БАНК «ЧАУСА», іме­ні

або Про три по­ка­зо­ві аспе­кти в си­ту­а­ції із суд­дею-ха­бар­ни­ком

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День

9сер­пня На­ціо­наль­не бю­ро роз­слі­ду­вань Укра­ї­ни за­яви­ло про ви­кри­т­тя суд­ді Дні­пров­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ки­є­ва Ми­ко­ли Чауса під час отри­ма­н­ня ха­ба­ра у роз­мі­рі 150 тис. дол. (близь­ко 3,7 млн. грн). Ре­чо­вий до­каз мав ви­гляд скля­ної бан­ки, за­пов­не­ної до­ла­ра­ми, яку ви­ко­па­ли де­те­кти­ви НАБУ під про­це­су­аль­ним ке­рів­ни­цтвом про­ку­ро­рів Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри (САП).

«Са­ме так де­які слу­жи­те­лі Ф ем іди збе­рі­га­ють ко­ру­пцій­ні стат

ки ,— на­пи­сав у се­бе вФ Б го­ло­ва САП На­зар ХОЛОДНИЦЬКИЙ. — Але не­зва­жа­ю­чи на оче­ви­дність зло­чи­ну, що під­па­дає під ча­сти­ну 4 стат­ті 368 ККУ, яка пе­ред­ба­чає по­збав­ле­н­ня во­лі на строк від во­сьми до два­над­ця­ти ро­ків з кон­фі­ска­ці­єю май­на, су­д­дя не мо­же бу­ти за­три­ма­ний та взя­тий під вар­ту, адже згі­дно Кон­сти­ту­ції він має суд­дів­ський іму­ні­тет».

« Оскіль­ки Вер­хов­на Ра­да за­раз зна­хо­ди­ться на ка­ні­ку­лах, то­му не змо­же опе­ра­тив­но роз­гля­ну­ти від­по­від­не по­да­н­ня про на­да­н­ня зго­ди на йо­го за­три­ма­н­ня та взя­т­тя під вар­ту як це бу­ло з оде­ським суд­дею Бу­ра­ном, — про­дов­жує Холодницький. — Ми ба­чи­мо, що основ­ною пе­ре­шко­дою для то­го, щоб во­ни по­ста­ли пе­ред су­дом, є ста­ра за­ко­но­дав­ча си­сте­ма, яка ні­як не мо­же від­мо­ви­тись від «ка­сти не­до­тор­ка­них».

Клю­чо­ве сло­во тут — «си­сте­ма». При­чо­му не тіль­ки в сфе­рі за­ко­но­дав­ства, а в ці­ло­му як ча­сти­на кла­но­во-олі­гар­хі­чної стру­кту­ри. Бан­ка на­пов­не­на до­ла­ра­ми — це ду­же сим­во­лі­чно. Во­на де­мон­струє — ко­ру­пцію, ар­ха­ї­чність, ци­нізм, не­ре­фор­мо­ва­ність... Зу­пи­ні­мо­сьна трьох скла­до­вих про­бле­ми.

БЕЗПЕКОВА СФЕРА

Сайт strana.ua із по­си­ла­н­ня на вла­сні дже­ре­ла пи­ше: «За­три­ма­н­ня Ми­ко­ли Чауса є про­дов­же­н­ням бо роть би між НАБУ і гру пою впли во вих нар де пів від БПП — Оле­ксан­дром Гра­нов­ським та Іго­рем Ко но нен ком, які, за да ни ми ЗМІ, ма­ють зна­чний вплив на су­ди і Ген­про­ку­ра­ту­ру. Ча­ус вва­жа­є­ться суд­дею, на­бли­же­ним до ці­єї гру­пи. По­пе­ре­дній епі­зод ці­єї вій­ни був пов’ яза ний з об шу ком, який про ве ла Ген п ро ку ра ту ра в НАБУ у спра­ві про не­за­кон­не про­слу хо ву ван ня. Те пер же, ви хо - дить, Бю­ро за­вда­ло уда­ру у від по­відь, за­три­мав­ши Чауса».

На­справ­ді, пра­кти­ка ви­ко­ри­ста­н­ня си­ло­вих стру­ктур у пев­них вну­трі­шньо­по­лі­ти­чних ра­збор­ках має дав­ні ко­рі­н­ня. «Де­стру­ктив­на роль Ген­про­ку­ра­ту­ри по­ча­ла­ся десь в 1994—1995 рр. В ці­ло­му ж, і то­ді­шня, і сьо­го­дні­шня про­ку­ра­ту­ра як ва­жіль має осо­бли­вий вплив, зокре­ма, що сто­су­є­ться від­кри­т­тя і роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­них справ. При­чо­му хай би яко­го пре­зи­ден­та ми оби­ра­ли, всі на­ма­га­ю­ться збе­рег­ти за­кла­де­ну Ку­чмою пра­кти­ку ви­ко­ри­ста­н­ня си­ло­вих стру­ктур у вла­сних ін­те­ре­сах. От­же, ка­та­стро­фа не в ор­га­ні­за­ції, а в лю­дях, які оби­ра­ють і яких оби­ра­ють», — роз­по­вів в ін­терв’ю «Дню» пер­ший ген­про­ку­рор Укра­ї­ни (1991—1993 рр.) Ві­ктор Ши­шкін (№77-78 за 28 кві­тня 2016 р.).

«Так ста­ло­ся, що ще з 1998— 1999- х ро ків сис те ма пра во охо - рон них і си ло вих струк тур бу ла ви­бу­ду­ва­на так, що їх ви­ко­ри­сто­ву­ють для «на­їздів» в ці­лях кон­кре­тних кла­нів чи впли­во­вих осіб. Це не мо­же пра­цю­ва­ти на до­ві­ру су­спіль­ства», — ко­мен­тує «Дню» стар ший на уко вий спів ро біт ник Ін­сти ту ту дер жа ви і пра ва ім. В.М. Ко­ре­цько­го НАН Укра­ї­ни

Ми­ко­ла СІРИЙ. Але най­гір­ше в цьо­му те, що якщо ра­ні­ше в цій по роч ній прак ти ці бу ли за ді я ні ста­рі стру­кту­ри (ГПУ, МВС, СБУ), то за­раз у про­ти­сто­я­н­ня ча­сто втя­гу­ю­ться і но­ві, які ство­ре­ні пі­сля Єв­ро­май­да­ну (НАБУ, САП).

« З са мо го по чат ку бу ло за ду - ма­но так, що бу­ло ство­ре­но кон­флікт між дво­ма ві­дом­ства­ми (ГПУ та НАБУ), то­му і ви­йшло, що сьо­го­дні ма­є­мо дві кон­ку­ру­ю­чі стру­кту­ри, які мо­жуть за­а­ре­што­ву­ва­ти одних й тих са­ме лю­дей за одни­ми і ти­ми ж ста­т­тям і за одні й ті са­мі зло­чи­ни, — ко­мен­тує «Дню» на - ро­дний де­пу­тат Ігор ЛУЦЕН

КО. — Щоб уни­кну­ти кон­флі­кту, тре­ба бу­ло чі­тко роз­ве­сти під­су­днос ті і роз ді ли ти фун к ції. В ре - зуль­та­ті та­кий стан ре­чей ні­ко­му не йде на ко­ристь. Це про­бле­ма за­ко но дав ців, які не пе ред ба чи ли по діб ні ка зу си. А все то му, що у нас при­йшли афе­ри­сти від за­ко­но­твор­чо­сті, а не про­фе­сіо­на­ли».

«Кон­флі­кти між дер­жав­ни­ми ор га на ми де мон ст ру ють, як не - зрі лість фун к ці о ну ван ня від по - від них кон ф лік ту ю чих струк тур та і не до лу гість від по від но го за - ко но дав ст ва, що ре гу лює їх ню ді­яль ність, — про дов жує Ми ко ла Сі рий. — Та кі не при єм ні іс то рії ки да ють тінь на дер жа ву в ці ло - му. Без умов но, пра виль но по бу - до ва на пра во охо рон на сис те ма по­вин­на мати вза­є­мо­кон­тро­люю - чі мо­жли­во­сті. Ми ж ма­є­мо факт то го, що пред с тав ни ки од них ві - домств хо­дять до ін­ших з об­шу­ка­ми, все це трак ту єть ся з різ них то чок зо ру і не зав ж ди об’ єк тив - но. Хо ча для то го, щоб от ри ма ти ін­фор­ма­цію, яку шу­ка­ла ГПУ, не обов’ яз ко во про во ди ти об шу ки і зді­йма­ти та­кий га­лас. Та­кож, що су до ва вла да, яка дає до звіл на по діб ні об шу ки, теж по во дить ся не кра­щим чи­ном».

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА

Бан­ка з до­ла­ра­ми свід­чить про ви­крив­ле­н­ня і в еко­но­мі­чній сфе­рі. Ко­ру­пція в на­шій кра­ї­ні вже дав­но є не про­сто про­бле­мою, а ста­ла спосо­бом жи­т­тя. Ці­ка­во скіль­ки у нас гро­шей пе­ре­бу­ває в ті­ні?

«За рі­зни­ми оцін­ка­ми на сьо­го­дні ті­ньо­ва еко­но­мі­ка Укра­ї­ни скла­дає 40—45% від всі­єї еко­но­мі­ки, — ко­мен­тує «Дню» Ан­дрій НОВАК, го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів

Укра­ї­ни. — Тоб­то мо­жна ска­за­ти, що ли­ше по­ло­ви­на еко­но­мі­ки ле­галь­на. Го­лов­на тінь по­ля­гає в офшор­них опе­ра­ці­ях на­ших екс­пор­те­рів та ім­пор­те­рів. Ду­же ве­ли­кий від­со­ток та­кож на рів­ні фі­зи­чних осіб, по­са­дов­ців, тоб­то всьо­го що ми від­но­си­мо до по­нять «від­ка­тів» та ха­ба­рів. Зви­чай­но, всі ці ко­шти не опо­да­тко­ву­ю­ться і дер­жа­ва ні­яко­го зи­ску з цих обо­ро­тів не має. При цьо­му ви­ро­бни­ки та тор­гов­ці все одно пе­ре­но­сять ці су­ми на вар­тість то­ва­рів. Тоб­то че­рез «тінь» ми ма­є­мо не ли­ше не опо­да­тку­ва­н­ня еко­но­мі­ки, а й ви­щі ці­ни».

« Звід си і зу бо жін ня про сто го на се лен ня, — про дов жує Ан­дрій Но вак. — ад же як що ко мер сант ви тра тив гро ші на ха ба рі, то він все одно їх за­кла­де у ці ну, що не­га тив но впли ває на еко но міч ну си­сте­му в ці­ло­му. Са­ма ж скля­на бан­ка з гро­ши­ма, яку ми по­ба­чи­ли у за три ма но го суд ді, свід чить про над зви чай но низь кий рі вень фі нан со вої куль ту ри кон к рет ної осо­би. Про­сто та­ким чи­ном він на­ма­гав­ся ви­ве­сти їх з під ува­ги від­по­від­них ор­га­нів. На жаль за­раз і НАБУ і ГПУ ідуть шля­хом го­ло­сних справ, а не бо­роть­би із си­сте­мою вза га лі. Зви чай но, го во ри ти про по до лан ня чи при бор кан ня ко руп ції при та ких під хо дах не мо­жна. В да­но­му ви­пад­ку про­сто оби­ра­ю­ться окре­мі прі­зви­ща. На­справ ді, до су ду ма ють бу ти при - тя­гну­ти ти­ся­чі та­ких осіб».

СОЦІАЛЬНИЙ ЧИННИК

Су­до­ва ре­фор­ма, як її на­зи­ває вла­да, не так дав­но бу­ла про­го­ло­со­ва­на в пар­ла­мен­ті, при­чо­му шля­хом вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни. Се­ред пе­ред­ба­че­них змін є і сут­тє­ве під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тних плат су­д­дям. Як су­спіль­ство мо­же спри­йма­ти та­кі під­ви­ще­н­ня на фо­ні ве­ли­че­зних ко­ру­пцій­них по­то­ків, ко­ли рі­вень фі­нан­со­вих мо­жли­во­стей на­се­ле­н­ня па­дає?

«Все це ві­дбу­ва­є­ться то­му, що у нас від­су­тня кон­це­пція ре­фор­ми пра во охо рон них і су до вих ор га -

нів, — ко­мен­тує «Дню» пре­зи­дент Укра їнсь ко го юри дич но го то ва -

ри­ства Олег БЕРЕЗЮК. — Я аб­со­лю­тно пе­ре­ко­на­ний в то­му, що на­справ ді три ває імі та ція бо роть би з ко­ру­пці­єю. Си­стем­ної бо­роть би з ці­єю бі­дою у нас не­має на сьо­го­дні. Ко ли на тлі за галь но го зу бо - жі­н­ня су­д­дям під­ні­ма­ють за­ро­бі­тну пла­тню і при цьо­му ці суд­ді ще й хо­ва­ють бан­ки з со­тня­ми ти­сяч до­ла­рів, то в су­спіль­стві це не мо­же сприй ма тись без обу рен ня. Суд дям по тріб но під ні ма ти зар - пла­тню, але во­ни по­вин­ні цю зар­плат ню від пра цьо ву ва ти. Для цьо го до ко рін но має бу ти ре фор - мо­ва­на су­до­ва си­сте­ма. На тлі аб­со лют ної не спра вед ли вос ті в су - дах, їхньої ко рум по ва нос ті і за - ле­жно­сті, те­ма зба­га­че­н­ня суд­дів є по­ту­жним по­дра­зни­ком» .

До ре чі, са ме суд дя Ча ус роз - гля дав спра ву лі де ра « УКРОПу » Ген­на­дія Кор­ба­на. «Па­не Ча­ус, а я Вам ко­лись ка­зав, що ско­ро бу­ме ранг по вер не­ться!

Ду же бу ду ра дий ба чи ти Вас на ла ві під суд них а та кож у СІЗО))) Маю на­дію, що Ви бу­де­те пом’ як шу ва ти свою участь шля - хом ви крит тя спіль ни ків з то го ОПГ, в яко­му у Вас роль ви­ко­нав­ця», — на­пи­сав у ФБ адво­кат Кор­ба­на Ан­дрій Бо­г­дан.

Сам Кор­бан на­пи­сав у со­цме­ре­жі: «Я від­чув ве­ли­ку оги­ду, ро­зу­мі­ю­чи, що ця слаб­ка ні­кчем­на лю­ди на не ви три має на віть де ся тої час т ки тих ви про бу вань, які він обру­шив на мою го­ло­ву. Єди­не, що ра­дує — це те, що за­три­ма­н­ня Чауса ста­не ще одні­єю це­глин­кою — юри­ди­чним фа­ктом і до­ка­зом мо­єї не вин ува­тос ті при роз гля ді мо­єї скар­ги Єв­ро­пейсь ким Су­дом з прав лю ди ни. Зі сво го бо ку, я не ба­жаю гро­ма­дя­ни­ну Ча­у­су, щоб з ним так по­сту­па­ли, як він вчи­нив зі мною, бо пра во суд дя над ним вже від­бу­ло­ся. І най­го­лов­ні­ше — ця лю­ди­на біль­ше ні­ко­ли не бу­де від­прав­ля­ти пра­во­су­д­дя!»

Тим ча сом, вчо ра ста ло ві до - мо, що суд дя Ча ус пі шов у від - пуст ку до 1 ве рес ня. Зви чай на пра­кти­ка, яка по­ка­зує, що нав­ко­ло цьо го суд ді спра ва мо же роз - гор та ти ся за тра ди цій ним імі та - цій­ним жан­ром.

*** « Зреш тою, все це є озна кою за галь ної не до ско на лос ті ро бо ти пра во охо рон ної сис те ми на сьо - год ні, — під крес лює Ми ко ла Сірий. — Сві­то­ва пра­кти­ка по­ка­зує, що ці ор га ни то ді бу дуть мати ви со ку ефек тив ність ро бо ти, ко­ли во­ни бу­дуть мати під­трим­ку і до ві ру сус піль ст ва. Без цьо го кон так ту ефек тив на ро бо та цих ві­домств не­мо­жли­ва».

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

26 ГРУДНЯ 2016 р. СУ­Д­ДЯ ДНІ­ПРОВ­СЬКО­ГО РАЙСУДУ КИ­Є­ВА МИ­КО­ЛА ЧА­УС ПІД ЧАС СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ У СПРА­ВІ ЛІДЕРА «УКРОПУ» ГЕН­НА­ДІЯ КОР­БА­НА. МИНУВ ЧАС, І НА МІСЦІ ОСТАННЬОГО МО­ЖЕ ОПИНИТИСЯ САМ СУ­Д­ДЯ. ЩОПРАВДА, ЯКЩО ЦЬО­ГО ЗАХОЧЕ ВЛА­ДА, БО ПОКИ ЩО ЧА­УС ТЕРМІНОВО ПІШОВ У ВІДПУСТКУ, А ПАРЛАМЕНТАРІ, ЯКІ ПО­ВИН­НІ ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ЗА­ТРИ­МА­Н­НЯ СУД­ДІ, — ВЖЕ КІЛЬ­КА ТИЖНІВ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ВІДПОЧИНКУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.