Про­сто ре­а­лії

Єв­ген МАРЧУК: «Ві­дбу­ва­є­ться при­хо­ва­на під­го­тов­ка ро­сій­ських оку­па­цій­них військ до здій­сне­н­ня на­сту­паль­них/штур­мо­вих дій у ра­йо­нах на­се­ле­них пун­ктів Ав­ді­їв­ка, Зай­це­ве, Ма­йорськ, Опи­тне і на так зва­но­му Сві­тло­дар­сько­му ви­сту­пі»

Den (Ukrainian) - - День України -

Без алії. ко­мен­та­рів.Осо­бли­ву ува­гу Про­сто звер- ре­ні­тьна, як за­зна­чає у се­бе на сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці » пред­став­ник Укра­ї­ни в ро­бо­чій гру­пі з пи­тань­без­пе­ки Три­сто­рон­ньої кон­та­ктної гру­пи Єв­ген Марчук:

“— ро­сій­ських при­хо­ва­ну оку­па­цій­ни­хпі­дго­тов­ку військ до здій­сне­н­ня на­сту­паль­них/штур­мо­вих дій у ра­йо­нах на­се­ле­них пун­ктів Ав­ді­їв­ка, Зай­це­ве, Ма­йорськ, Опи­тне і на так зва­но­му Сві­тло­дар­сько­му ви­сту­пі; — акти­ві­за­цію роз­від­ки, в то­му чи­слі із за­сто­су­ва­н­ням БПЛА,

ди­вер­сій­но-роз­ві­ду­валь­них груп та су­ча­сних ро­сій­ських си­стем ра­діо- і ра­діо­те­хні­чної роз­від­ки;

— про­дов­же­н­ня за­хо­дів із пе­ре­мі­ще­н­ня важ­ко­го озбро­є­н­ня до лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня та по­пов­не­н­ня пе­ре­до­вих по­зи­цій боє­при­па­са­ми;

— про­ве­де­н­ня за­хо­дів опе­ра­тив­ної та бо­йо­вої під­го­тов­ки 1 і 2 ар­мій­ських кор­пу­сів у єди­ній си­сте­мі бо­йо­вої під­го­тов­ки зброй­них сил Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

ються Крім во­ро­жі то­го, ди­вер­сій­но-роз­ві­ду-актив­но за­сто­со­ву­валь­ні гру­пи, бо­йо­ві зі­ткне­н­ня з яки­ми від­бу­ли­ся в ра­йо­нах на­се­ле­них пун­ктів Мар’їн­ка (30 ли­пня) та Бо­г­да­нів­ка (дві­чі 31 ли­пня та 4 сер­пня).

во­стейЗ ме­тою роз­від­ки роз­ши­ре­н­ня­на Вол­но­ва­сько- мо­жли­му на­прям­ку в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Ро­здоль­не ви­яв­ле­но ро­бо­ту ком­пле­ксу РТР та РЕБ МКТК1А «Дзю­доист», який пе­ре­бу­ває ви­клю­чно на озбро­єн­ні зброй­них сил Ро­сії.

Окре­му ува­гу ко­ман­ду­ва­н­ня ро­сій­ських оку­па­цій­них військ при­ді­ляє за­хо­дам із вве­де­н­ня в ома­ну сил АТО. Так, про­тив­ник “про­дов­жує ство­рю­ва­ти хи­бні обо­рон­ні по­зи­ції вздовж лі­нії зі­ткне­н­ня, зокре­ма в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Са­хан­ка...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.