#RIO2016: не тіль­ки спорт

Що, окрім до­ся­гнень атле­тів, при­вер­тає ува­гу сві­ту на Олім­пі­а­ді

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

■ Олім­пій­ські ігри про­дов­жу­ють при­вер­та­ти ува­гу міль­йо­нів спор­тив­них вбо­лі­валь­ни­ків з усьо­го сві­ту. Пер­ші шпаль­ти сві­то­вих ви­дань, бло­ки но­вин у прайм-тай­мі ві­до­мих ка­на­лів ко­жно­го дня не об­хо­дя­ться без по­ві­дом­лень із Ріо. Пе­ре­дов­сім, жур­на­лі­сти ін­фор­му­ють про но­ві ре­кор­ди, до­ся­гне­н­ня та справ­жні від­кри­т­тя цьо­го­рі­чних зма­гань — на­при­клад, сен­са­цій­ну пе­ре­мо­гу укра­їн­ки Елі­ни Сві­то­лі­ної над пер­шою ра­ке­ткою сві­ту аме­ри­кан­кою Се­ре­ною Ві­льямс у 1/8 фі­на­лу Олім­пі­а­ди2016. На­га­да­є­мо, що Сві­то­лі­на пе­ре­мо­гла Ві­льямс у двох се­тах — 6:4, 6:3 та ви­йшла до чвер­тьфі­на­лу Ріо-2016.

■ Однак, при­вер­та­ють ува­гу не ли­ше при­во­ди вла­сне зі сві­ту спор­ту. Топ-те­мою вчо­ра­шньо­го дня ста­ло не­спо­ді­ва­не рішення бра­зиль­сько­го су­ду, який до­зво­лив убо­лі­валь­ни­кам при­хо­ди­ти на Олім­пій­ські ігри з по­лі­ти­чни­ми пла­ка­та­ми. Та­ким чи­ном, по­лі­ція те­пер не змо­же при­ду­шу­ва­ти мир­ні ма­ні­фе­ста­ції і ви­дво­ря­ти мі­тин­гу-валь­ни­ків зі ста­діо­нів. Це рішення від­ра­зу за­су­ди­ли в МОК, вко­тре за­явив­ши, що спорт — по­за по­лі­ти­кою. Втім на­ра­зі вбо­лі­валь­ни­ки мо­жуть віль­но й пу­блі­чно ви­слов­лю­ва­ти свої по­лі­ти­чні пе­ре­ко­на­н­ня на ста­діо­нах та ву­ли­цях Ріо.

■ Чи­ма­ло ува­гу при­ді­ля­ють у сві­то­вих ме­діа те­мі трав­му­ва­н­ня спортс­ме­нів на Олім­пі­а­ді. Ві­до­мі та­бло­ї­ди на­віть ви­хо­дять із за­го­лов­ка­ми «Ріо пе­ре­тво­рив­ся на травм­пункт». Дій­сно, нев­ті­шною осо­бли­ві­стю зма­гань, за під­сум­ка­ми пер­ших днів, ек­спер­ти на­зи­ва­ють по­га­ні умо­ви на ста­діо­нах та спор­тив­них пло- щад­ках, що при­зво­дить до ве­ли­кої кіль­ко­сті трав­му­вань атле­тів. Так, фран­цуз Са­мір Аіт Са­їд в ква­лі­фі­ка­ції зма­гань з опор­но­го стриб­ка отри­мав жа­хли­ву трав­му. Під час при­зем­ле­н­ня Аіт зла­мав лі­ву но­гу. Ін­ший ви­па­док тра­пив­ся з гол­ланд­ською ве­ло­гон­щи­цею Ан­не­мік ван Вле­тен, яку бу­ло до­став­ле­но в лі­кар­ню пі­сля ава­рії на узво­зі Ві­ста Ши­не­са під час гру­по­вої гон­ки на шо­се. Па­ді­н­ня від­бу­ло­ся за 12 кі­ло­ме­трів до фі­ні­шу, ко­ли ван Вле­тен лі­ди­ру­ва­ла в гон­ці з від­ри­вом біль­ше 30 се­кунд від най­ближ­чої пе­ре­слі­ду­ва­чки Ма­рі Еб­ботт, але не втри­ма­ла­ся на слизь­ко­му пі­сля до­щу узво­зі. Спор­тсмен­ка отри­ма­ла важ­кий струс моз­ку і пе­ре­лом трьох хреб­ців. Ін­ший спортс­мен — Ні­ба­лі з Іта­лії — впав під час шо­сей­ної ве­ло­гон­ки, зла­мав­ши со­бі оби­дві клю­чи­ці. Там же впав і ко­лум­бі­єць Сер­хіо Енао, зла­мав­ши со­бі кіс­тки та­зу. Трав­ма­ти­чна істо­рія в Ріо не оми­ну­ла й укра­їн­ських спортс­ме­нів. Сер­йо­зна трав­ма зап’ястя у на­шо­го спор­тив­но­го гім­на­ста Ма­кси­ма Се­мян­кі­ва не до­зво­ли- ла йо­му ви­сту­пи­ти на одно­му зі сна­ря­дів. Як на­слі­док, збір­на Укра­ї­ни (Олег Вер­ня­єв, Вла­ди­слав Гри­ко, Ма­ксим Се­мян­ків, Ан­дрій Сє­ні­чкін, Ігор Ра­ді­ві­лов), по­при те, що лег­ко змо­гла ква­лі­фі­ку­ва­ти­ся у фі­нал ко­ман­дно­го ба­га­то­бор­ства, за­вер­ши­ла зма­га­н­ня на остан­ньо­му, во­сьмо­му місці.

■ Актив­но обго­во­рю­ють у ЗМІ й до­ста­тньо кур­йо­зні ви­пад­ки, що тра­пля­ю­ться на Олім­пі­а­ді. То « двій­ни­ка » ві­до­мо­го акто­ра Ле­о­нар­до Ді Ка­пріо по­мі­ти­ли з лу­ком у ру­ках (аме­ри­кан­ський лу­чник Брей­ді Ел­лі­сон дій­сно ду­же схо­жий на во­ло­да­ря «Оска­ра»), то шу­ка­ють стріл­ка, який ви­пу­стив ви­пад­ко­ву ку­лю в прес-центр, роз­та­шо­ва­ний по­руч із мі­сцем про­ве­де­н­ня зма­гань з кін­но­го спор­ту. Однак, по­при скан­да­ли та кур­йо­зи на Іграх, го­лов­не ви­до­ви­ще — на спор­тив­них аре­нах, де про­сте­жу­є­ться ці­ка­ва тен­ден­ція: ма­ло­ві­до­мі спортс­ме­ни що­дня ски­да­ють з «олім­пу» ти­ту­ло­ва­них су­пер­ни­ків.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.