##RRIIOO22001166:: УУк­кр­ра­а­їїн­наа –– зз ппе­еррш­шиим­мии мме­ед­да­а­л­ля­ям­мии

Ві­та­є­мо Сер­гія Ку­лі­ша та Оль­гу Хар­лан!

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Но­ви­ною но­мер один тре­тьо­го ігро­во­го дня для укра­їн­ців ста­ли пер­ші ме­да­лі се­ред на­ших олім­пій­ців на Іграх2016.Сер­гій КУЛІШ, спор­смен з Чер­кас, із ре­зуль­та­том 204,6 ба­ла ви­грав срі­бну на­го­ро­ду у стріль­бі з пнев­ма­ти­чної гвин­тів­ки на 10 ме­трів. «Зо­ло­то» за­во­ю­вав іта­лі­єць Ні­ко­ло Кам­прі­а­ні, який вста­но­вив олім­пій­ський ре­корд ( 206,1). Львів’ янин Олег Царь­ков, який та­кож ви­сту­пав у фі­на­лі, по­сів 8- ме мі­сце.

Дру­га ме­даль у до­роб­ку нашої збір­ної бу­ла очі­ку­ва­ною. Чер­го­ву на­го­ро­ду в свій актив за­пи­са­ла фе­хту­валь­ни­ця Оль­га ХАР­ЛАН. На жаль, во­на по­сту­пи­ла­ся у пів­фі­на­лі ро­сі­ян­ці Яні Єго­рян (9:15), але у по­єдин­ку за 3- тє мі­сце впев­не­но здо­ла­ла фран­цу­жен­ку Ма­нон Бру­не (15:10).

Але не обі­йшло­ся і без втрат. Так, за­вер­шив ви­сту­пи на тур­ні­рі наш дру­гий бо­ксер Дми­тро Ми­тро­фа­нов. Укра­їн­ські лу­чни­ки, Ві­ктор Ру­бан та Ве­ро­ні­ка Мар­чен­ко за­вер­ши­ли ви­сту­пи в ін­ди­ві­ду­аль­ній пер­шо­сті. За­кін­чи­ла­ся Олім­пі­а­да і для на­ших пред­став­ни­ків на­стіль­но­го те­ні­су — Коу Лея і Те­тя­ни Бі­лен­ко.

Укра­їн­ська те­ні­сис­тка Елі­на Сві­то­лі­на про­дов­жить бо­роть­бу за ме­да­лі. Пер­ша ра­ке­тка Укра­ї­ни здо­ла­ла бри­тан­ку Гі­зер Во­тсон, та по­бо­ро­ти­ся за пу­тів­ку до чвер­тьфі­на­лу бу­де вкрай важ­ко. Сві­то­лі­на по­тра­пи­ла на грі­зну аме­ри­кан­ку, пер­шу ра­ке­тку сві­ту жі­но­чо­го те­ні­су Се­ре­ну Ві­льямс.

Пі­сля вда­ло­го при­зо­во­го дня в за­галь­но­му за­лі­ку Укра­ї­на по­сі­дає 18-те мі­сце.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.