Ве­не­су­е­ла:

ви­бор­ча ко­мі­сія від­кри­ла шлях до ре­фе­рен­ду­му з від­став­ки Ма­ду­ро

Den (Ukrainian) - - День Планети - РІШЕННЯ ДНЯ

Ве не су ель ці, ймо вір но, змо жуть зі бра ти під пи­си для про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му що­до від­став­ки пре зи ден та кра ї ни Ні ко ла са Ма ду ро. Про це по ві до ми ла го­ло­ва На­ціо­наль­ної ви­бор­чої ра­ди Ті­бі­сау Лю­сьєн. Для пе­ре мо ги опо зи ції по тріб но зі - бра ти під пи си що най мен ше 20% ви бор ців, це при близ но чо ти ри міль йо ни лю дей. Якщо цю ви­мо­гу бу­де ви­ко­на­но, ви бор чий ор ган при зна - чить ре фе рен дум. Опо зи ції ви­гі­дно про­ве­сти го­ло­су­ва­н­ня до 10 січ ня на ступ но го ро ку. Якщо ре­фе­рен­дум на ко­ристь від­став­ки Ма­ду­ро від­бу­де­ться піз ні ше, чин но го го ло ву дер - жа ви на по са ді на на ступ ні два ро­ки за­мі­нить ві­це-пре­зи­дент. «Ми про­ве­де­мо ре­фе­рен­дум про від­став­ку і зро­би­мо це цьо го ро ку, 2016- го, то му що це тех ніч но мож ли во, по лі - ти­чно акту­аль­но та не­об­хі­дно су­спіль­ству», — ска­зав се­кре­тар опо зи цій ної ко а лі ції Хе - сус Тор­ре­аль­ба.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.