«У ми­сте­цтві ме­не за­хо­плює сво­бо­да»

У Пол­та­ві впер­ше три­ває ви­став­ка кар­тин ху­до­жни­ка-са­мо­род­ка Юрія Ша­по­ва­ла

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Бо­г­дан ПРОСКУРОВ, Пол­та­ва

■ У Пол­та­ві в Ду­хов­но­куль­тур­но­му цен­трі іме­ні пре­по­до­бно­го Па­ї­сія Ве­ли­чков­сько­го від­кри­ла­ся ви­став­ка ху­до­жни­ка Юрія Ша­по­ва­ла. Тво­ри ху­до­жни­ка збе­рі­га­ю­ться в му­зе­ях та при­ва­тних зі­бра­н­нях в Укра­ї­ні, Ро­сії, Сло­вач­чи­ні, Ні­меч­чи­ні, Польщі, Іта­лії, Фран­ції, Ка­на­ді, СШАта ін­ших кра­ї­нах, хо­ча сам ав­тор ні­де не на­вчав­ся ху­до­жньо­го ре­ме­сла. Юрій Ша­по­вал — са­мо­ро­док. Він про­сто лю­бив з ди­тин­ства ма­лю­ва­ти, пі­сля чо­го зви­чай­не хо­бі пе­ре­ро­сло у щось біль­ше, ніж за­хо­пле­н­ня. Як за­зна­чає ху­до­жник, йо­го ба­тько теж мав хист до ма­лю­ва­н­ня, то­му при­пу­скає, що са­ме це і спо­ну­ка­ло йо­го до сер­йо­зно­го за­ня­т­тя обра­зо­твор­чим ми­сте­цтвом.

■ Близько се­ми ро­ків Юрій Ша­по­вал ство­рює все но­ві й но­ві по­ло­тна. Най­гу­чні­ше про се­бе ав­тор за­явив під час Май­да­ну, ко­ли зо­бра­зив «ре­во­лю­цій­но­го» Та­ра­са Шев­чен­ка. До ре­чі, кар­ти­на зі своє­рі­дним обра­зом Та­ра­са Гри­го­ро­ви­ча зу­стрі­чає з по­ро­га від­ві­ду­ва­чів ви­став­ко­вої за­ли. Як роз­по­вів ху­до­жник, Ко­бза­ря по­ка­зу­вав лю­дям не ли­ше в Укра­ї­ні, а й за її ме­жа­ми. «За­зви­чай ре­а­гу­ють пред­став­ни­ки укра­їн­ської ді­а­спо­ри, а не ко­рін­ні єв­ро­пей­ці (де­я­кі з них на­віть до­сте­мен­но не зна­ють, де роз­та­шо­ва­на Укра­ї­на). В укра­їн­ців же зов­сім рі­зні дум­ки з цьо­го при­во­ду: де­хто го­во­рить, що я не­пра­виль­но по­ка­зую ве­ли­кий і свя­тий образ Шев­чен­ка, але біль- шо­сті по­до­ба­є­ться » , — роз­по­від­ає Юрій Ша­по­вал. Та­ки­ми кар­ти­на­ми з ви­ко­ри­ста­н­ням обра­зу Та­ра­са Шев­чен­ка ав­тор на­ма­га­є­ться за­че­пи­ти акту­аль­ні теми, які хви­лю­ють су­спіль­ство.

■ «У ми­сте­цтві ме­не за­хо­плює сво­бо­да. Ми­тець — це віль­на лю­ди­на»,— та­кої дум­ки до­три­му­є­ться ав­тор, який по­до­ро­жує з вла­сни­ми кар­ти­на­ми Укра­ї­ною та сві­том. Зокре­ма, Юрій був уча­сни­ком між­на­ро­дних ви­ста­вок та пле­не­рів. У фактично рі­дно­му мі­сті ( сам ав­тор із При­лук Чер­ні­гів­ської обла­сті, але по­стій­но про­жи­ває у Пол­та­ві. — Авт.) Юрій Ша­по­вал про­во­дить ін­ди­ві­ду­аль­ну ви­став­ку впер­ше, про­те йо­му вда­ло­ся при­вер­ну­ти ува­гу до неї ледь не всіх ми­тців Пол­та­ви.

■ У ви­став­ко­вій за­лі пред­став­ле­ні ро­бо­ти, які май­стер ство­рив про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків. По­ло­тна ви­ко­на­ні у рі­зних те­хні­ках і ма­ють рі­зну те­ма­ти­ку, про що сам ав­тор го­во­рить: « Вда­ло­ся об’єд­на­ти те, що не­мо­жли­во об’ єд­на­ти » . Ди­ре­ктор Пол­тав­сько­го ху­до­жньо­го му­зею (га­ле­реї ми­стецтв) іме­ні Миколи Яро­шен­ка Оль­га Кур­ча­ко­ва від­зна­чає: «Як­би я оби­ра­ла на­зву ці­єї ви­став­ки, то на­зва­ла б її «Шлях до се­бе». Стиль ху­до­жни­ка, перш за все, — це йо­го емо­ції і на­стрій. Ще не на­став час ка­за­ти, що Юрій Ша­по­вал ви­зна­чив­ся в жи­во­пи­сі, але шлях, яким він іде, над­зви­чай­но ці­ка­вий».

■ Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 2 жов­тня цьо­го ро­ку, вхід віль­ний.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.