«Ли­ше імі­та­ція змін»

Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів про­по­нує МОН урі­за­ти сти­пен­ді­аль­ний фонд у бю­дже­ті-2017

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

За­ли­ши­ти сти­пен­дії про­по­ну­є­ться учням та сту­ден­там із чи­сла ді­тей-си­ріт, ді­тей-ін­ва­лі­дів І — ІІІ гру­пи, ді­тей, по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня, та ді­тей із сі­мей, які отри­му­ю­тьдо­по­мо­гу від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну со­ці­аль­ну до­по­мо­гу ма­ло­за­без­пе­че­ним сім’ям», а та­кож аспі­ран­там та до­кто­ран­там. Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки ці­єї іні­ці­а­ти­ви не під­три­мує.

Но­ви­на вже ви­кли­ка­ла дис­ку­сію в екс­пер­тно­му ко­лі. Одні про­гно­зу­ю­тьсту­ден­тсь кі про­те­сти в ра­зі ска­су­ва­н­ня сти­пен­дій, ін­ші по­бо­ю­ю­ться, що та­кий під­хід зро­би­тьви­щу осві­ту до­сту­пною ли­ше для за­мо­жних верств на­се­ле­н­ня. Де­хто ра­дить за­ли­ши­ти сти­пен­дії со­ці­аль­но не­за­хи­ще­ним ка­те­го­рі­ям і під­ви­щи­ти їх у кіль­ка ра­зів — сьо­го­дні в се­ре­дньо­му во­ни ста­нов- лять800 гри­ве­ньна мі­сяць. Вза­га­лі ек­спер­ти дав­но на­го­ло­шу­ю­тьна не­об­хі­дно­сті пе­ре­гля­ду си­сте­ми сти­пен­ді­ю­ва­н­ня, пов’язу­ю­чи це з які­стю ви­щої осві­ти в ці­ло­му.

На дум­ку Іри­ни Єгор­чен­ко, стар­шо­го на­у­ко­во­го спів­ро­бі­тни­ка Ін­сти­ту­ту ма­те­ма­ти­ки НАН Укра­ї­ни, акти­віс­тки гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «То­чка ро­сту: осві­та і на­у­ка», ба­наль­не урі­за­н­ня сти­пен­дій — це ли­ше імі­та­ція змін за­для по­лі­пше­н­ня яко­сті ви­щої осві­ти. «Ви­ща осві­та за­раз не ста­ви­тьза ме­ту ко­го­сьв­чи­ти. У нас є ли­ше укра­їн­ська мрія, щоб обов’яз­ко­во да­ти ді­тям ди­пло­ми, — ко­мен­тує Іри­на Єгор­чен­ко. — Ре­фор­ма всту­пу та ре­фор­ма сти­пен- дій — це ха­о­ти­чний еле­мент, щоб яко­сьпо­ла­ма­ти цю си­сте­му. Якщо бра­ти ака­де­мі­чні успі­хи, то щоб отри­ма­ти сти­пен­дію, скла­да­ю­ться якісь ша­ле­ні рей­тин­ги, в яких до­да­тко­ві ба­ли мо­жна отри­ма­ти за про­пла­че­ні псев­до­на­у­ко­ві стат­ті або чер­гу­ва­н­ня в уні­вер­си­те­тах. Це як кон­кур­си, хто кра­ще зі­мі­тує про­цес на­вча­н­ня. Тре­ба ви­зна­ти ці фа­кти, роз­ді­ли­ти за­кла­ди на ті, де на­вча­ю­ться, і ті, де амор­ти­зу­ють­бе­зро­бі­т­тя, да­ти ле­галь­ну мо­жли­вість по­єд­ну­ва­ти ро­бо­ту й на­вча­н­ня, пла­ти­ти сти­пен­дію там, де це не­мо­жли­во про­сто так, без ха­ба­рів чи ви­став­ле­н­ня оці­нок. Та роз­ви­ва­ти справ­жню ака­де­мі­чну мо­біль­ність».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.