«Ми по­вин­ні за­про­ва­джу­ва­ти всі ноу-хау»

Мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко по­обі­цяв мас­шта­бні пе­ре­тво­ре­н­ня у сто­ли­ці

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ам­біт ни ми пла на ми Клич ко по ді лив ся із жур на ліс том Мат ві - єм Га на поль сь ким у про гра мі « Эхо Укра и ны » на те ле ка на лі NewsOne. Зокре­ма, мер Ки­є­ва за­зна­чив, що не­за­ба­ром від­бу­де­ться пре­зен­та­ція ство­ре­н­ня ме­мо­рі­а­лу «Ба­бин Яр». Ві­та­лій Кли­чко пе­ре­ко­на­ний, що в Ки­є­ві має бу­ти ме - мо рі ал пам’ яті жертв Го ло кос ту, який би на га ду вав про страш ну тра­ге­дію ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни. «Ме­мо­рі­а­ли Го­ло­ко­сту є в багатьох мі­стах сві­ту: Ві­дні, Бер­лі­ні, Вар ша ві, Нью- Йор ку, Єру са - ли­мі та ін­ших. А у нас на мі­сці, де бу ло вби то май же 100 ти сяч лю - дей, до­сі ні­чо­го не­має», — ко­мен - тує мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва.

А най­ближ­чим ча­сом сто­ли­чна вла­да пред­ста­вить кон­це­пцію роз­ви­тку Гі­дро­пар­ку. «У Лон­до­ні є ко­ле­со огля­ду — London Eye. І в Ки­є­ві має бу­ти як мі­ні­мум та­ке ж, — роз­по­вів Ві­та­лій Кли­чко у про­гра­мі «Эхо Украи­ны». — Я хо­тів би зро­би­ти з Гі­дро­пар­ку укра­їн­ський Ді­сней­ленд. У Ки­є­ва ве­ли­че­зний ту­ри­сти­чний по­тен­ці­ал, адже мі­сто уні­каль­не за сво­єю істо­рі­єю, ланд­ша­фтом і ар­хі­те­кту­рою».

Клич ко зга дав і про бо лю че для багатьох ки­ян пи­та­н­ня — роз­бу­до­ву ме­тро на Тро­є­щи­ну. «Для ме не за пус ти ти мет ро на Тро є - щи­ну — прин­ци­по­во ва­жли­ве пи­тан ня, — ак цен ту вав очіль ник сто­ли­ці. — Ми ма­є­мо зна­йти і гро­ші, й інф ра струк ту ру для цьо го. Тим біль ше, за раз ні мець кий уряд та вер хів ки клю чо вих ні - ме­цьких ком­па­ній го­то­ві під­клю­чи­ти­ся і ре­а­лі­зо­ву­ва­ти це».

Мер Ки є ва ви ко рис то вує свій між­на­ро­дний ав­то­ри­тет, щоб роз­ши­ри­ти кон­та­кти з пред­став­ни­ка­ми ін ших міст і за вдя ки цьо му роз ви ва ти Ки їв. Ви яв ля єть ся, з ко­жної ро­бо­чої по­їзд­ки за кор­дон сто лич ний го ло ва на ма га єть ся при­вез­ти щось ко­ри­сне для мі­ста. « Ми по вин ні за про вад жу ва ти в ук ра їнсь кій сто ли ці всі ноу- хау, які пра­цю­ють у єв­ро­пей­ських мі­стах. І я ви­ко­ри­сто­вую всі мо­жли­во­сті, свої зв’яз­ки та зна­йом­ства, щоб Ки­їв став су­ча­сним те­хно­ло­гіч ним міс том » , — на го ло сив Ві - та­лій Кли­чко. Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.