Оле­ксандр ЯБ­ЧАН­КА:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Вла­ді тре­ба ко­гось зро­би­ти вин­ним у від­су­тно­сті ме­ди­чної ре­фор­ми. По-дру­ге, щоб при­йма­ти рі­ше­н­ня що­до ме­дре­фор­ми на рів­ні за­ко­нів, тре­ба ма­ти по­лі­ти­чну во­лю. А це — ре­пу­та­цій­ні ри­зи­ки. Га­даю, де­пу­та­ти бо­я­ться бра­ти на се­бе та­ку від­по­від­аль­ність. За два ро­ки ми отри­ма­ли ли­ше один за­ко­но­про­ект, але ав­тор­ства не Ка­бмі­ну, а де­пу­та­тів про­філь­но­го ко­мі­те­ту. Звід­си ще одна при­чи­на та­кої си­ту­а­ції — не­ба­жа­н­ня, щоб хтось ін­ший був «ба­тьком» ре­форм. Не вар­то за­бу­ва­ти про ко­ру­пцій­ну скла­до­ву. Ті­ньо­вий ри­нок у си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я, тоб­то те, що ми до­пла­чу­є­мо з ки­ше­ні, ста­но­вить ще один бю­джет са­мої си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я, су­ку­пно це десь 100 мі­льяр­дів гри­вень. У та­кій си­сте­мі, зро­зумі­ло, є лю­ди, не за­ці­кав­ле­ні у змі­нах

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.