Убо­лі­вай... під зем­лею!

У ки­їв­сько­му ме­тро від­кри­ли фо­то­ви­став­ку на під­трим­ку олім­пій­ської та па­ра­о­лім­пій­ської збір­них Укра­ї­ни у Ріо-де-Жа­ней­ро

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

На сві­тли­нах ві­до­мо­го спор­тив­но­го фо­то­гра­фа Ми­хай­ла Чер­ні­чкі­на — най­яскра­ві­ші мо­мен­ти олім­пі­ад рі­зних ро­ків. Ви­став­ку «Олім­пі­є­цьв ко­жно­му» роз­мі­сти­ли на стан­ції ме­тро «Олім­пій­ська».

За­хід є ли­ше одним з ета­пів про­е­кту, який іні­ці­ю­вав бла­го­дій­ний фонд « Спорт за­ра­ди ми­ру » . За­га­лом по­дія спря­мо­ва­на на за­охо­че­н­ня лю­дей до здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя, і в її рам­ках на ки­ян ще че­кає ба­га­то ці­ка­во­го. Так, 13 сер­пня на те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го спорт­ком­пле­ксу « Олім­пій­ський » від­бу­де­ться від­кри­те без­ко­штов­не тре­ну­ва­н­ня для до­ро­слих та ді­тей з фле­шмо­бом за уча­стю ві­до­мих спортс­ме­нів, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен». А 20 ве­ре­сня на стан­ції « Олім­пій­ська » про­ве­ду­ть­прес-зу­стріч та ав­то­гра­фсе­сію укра­їн­ських спортс­ме­нів пі­сля Олім­пі­а­ди та Па­ра­лім­пі­а­ди в Ріо.

«Про­фе­сій­ни­ми спортс­ме­на­ми стає не­ба­га­то лю­дей, але дба­ти про своє здо­ров’я до­сту­пни­ми спосо­ба­ми мо­же ко­жен. І наш за­хід за­кли­кає не від­кла­да­ти свої ба­жа­н­ня, а до­лу­ча­ти­ся до спор­тив­них спіль­нот уже сьо­го­дні. Ма­со­вий спорт дає гар­не са­мо­по­чу­т­тя та хо­ро­шу фор­му, а та­кож но­ві зна­йом­ства за ін­те­ре­са­ми», — ци­тує ди­ре­кто­ра фон­ду «Спорт за­ра­ди ми­ру» На­та­лю Мар­ті­а­шві­лі сайт «Ки­їв­сько­го ме­тро­по­лі­те­ну».

На­чаль­ник КП « Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен» Ві­ктор Бра­гін­ський за­зна­чив, що пред­став­ни­ки сто­ли­чної під­зем­ки ра­до до­лу­чи­ли­ся до про­е­кту, який ви­сту­пає за здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя, за пра­гне­н­ня ста­ви­ти пе­ред со­бою ме­ту та до­ся­га­ти її. Тим біль­ше, за сло­ва­ми Бра­гін­сько­го, ко­му­наль­не під­при­єм­ство теж під­ні­має план­ку яко­сті по­слуг для па­са­жи­рів.

«Спор­тив­ну» фо­то­ви­став­ку Ми­хай­ла Чер­ні­чкі­на мо­жна по­ба­чи­ти до 20 ве­ре­сня.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.