У Тер­но­по­лі ви­да­ли по­да­рун­ко­ву книж­ку вір­шів Кі­плін­га,

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ГУГУШВІЛІ, Тер­но­піль

щоб зі­бра­ти ко­шти для ро­ди­ни за­ги­бло­го сол­да­та

« Ба­ла­ди з ка­зар­ми» — так на­зи­ва­є­ться по­да­рун­ко­ве ви­да­н­ня вір­шів ан­глій­сько­го по­е­та і про­за­ї­ка Ре­дьяр­да Кі­плін­га. Ви­да­н­ня су­про­во­джу­є­ться ди­ском із спів­а­ною по­е­зі­єю Р. Кі­плін­га у ви­ко­нан­ні укра­їн­ських му­зи­кан­тів Сер­гія Ва­си­лю­ка, Ки­ри­ла Бул­кі­на та Ата­найї. «День» уже по­ві­дом­ляв, що 2014 ро­ку в Тер­но­по­лі роз­по­ча­ли бла­го­дій­ний про­ект, щоб зі­бра­ти ко­шти для сі­мей за­ги­блих у зо­ні АТО во­ї­нів. За­по­ча­тко­ва­ний на­при­кін­ці ХІХ сто­лі­т­тя ан­глій­ським пи­сьмен­ни­ком Ре­дьяр­дом Кі­плін­гом про­ект «Книж­ка одно­го вір­ша», на­був но­во­го жи­т­тя у ХХІ сто­літ­ті в Укра­ї­ні.

Ба­га­то ілю­стро­ва­ний один вірш в одній книж­ці — та­ка кон­це­пція бла­го­дій­но­го за­ду­му ви­да­тно­го ан­глій­ця зна­йшла успі­шне про­дов­же­н­ня в Тер­но- по­лі. За два ро­ки у ви­дав­ни­цтві «Нав­чаль­на кни­га — Бо­г­дан» у ме­жах цьо­го про­е­кту ви­да­ли п’ятькни­жок — «Хло­пчи­на не­зу­хва­лий», «Ді­ти», «Си­но­ві» (у пе­ре­кла­ді Ва­си­ля Сту­са), «Сол­дат», «Жо­на­тий». Окре­мі з них бу­ли вже пе­ре­ви­да­ні. Від­те­пер усі ці книж­ки зі­бра­ні в по­да­рун­ко­во­му ви­дан­ні, яке мі­сти­тьта­кож і диск зі спів­а­ни­ми вер­сі­я­ми вір­шів. 25 грн за ко­жен про­да­ний ком­плект бу­де пе­ре­да­но сім’ ї за­ги­бло­го укра­їн­сько­го сол­да­та.

Ко­шти, зі­бра­ні за цим бла­го­дій­ним про­е­ктом, ор­га­ні­за­то­ри над­си­ла­ють сім’ ї за­ги­бло­го укра­їн­сько­го вій­сько­во­слу­жбов­ця Іго­ря Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча Бо­ри­са. Жи­т­тя 31-рі­чно­го сол­да­та обір­ва­ло­ся на схо­ді Укра­ї­ни. У ли­пні ми­ну­ло два ро­ки пі­сля йо­го за­ги­бе­лі. «Ігор був май­стром спор­ту Укра­ї­ни, за­ймав­ся па­вер­лі­фтин­гом. Йо­го мо­бі­лі­зу­ва­ли у вій­ська у трав­ні, слу­жив у Львів­ській 24-й ме­ха­ні­зо­ва­ній бри­га­ді. За­ги­нув у Зе­ле­но­піл­лі Лу­ган­ської обла­сті від об­стрі­лів «Гра­дів». Іго­ря на­го­ро­дже­но ор­де­ном «За му­жність» ІІІ сту­пе­ня», — роз­по­від­ає вдо­ва Іго­ря Бо­ри­са Те­тя­на Пе­тлі­на. — До­по­мо­га, яку над­си­ла­ю­тьнам ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту, є для нас ду­же ва­жли­вою. Ко­шти, які пе­ре­ра­хо­ву­ють ме­ні, спря­мо­ва­ні н алі­ку­ва­н­ня ди­ти­ни. Їй ско­ро бу­де три ро­чки. Ко­ли ба­тька не ста­ло, ди­ти­ні бу­ло де­ся­тьмі­ся­ців. Для нас ва­жли­вою є не ли­ше фі­нан­со­ва під­трим­ка, а й ця ува­га, тур­бо­та, яку на­да­ю­тьнам ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту «Книж­ка одно­го вір­ша».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.