на. — Ті, ко­го про­по­нує Су­прун, є лю­дьми з-по­за си­сте­ми, ко­трі хо­чуть її змі­ни­ти. Зав­жди мі­ні­стра у нас при­зна­ча ли на роз по діл фі нан со вих по - то­ків, і, оче ви­дно, па­ні Су­прун не пра цю ва ти ме у мі ніс тер ст ві, де бу де ко руп ція. Єди не, що їй тре - ба, — си ли про ти сто я ти тим, ко - му не зміг опи­ра­тись Кві­та­шві­лі».

ШАНС ЧИ ВИКЛИК?

Во­лон­тер­ську ко­ман­ду у МОЗ біль­шість екс­пер­тів спри­ймає як остан­ній шанс на про­су­ва­н­ня ме­ди­чної ре­фор­ми та змі­ни все­ре­ди­ні мі­ні­стер­ства. У де­ко­го нав­па­ки ви- кли­кає сум­ні­ви від­су­тність управ­лін­сько­го до­сві­ду та са­ма про­це­ду­ра при­зна­че­н­ня в. о. мі­ні­стра і йо­го за­мів. Як за­зна­чив у Facebook пред­став­ник кор­по­ра­ції «Юрі­я­Фарм» Ігор Най­да, Уля­ну Су­прун уряд при­зна­чив без обго­во­ре­н­ня та кон­кур­су, те са­ме сто­су­є­ться і ви­бо­ру за­сту­пни­ків. Та екс­перт «Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм» Оле­ксандр Яб­чан­ка на­га­дує, що при­зна­ча­ти ви­ко­ну­ва­ча обов’яз­ків мі­ні­стра є пре­ро­га­ти­вою прем’єр­мі­ні­стра, то­му позиція «чо­му нас не за­пи­та­ли» тут не­до­ре­чна.

За пер­ші дні ро­бо­ти в МОЗ на адре­су Су­прун лу­на­ли як по­зи­тив­ні від гу ки, що це лю ди на но вої фор ма ції, не при чет на до фар ма - цев тич них ло бі, так і не га тив ні: чи впо­ра­є­ться во­на з ви­кли­ка­ми, і чо­му знов ке­рів­ни­ком МОЗ при­зна­ча­ють іно­зем­ця? До ре­чі, ра­ні­ше Оле­ксандр Кві­та­шві­лі за­яв­ляв, що пі­сля ньо­го очо­ли­ти мі­ні­стер­ство від­мо­ви­лось 15 кан­ди­да­тів.

Не­о­дно­зна­чно, а рад­ше на­сто­ро­же­но, спри­йма­ють Су­прун у ко­мі­те­ті Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я. Че­рез це існує ри­зик по- втор­но­го кон­флі­кту та про­ти­сто­я­н­ня між МОЗ та ко­мі­те­том, як це бу­ло з Оле­ксан­дром Кві­та­шві­лі, ко­ли прийня­т­тя за­ко­нів що­до ме­ди­чної ре­фор­ми ви­ли­лось у від­вер­тий са­бо­таж та пе­ре­тя­гу­ва­н­ня ков­дри. «Ми бу­ли свід­ка­ми про­ти­сто­я­н­ня між МОЗ та ко­мі­те­том. Уна­слі­док цьо­го жо­дних змін у си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я не від­бу­лось. Єди­не, на що спро­мо­глась Вер­хов­на Ра­да, — у пер­шо­му чи­тан­ні про­го­ло­су­ва­ти за один з трьох за­ко­но­про­е­ктів що­до ав­то­но­мі­за­ції за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я», — на­га­дує Оле­ксандр Яб­чан­ка.

«БІЛЬ­ШІСТЬ ЧЛЕНІВ КО­МІ­ТЕ­ТУ — ЦЕ ФАРМАЦЕВТИЧНІ ЛОБІСТИ»

За­раз член про­філь­но­го пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту Олег Му­сій, кот рий по бу вав у кріс лі мі ніс т ра охо­ро­ни здо­ров’я і за­ли­шив йо­го з ну льо вим ре зуль та том, за яв ляє, що не го­то­вий го­ло­су­ва­ти за мі­ніст ра Уля ну Суп рун, оскіль ки їй бра кує ме нед жерсь ко го до сві ду.

Очіль­ни­ця цьо­го ж ко­мі­те­ту Оль га Бо го мо лець за ува жує, що аме­ри­кан­ська мо­дель ме­ди­ци­ни є не­прийня­тною для Укра­ї­ни, хо­ча Уля­на Су­прун ні сло­вом не обмо­ви­лась, що впро­ва­джу­ва­ти­ме у нас до­свід США. Нав­па­ки, зби­ра­є­ться йти шля­хом по пе ред ни ків та крок за кро­ком впро­ва­джу­ва­ти роз­ро­бле­ну ра­ні­ше На­ціо­наль­ну стра­те гію ре фор му ван ня сис те ми охо ро ни здо ров’ я в Укра ї ні на пе­рі­од 2015—2020 ро­ків.

Та­кож Уля­на Су­прун анон­су­ва­ла кіль­ка пра­кти­чних кро­ків: вве ден ня обов’ яз ко вих мед ог ля дів для на се лен ня, ство рен ня ре єс т ру па ці єн тів, лі­цен­зу­ва­н­ня лі­ка­рів, вве­де­н­ня ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня. Та без під­трим­ки і плі­дної спів­пра­ці з пар­ла­мент­ським ко­мі­те­том усі по­чи­на­н­ня, яки­ми б хо­ро­ши­ми та про гре сив ни ми не зда ва - лись, за­галь­му­ю­ться на стар­ті.

« Ко мі тет ду же склад ний, біль­шість йо­го членів — це лобісти то­го чи ін­шо­го фар­ма­цев­ти­чно­го угру­по­ва­н­ня, не ка­жу­чи, що 60—70% цьо­го ко­мі­те­ту — це ко­ли­шня Пар­тія ре­гіо­нів, і Те тя на Бах те є ва ( ра ні - ше — вид на ді яч ка ПР. —

« День » ) най ак тив ні ша з йо го чле нів. То му спів пра цю ва ти з ним бу­де скла­дно, це одно­зна­чно. Пер ший час бу де важ ко, але усі, хто хо че ре форм, має під три ма ти па ні Суп рун » , — вва­жає Оль­га Сте­фа­ни­ши­на.

РЕ­ПУ­ТА­ЦІЙ­НІ РИ­ЗИ­КИ НЕМИНУЧІ

За при пу щен ням чле на прав­лі­н­ня Все­укра­їн­сько­го лі­карсь ко го то ва рис т ва Кос тян - ти­на На­ду­то­го, ви­слов­ле­ним у Facebook, при­зна­ча­ю­чи Уля­ну Су­прун, вла­да зні­має з се­бе від­по ві даль ність за від сут ність ме дич ної ре фор ми та по ка зує, що хто б не прий шов у МОЗ, ви рі ши ти проб ле ми ме дич ної сфе­ри не вда­є­ться ні­ко­му, а то­му тре­ба від­да­ти йо­го фун­кції і бюд жет Мі ніс тер ст ву со ці аль - ної по­лі­ти­ки. Ра­ні­ше та­ку ідею озву­чу­вав ві­це-прем’єр-мі­ністр Пав­ло Ро­зен­ко.

Мо­жли­во, з цих са­мих при­чин за остан­ні два ро­ки мі­ні­стер­ство отри­мує вже п’ято­го мі­ні­стра. Або ж МОЗ — над­то ла­сий пи­ріг, ре­це­пту­ру яко­го ні­хто змі­ню­ва­ти не хо­че. «При­чин тут де­кіль­ка. Вла­ді тре­ба ко­гось зро­би­ти вин­ним у від­су­тно­сті ме­ди­чної ре­фор­ми. По-дру­ге, щоб при­йма­ти рі­ше­н­ня що­до ме­дре­фор­ми на рів­ні за­ко­нів, тре­ба ма­ти по­лі­ти­чну во­лю. А це — ре­пу­та­цій­ні ри­зи­ки. Га­даю, де­пу­та­ти бо­я­ться бра­ти на се­бе та­ку від­по­від­аль­ність, — роз­мір­ко­вує Оле­ксандр Яб­чан­ка. — За два ро­ки ми отри­ма­ли ли­ше один за­ко­но­про­ект, але ав­тор­ства не Ка­бмі­ну, а де­пу­та­тів про­філь­но­го ко­мі­те­ту. Звід­си ще одна при­чи­на та­кої си­ту­а­ції — не­ба­жа­н­ня, щоб хтось ін­ший був «ба­тьком» ре­форм. Не вар­то за­бу­ва­ти про ко­ру­пцій­ну скла­до­ву. Ті­ньо­вий ри­нок у си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я, тоб­то те, що ми до­пла­чу­є­мо з ки­ше­ні, скла­дає ще один бю­джет са­мої си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я, су­ку­пно це десь 100 мі­льяр­дів гри­вень. У та­кій си­сте­мі, зро­зумі­ло, є лю­ди, не за­ці­кав­ле­ні у змі­нах».

На роз­ста­нов­ку прі­о­ри­те­тів та пер­ші кро­ки ек­спер­ти да­ють Су­прун кіль­ка ти­жнів. Пер­ше, за що по­обі­ця­ла взя­тись в. о. мі­ні­стра, це до­став­ка ва­кцин, які пра­кти­чно від­су­тні в ре­гіо­нах. Для цьо­го про­сить скли­ка­ти спе­ці­аль­не за­сі­да­н­ня Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і оборони.

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.