У Він­ни­ці на День Не­за­ле­жно­сті вла­шту­ють «За­ко­лот»

Упро­довж до­би гро­мад­ські акти­ві­сти чи­та­ти­муть тво­ри 25 укра­їн­ських по­е­тів

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Акція від­бу­де­ться з 9.00 23 сер­пня до 9.00 24 сер­пня на пло­щі Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні, що в цен­трі мі­ста. У та­кий своє­рі­дний спо­сіб ша­ну­валь­ни­ки укра­їн­сько­го сло­ва пра­гнуть при­ві­ти Укра­ї­ну з 25-ю рі­чни­цею Не­за­ле­жно­сті та при­вер­ну­ти ува­гу гро­мад­сько­сті до по­пу­ля­ри­за­ції укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри.

« То­рік у на­шо­му мі­сті впер­ше від­бу­ла­ся лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цька акція із сим­во­лі­чною на­звою « За­ко­лот » , яка бу­ла при­свя­че­на твор­чо­сті Та­ра­са Шев­чен­ка. Упро­довж 24- х го­дин і в ре­жи­мі нон-стоп на пло­щі лу­на­ли вір­ші Ве­ли­ко­го Ко­бза­ря. Цьо­го ро­ку ми ви­рі­ши­ли за­лу­чи­ти «за­ко­ло­тни­ків» до про­чи­та­н­ня тво­рів 25 укра­їн­ських по­е­тів. Ко­жен він­ни­ча­нин мо­же за­про­по­ну­ва­ти сво­го кан­ди­да­та, за­пов­нив­ши спе­ці­аль­ну фор­му. Шля­хом го­ло­су­ва­н­ня ми ви­бе­ре­мо най­по­пу­ляр­ні­ших, чиї тво­ри, вла­сне, і зву­ча­ти­му­тьна май­да­ні. Та­кож бу­ду­тьан­тра­кти для «віль­но­го мі­кро­фо­на», де мо­жна бу­де чи­та­ти про­зу або ж вла­сні тво­ри на ви­бір», — роз­по­від­ає ор­га­ні­за­тор « За­ко­ло­ту » Іри­на Ба­сен­ко.

Окрім цьо­го, з на­го­ди Дня Не­за­ле­жно­сті у Він­ни­ці від­бу­де­ться фе­сти­валь су­ча­сно­го укра­їн­сько­го ми­сте­цтва «По­діль­ська Пе­кто­раль » . Кі­но­лю­би­те­лі змо­жу­тьві­дві­да­ти прем’ єру філь­му « По­лон » , а ша­ну­валь­ни­ки ми­сте­цтва до­лу­чи­ти­ся до фе­сти­ва­лю на­ро­дно­го ми­сте­цтва VinArtStreet з яр­мар­ка­ми, кон­кур­са­ми, май­стер- кла­са­ми, со­лод­ким дво­ри­ком для ді­тей. Під час усіх за­хо­дів про­во­ди­ти­ме­ться бла­го­дій­ний збір ко­штів для бій­ців АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.